Styrdokument

En policy i kommunal verksamhet är en avsiktsförklaring om och riktlinjer för att styra beslut och uppnå önskade mål.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans Stad

Funktionsrättsplan

Syftet med Trollhättans Funktionsrättsplan är att, utifrån de mänskliga rättigheterna och det nationella funktionshinderspolitiska målet, förtydliga vad som förväntas av stadens nämnder och styrelser för att förebygga och ta bort funktionshinder, vilket möjliggör full delaktighet och jämlika levnadsvillkor. Trollhättans Funktionsrättsplan 2024–2027 avser att gälla för stadens samtliga nämnder och styrelser, samt de hel- och delägda kommunala bolagen, och ersätter därmed den tidigare Handikapplanen.

Funktionsrättsplan

Riktlinjer för informationsskyltar i Trollhättans Stads offentliga lokaler  

Information och skyltar  i Trollhättans Stads verksamheter ska uppfylla tillgänglighetskraven och vara till god hjälp för så många som möjligt. Målet är att alla som besöker Stadens verksamheter ska kunna hitta själva – utan att ha någon med sig eller behöva fråga sig fram. Nya skyltar som sätts upp i verksamheterna ska följa Västra Götalandsregionens skyltprogram, som är en del av Västra Götalandsregionens Grafiska manual. Skyltprogrammet är baserad på ”Tillgängliga och användbara miljöer - Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet”

Riktlinjer för informationsskyltar i Trollhättans Stads offentliga lokaler

Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet  

Tillgängligheten definieras utifrån lagstiftning, förordningar, föreskrifter, allmänna råd, rekommendationer och erfarenhetsbaserad kunskap som vägs samman till en gemensam definition. I vissa fall måste nivån av tillgängligheten vägas mot praktiska och ekonomiska faktorer – denna avvägning ingår i definitionen av tillgänglighet. Till hjälp använder sig Trollhättans Stad av dokumentet "Tillgängliga och användbara miljöer - Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet". Riktlinjerna ska användas inom koncernen vid nybyggnation och nyanläggning samt vid omfattande om- och tillbyggnation. Västra Götalandsregionen har tillsammans med kommunerna i länet har tagit fram riktlinjerna. I arbetet har också handikapporganisationerna, Myndigheten för delaktighet (f.d. Handisam), Konsumentverket, Länsstyrelsen med flera varit delaktiga.

Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet

Nationella

Mål för funktionshinderspolitiken

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.

Regeringskansliets information

Globala

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av FN:s generalförsamling 2006 och 2008 ratificerade Sverige dokumentet. Konventionen består av 50 artiklar och har som syfte att främja, skydda och säkerställa personer med funktionsnedsättningars lika delaktighet, jämlikhet och åtnjutande av alla mänskliga rättigheter. Av artiklarna är ca hälften rättighetsartiklar och resterande definierar och förklarar hur konventionen fungerar och ska behandlas.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Agenda 2030

För att skapa ett hållbart samhälle är ökad tillgänglighet en förutsättning. Det kan handla om tillgänglighet i den fysiska miljön men även om tillgänglighet till information och kommunikation. Ökad tillgänglighet skrivs det tydligt om i flera av agendans mål. Mål 11 handlar bland annat om tillgängliga transportsystem och tillgängliga grönområden och offentliga platser. Mål 9 om infrastruktur och innovation pekar på en ökad tillgång till informations- och kommunikationsteknik. Genom att arbeta med tillgänglighet skapas också förutsättningar för att andra mål ska kunna nås, exempelvis mål 4 om en likvärdig och inkluderande utbildning.

Myndigheten för delaktighets information om Agenda 2030

Agenda 2030 Globala mål

Agenda 22

FN:s standardregler för funktionshindrades lika möjligheter i samhället som beslutades 1993. Utgångspunkten i reglerna är att alla medborgare är lika värda och därför skall ha samma rättigheter.

Reglerna utgår också ifrån det så kallade miljörelaterade handikappbegreppet som innebär att ett funktionshinder kan uppstå i mötet mellan människor med funktionsnedsättning och miljön.

FN:s standardregler

Relaterad information

Begreppsförklaring tillgänglighet

Senast granskad 2024-04-30 av JOADEBLA