Begreppsförklaring tillgänglighet

Förklaringar av olika uttryck som används inom området tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Funktionsnedsättning - Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

Funktionshinder - Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. En person är funktionshindrad i den situation där den möter brister och hinder i miljön om denna inte är anpassad till personens specifika funktionsnedsättning. När hindren åtgärdas och tillgängligheten ökar kan funktionshindret försvinna eller minska.

Handikapp - Förlegat begrepp och synonymt med sammansättning av funktionshinder/funktionsnedsättning. Bör ej användas då det kan upplevas som stigmatiserande. Används endast i sammansatt form (ex. handikapparkering, handikapplan).

Funktionsvarierad - Alla fungerar olika så detta betyder i praktiken alla. Bör inte användas för att beskriva personer med funktionsnedsättning.

Tillgänglighet - Definition av hur väl anpassad den byggda miljön är för att personer med funktionsnedsättning ska kunna nyttja den, det ska inte finnas några funktionshinder. Innefattar även tillgång till information och bemötande.

Enkelt avhjälpta hinder - Hinder för personer med funktionsnedsättning i den byggda miljön som med enkla medel kan tas bort. Dessa är beroende på verksamhet samt om yta och möjlighet finns t.ex. ett par trappsteg i Stadshuset är viktigare att anpassa än i en liten butik. Mer information finns i HIN 3 se relaterad information.

Delaktighet – Alla människors rätt till delaktighet i samhällslivet.

Jämlikhet - Alla människors lika värde.

Relaterad information

HIN 3 - Boverket

Senast granskad 2020-04-01 av JOADEBLA