Styrdokument

En policy i kommunal verksamhet är en avsiktsförklaring om och riktlinjer för att styra beslut och uppnå önskade mål.

Person
Agenda 22 samordnare Joakim de Blanche 0520-49 70 79
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Trollhättans Stad

Handikapplan

Trollhättans Stad ska vara tillgänglig och alla medborgare ska kunna leva och känna sig delaktiga i samhället. Handikapplanen ska rikta in och strukturera anpassningar och tillgängliggörandet av stadens verksamheter. Handikapplanen är i huvudsak baserad på FN:s standardregler (Agenda 22), FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken.

Handikapplanen består av Handikappolitisk policy, – belyser Trollhättans Stads politiska ambitioner, och Tillgänglighetsplan, - Strukturerar hur Trollhättans Stad ska gå till väga i tillgänglighetsarbete.

Handikapplan

Riktlinjer för informationsskyltar i Trollhättans Stads offentliga lokaler  

Information och skyltar  i Trollhättans Stads verksamheter ska uppfylla tillgänglighetskraven och vara till god hjälp för så många som möjligt. Målet är att alla som besöker Stadens verksamheter ska kunna hitta själva – utan att ha någon med sig eller behöva fråga sig fram. Nya skyltar som sätts upp i verksamheterna ska följa Västra Götalandsregionens skyltprogram, som är en del av Västra Götalandsregionens Grafiska manual. Skyltprogrammet är baserad på ”Tillgängliga och användbara miljöer - Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet”

Riktlinjer för informationsskyltar i Trollhättans Stads offentliga lokaler

Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet  

Tillgängligheten definieras utifrån lagstiftning, förordningar, föreskrifter, allmänna råd, rekommendationer och erfarenhetsbaserad kunskap som vägs samman till en gemensam definition. I vissa fall måste nivån av tillgängligheten vägas mot praktiska och ekonomiska faktorer – denna avvägning ingår i definitionen av tillgänglighet. Till hjälp använder sig Trollhättans Stad av dokumentet "Tillgängliga och användbara miljöer - Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet". Riktlinjerna ska användas inom koncernen vid nybyggnation och nyanläggning samt vid omfattande om- och tillbyggnation. Västra Götalandsregionen har tillsammans med kommunerna i länet har tagit fram riktlinjerna. I arbetet har också handikapporganisationerna, Myndigheten för delaktighet (f.d. Handisam), Konsumentverket, Länsstyrelsen med flera varit delaktiga.

Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet

Nationella

En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011–2016

2012 lade Boverket fram en strategi på regeringens uppdrag, Uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning. Boverket ska arbeta med fem mål för att uppnå en större tillgänglighet. De fem målen är:

  1. En bättre kommunal tillsyn över hur bestämmelserna om tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder följs.
  2. En förbättrad tillämpning av bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder.
  3. Fler kommuner ska ha inventerat sitt flerbostadshusbestånd ur tillgänglighetssynpunkt.
  4. Funktionshindersperspektivet ska tydligt avspegla sig i den fysiska planeringen vid utgången av 2016.
  5. Senast 2016 ska landets kommuner utöva en väl fungerande hantering av bo-stadsanpassningsbidraget med en hög grad av rättssäkerhet

En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011–2016

Globala

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av FN:s generalförsamling 2006 och 2008 ratificerade Sverige dokumentet. Konventionen består av 50 artiklar och har som syfte att främja, skydda och säkerställa personer med funktionsnedsättningars lika delaktighet, jämlikhet och åtnjutande av alla mänskliga rättigheter. Av artiklarna är ca hälften rättighetsartiklar och resterande definierar och förklarar hur konventionen fungerar och ska behandlas.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Agenda 22

FN:s standardregler för funktionshindrades lika möjligheter i samhället som beslutades 1993. Utgångspunkten i reglerna är att alla medborgare är lika värda och därför skall ha samma rättigheter.

Reglerna utgår också ifrån det så kallade miljörelaterade handikappbegreppet som innebär att ett funktionshinder kan uppstå i mötet mellan människor med funktionsnedsättning och miljön.

FN:s standardregler

Relaterad information

Begreppsförklaring tillgänglighet

Senast granskad 2018-06-08 av clara.s.bengtsson@trollhattan.se