Flygfoto av Götalundens park med röd linje som visar planområdesgränsen.

Del av Hjulkvarn 3:1, Götalunden

Detaljplan för del av Hjulkvarn 3:1, Götalunden. Detaljplanens syfte är att pröva förutsättningarna för att uppföra en förskola innefattande 6 avdelningar. Arbetet med detaljplanen vilar för tillfället.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Planområdet är beläget i Hjulkvarn och omfattar cirka 1,6 hektar. Planområdet omfattar en del av fastigheten Hjulkvarn 3:1 som ägs av Trollhättans kommun och består idag huvudsakligen av naturmark men även en lekplats, en bollplan och en mindre asfalterad yta. Området angränsar till Idrottsvägen, Skrällebergsvägen, Hallebergsgatan, Götalundens kyrka samt bostadsfastigheter längs Hunnebergsgatan.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra en förskola innefattande 6 avdelningar. Detta innefattar såväl inne- och utemiljöer samt aspekter som tillgänglighet. 

Utredningar för mindre hackspett och gröngöling har gjorts. Vidare utredningar angående naturvärden bedöms, i samråd med kommunekolog, inte behöva upprättas. 

Ett gestaltningsprogram bedöms, i samråd med stadsarkitekten, inte behöva upprättas. 

Påverkan på områdets kulturmiljövärden utreds och beaktas vidare i kommande planarbete.

Planområdet och dess grönytor är av stor vikt för omkringliggande bebyggelse i form av de rekreationsmöjligheter som ges. En grönkonsekvensbedömning kommer att upprättas under arbetet med planen, där de värden som tas i anspråk vägs mot den nytta som planförslaget medför. 

En dagvattenutredning för området kommer att tas fram under kommande planarbete.

Lösningar för trafik samt angöring och parkering till förskolan utreds i kommande planarbete.

Bullernivåer inom området är inom acceptabla gränser för en förskola. Vidare bullerutredningar bedöms ej vara nödvändiga. 

En översiktlig markteknisk undersökning gällande förorenad mark ska tas fram. 

En mer omfattande social konsekvensanalys kommer att upprättas i samband med kommande planarbete.

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. 7 §, då förslaget bedöms vara av betydande intresse för allmänheten.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2023-03-15 av HJAOSK