Flygfoto med planområdet markerat med vitstreckad linje.

Halltorp

ARBETE MED FÖRSLAG TILL DETALJPLAN - Detaljplan för del av Håjum 4:1 m.fl., bostäder i norra Halltorp. Kommunstyrelsen har beslutat om positivt planbesked (KS 2020-12-02 § 328). Detaljplanen är under uppstart.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Planområde

Halltorp är beläget cirka 4,5 kilometer sydöst om Trollhättans centrum, öster om Kronogården och järnvägen, längs med Gärdhemsvägen. Planområdet är cirka 19 hektar stort och omfattar i huvudsak del av fastigheten Håjum 4:1, samt del av Lextorp 1:18 och 1:211 och Halltorp 1:10 och 1:15. Marken inom planområdet ägs av Trollhättans kommun och består idag av tätortsnära skog, materialupplag och jordbruksmark. Planområdet angränsar till Gärdhemsvägen i norr, järnvägen i väst och jordbruksmark i söder och öster. Inför samådet kan planområdet ändras, om det till exempel bedöms nödvändigt att lägga till eller ta bort ytterligare ytor. 

Syfte med planen

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ett nytt bostadsområde i östra delen av Trollhättan som kompletterar och om möjligt kopplar samman till närliggande bebyggelse i Kronogården och omkringliggande stadsdelar. Kopplingar till den övriga staden är av stor vikt för att inte skapa ett isolerat bostadsområde. I detaljplanen ska även möjligheten för lokalisering av förskola eller annan kommunal service undersökas.

Förfarande

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap.

Här kommer du att hitta du utredningar och bilagor som är kopplade till planen. 

Detaljplaneprocessen - så jobbar vi med planen

Information och dialog med berörda

Innan vi arbetar fram ett förslag till ny detaljplan kan vi behöva informera och föra en dialog med de som berörs av den nya planen.

När det finns ett färdigt förslag kommer samråd genomföras i enlighet med plan-och
bygglagen. Om du är fastighetsägare i ett område som berörs av kommande detaljplan är du en så kallad sakägare i detaljplaneprocessen, vilket innebär att du har rätt att tycka till om det vi planerar. 

Utredningar

Just nu pågår arbetet med att ta fram nödvändiga utredningar som underlag till detaljplanen. I samband med detta görs en del platsbesök i området och det kan även förekomma provtagningar. Inför provtagningar informeras berörd fastighetsägare. 

Här börjar vi arbete med planen

Ett preliminärt förslag till detaljplan utarbetas. Planhandlingarna består av plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, illustrationer och fastighetsförteckning.

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan. Samrådsförslaget kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan. 

Delutlåtande/samrådsredogörelse

Plankontoret sammanställer och kommenterar synpunkterna som inkommit under samrådstiden i ett delutlåtande eller en samrådsredogörelse. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet.

Ytterligare en möjlighet att tycka till

Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget. Granskningsförslaget kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan.

Granskningsutlåtande

Efter granskningen sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas.

Här beslutar politiker om att godkänna planen

Det slutliga planförslaget överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen för antagande.

Överklagande

Antagandebeslutet kan överklagas av den som under samråd eller granskning har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda, samt bedöms vara berörd av förslaget.

Antagandehandlingar

Det här är de slutgiltiga handlingarna i detaljplaneprocessen - om ingen överklagan sker. De kommer du att hitta längst ned på sidan som planbeskrivning och plankarta. 

Då börjar detaljplanen gälla

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet med antagandebeslutet justerats, om den inte är överklagad.

Senast granskad 2023-03-15 av HJAOSK