Bilden visar en illustration av en utstakning.

Utstakning

I plan- och bygglagen (PBL) står, att när byggnadsnämnden har givit startbesked, ska nämnden skyndsamt staka ut byggnad, tillbyggnad eller anläggning. Utstakning utförs för att byggnad eller anläggning ska hamna i rätt läge och höjd. Utstakning utförs normalt i två moment, grovutstakning och finutstakning.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Grovutstakning

Grovutstakning utförs före schaktning  och syftar till att säkerställa att schaktning för byggnad eller anläggning placeras på rätt ställe. Vi sätter ut käppar i den blivande byggnadens hörn och markerar även en höjdfix, oftast föreslagen sockel eller golvhöjd. 

Finutstakning

En bild på en finutstakningFinutstakning sker efter schaktning och innebär att trådar spänns upp i blivande fasadliv. Tråd tillhandahåller vi men profilstolpar utanför byggnadens hörn (se bild) sätter du upp i förväg. Stolparna måste ha god stabilitet (minst 45 x 45 mm) för att vi skall lyckas få byggnaden vinkelrät. Du ansvarar också för att det finns s k profilbrädor (lämpligen 22 x 70 mm) tillgängliga på plats. Vi applicerar dessa på profilstolparna för att ange rätt sockelhöjd. 

Tidbokning

Bokning av utstakningstjänster sker hos angiven kontaktperson. Vi tackar på förhand för att du hör av dig minst tre dagar före önskad åtgärd. Vi behöver den tidsfristen för att förbereda, beräkna och planera in arbetet.

Utförare

Om utstakningen beställs från Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar vi för att utstakning sker i plan och höjd och att resultatet utvärderas och granskas mot givet bygglov avseende plan och höjdläge. Utstakningskostnad debiteras på separat faktura efter utfört jobb.

Se kostnadsexempel

Om byggherren utför utstakning skall först en anmälan av sakkunnig utförare ske enligt nya HMK för godkännande. Sakkunnigs ansvar är samma som om Samhällsbyggnadsförvaltningen är utförare.

Om utstakning utförs av annan än byggnads- och trafiknämndens personal, tas avgift ut för underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som skulle utgått om kommunen utfört arbetet.

E-tjänst anmälan om sakkunnig utförare 

Undantag från utstakningskravet

Tillbyggnader och komplementbyggnader som uppförs på avstånd av 1m eller mer från tomtgräns är undantagna från utstakningskravet.
I dessa fall krävs som regel i stället enkel inmätning. Den som söker bygglov får information om vilka krav som gäller i varje enskilt fall i bygglovbeslutet.

Senast granskad 2022-11-23 av SUSLAR