Tillgänglighetsredogörelse för trollhattan.se

Trollhättans Stad står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda trollhattan.se. Här beskriver vi hur trollhattan.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vi arbetar frekvent med att förbättra vårt innehåll ur ett tillgänglighetsperspektiv. Denna redogörelse förändras i takt med det tillgänglighetsarbete som görs inom kommunen.

Har du synpunkter eller frågor om denna sida, är du välkommen att kontakta kommunikationsavdelningen

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Delar av webbplatsen är inte helt tillgängliga. Vi arbetar löpande för att kunna uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA

Extern granskning

Vi har låtit en extern konsult göra en granskning på tillgängligheten.

Enkel granskning av trollhattan.se, genomförd av Funka Nu AB 2020-10-02

 • Senaste externa och oberoende granskningen gjordes 2020-10-02

Löpande test och underhåll

Webbplatsen testas mot WCAG 2.1 med hjälp av systemet Siteimprove. Våra redaktörer kan fånga tillgänglighetsproblem när felaktiga sidor publicerats.

 • Redogörelsen uppdaterades 2020-12-09
 • Webbplatsen publicerades 2014-10-30

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighetsbrister

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan, och kommer åtgärdas löpande. 

Dokument

 • Det finns PDF-dokument på webbplatsen som helt eller delvis inte är tillgänglighetsanpassade. Vissa av dessa dokument ska tillgänglighetsanpassas men har inte hunnits med.
 • Andra dokument har vi valt att de ska få ligga kvar på hemsidan då de har som huvudsyfte att skrivas ut - då finns samma information tillgänglig på hemsidan, och länken till PDF-dokumentet förklarar tydligt att denna fil är till för utskrift.
 • Kommunen har också en del system som automatiskt genererar dokument som inte fullt ut är tillgänglighetsanpassade. I takt med att system uppgraderas och byts ut, så kommer detta att säkras upp.  
 • Pdf-dokument som är äldre eller kommer från annan part och som vi ser tillför och är till nytta för våra besökare. För dessa bedömer vi inte ha möjlighet att göra dem tillgänglighetsanpassade till en rimlig arbetsinsats. Alternativet att ta bort dem helt från hemsidan bedömer vi försämrar tillgången till information som helhet.
 • Word-, excel- och pdf-dokument som riktar sig direkt till besökare/verksamhetsutövare som vill ladda hem exempel för att kunna arbeta vidare med i sin egen verksamhet.

Tillgängligheten i samtliga dokument kommer att ses över och om möjligt förbättras när de uppdateras.

Webbsidor med bilder, tabeller, formulär och film

 • Alla bilder har en så kallad bildbeskrivning som läses upp, men ibland ligger det text i bilder, vilket gör texten svårtläst vid förstoring. Samtliga bilder kommer under vintern 20/21 att ses över. 
 • Vissa sidor med tabeller eller inbäddade filmer anpassar sig inte fullt ut till storleken på webbläsarfönstret eller telefonen, utan kan kräva att du skrollar i både sidled och höjdled. Vi anpassar dessa sidor löpande.
 • Formulären på hemsidan har inte full tillgänglighet idag. Ny funktionalitet för formulär ska implementeras under hösten 2020. Därefter sker ett stort redaktionellt arbete med att flytta all funktionalitet från gamla formulär till nya. 
 • Det saknas syntolkning på filmer. Detta kommer att ses över och eventuellt verktyg för ändamålet kan behöva köpas in.

Externa webbplatser och funktioner

Webbsändning av kommunfullmäktige

 • Webbsändningar av kommunfullmäktiges möten saknar automatgenererad textning. Detta kommer från 2022-12-12 att åtgärdas. Vi har valt att ha även tidigare webbsändningar åtkomliga från webbplatsen även fast de inte har textning. 

E-tjänster

Trollhättans Stad använder idag verksamhetssystemet Open ePlatform för e-tjänster. Redaktionella tillgänglighetsfel är åtgärdade så långt systemet tillåter, övriga tillgänglighetsfel avvaktar vi från leverantören. 

 • Följande tekniska tillgänglighetsproblem har vi identifierat med vår plattform för e-tjänster:
  - Sidspråket har inte identifierats
  - Sidzoom är begränsad
  - Radhöjd är under minimivärdet
  - Text klipps av när den storleksändras
  - Rubrikerna är inte strukturerade
  - Teckenstorleken är fast
  - Behållarelementet är tomt
  - Texten ingår inte i ett ARIA-landmärke

Chatt

Trollhättans Stad använder chattfunktionen Telia ACE. Vi är medvetna om att chatten inte uppfyller tillgänglighetskraven i WCAG 2.1 på ett flertal punkter. Bland annat så kan inte användare som navigerar med tangentbordet komma åt chatten (även om den är öppen). Vi ser detta som en testperiod. Vi kommer att utvärdera för att se hur vi behöver utveckla chatten för att ytterligare tillgänglighetsanpassa den.

Diarium

 • Väntar på status. 

Kartportalen

 • Väntar på status.

Karriärsidan

För rekrytering används en egen karriärportal, som levereras av Varbi AB. De rapporterar att karriärsidan uppfyller tillgängligheten utifrån gällande riktlinjer och det går att navigera på sidan med hjälp av exempelvis skärmläsare. De har ambitionen att bli ännu bättre när det gäller tillgänglighet och gör kontinuerligt nödvändiga justeringar. De kommer att lansera en ny design av Varbi den 6/10, där de har som mål att implementera nedanstående tillgänglighetsförbättringar.

 • Logotyper ska förses med en tydligare bildbeskrivning på alla sidor
 • I samband med rubriken "Vi gör skillnad varje dag" visas en extra, tom rubrik för skärmläsare, vilket beror på en ikon som kommer att tas bort.
 • Lägga till en beskrivning av bilderna som visas i färgblocken
 • Tydliggöra beskrivningarna av bilderna som finns i anslutning till varje jobbannons
 • Beskriva de bilder som finns i anslutning till varje område under sidan "Jobbområde"
 • Längst ned på sidan Jobbprenumeration kommer de att tydliggöra beskrivningen av Varbis logotyp.

Oskäligt betungande anpassning

Trollhättans Stad åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

 • Detaljplaner, plankartor och planprocesser
 • Textning av tidigare webbsändningar av kommunfullmäktiges möten

Vad kan du göra om du inte kan ta till dig delar av vår webbplats?

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG 2.1 på samtliga delar av webbplatsen.

Kontakta oss

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, du hindras att ta del av vår digitala service, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss gärna så att vi får veta att problemet finns:

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala detta.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Tillgänglighetsredogörelse

Senast granskad 2022-11-15 av KLALIW