Två personer håller upp den Sverigefinska flaggan, receptionen, Stadshuset.

Finskt förvaltningsområde

Med finskt förvaltningsområde avses de kommuner i Sverige där de finskspråkiga invånarna (sverigefinnarna) har vissa lagstadgade språkliga rättigheter.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans Stad ingår i det finska förvaltningsområdet

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) började gälla 2010. Stockholms läns länsstyrelse och Sametinget har huvudansvaret för minoritetspolitikens koordinering och uppföljning.

Lagen säger att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Den som tillhör en nationell minoritet har rätt att lära sig sitt minoritetsspråk, utveckla och använda det. Myndigheterna måste lyssna på de nationella minoriteterna och ta hänsyn till deras språkliga behov.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de är grupper med uttalad samhörighet som har befolkat Sverige under lång tid. De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. De tre sistnämnda har fått förstärkt skydd på grund av historisk-geografisk anknytning till Sverige.

Myndigheternas skyldighet är att informera om minoritetsgruppernas rättigheter oavsett var i Sverige man bor eller vilket minoritetsspråk man talar.

Lagtexten säger i korthet

  • Enskilda medborgare har rätt att använda finska vid sina muntliga och skriftliga kontakter med kommunen som då är skyldig att ge ett muntligt svar på finska. Vad gäller myndighetsbeslut har den enskilde rätten att begära en skriftlig översättning.
  • Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska där detta behövs i enskildas kontakter med kommunen. Kommunen kan själv bestämma tider och platser för finskspråkig service. 
  • Den som begär det ska kunna erbjudas förskoleverksamhet samt äldreomsorg helt eller delvis på finska. 
  • Kommunen är skyldig att informera minoriteten om deras rättigheter enligt denna lag. 
  • Kommunen ska ge minoriteten möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor.

Samråd, Finskt förvaltningsområde

Senast granskad 2019-02-14 av PERIVA