Planprogram mall

ARBETE MED FÖRSLAG TILL PLANPROGRAM – Planprogram för [planens namn]. Planprogram är under uppstart.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Programområde

[Kort beskrivning av vart programområdet är beläget, storlek på ytan som berörs, vem som äger fastigheten och vad den används till idag. Området är beläget…]

Syfte med planprogrammet

[Kort beskrivning av syftet med planen Syftet med detaljplanen är att..]

Här kommer du att hitta du bilagor och utredningar som är kopplade till planen. 

Detaljplaneprocessen - så jobbar vi med planen

Information och dialog med berörda

I arbetet med ett planprogram kan vi behöva informera och föra en dialog med de som berörs av den nya planen.

[Dialog förs med...]

[Informationsmöte med närboende är planerat…]

Utredningar

Just nu pågår arbetet med att ta fram nödvändiga utredningar som underlag till planprogramet. I samband med detta görs en del platsbesök i området och det kan även förekomma provtagningar. Inför provtagningar informeras berörd fastighetsägare. 

De utredningar som tas fram är [exempel på utredningar som tas fram]

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan. Samrådsförslaget kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan. 

Delutlåtande/samrådsredogörelse

Plankontoret sammanställer och kommenterar synpunkterna som inkommit under samrådstiden i ett delutlåtande eller en samrådsredogörelse. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet.

Här beslutar politiker om att godkänna planprogrammet

Efter att planprogrammet godkänts av kommunstyrelsen följer arbetet med att ta fram en eller flera detaljplaner där markanvändningen och utvecklingen av området bestäms ytterligare. Det kan startas upp tidigast i XX 2022.

Här börjar vi arbete med planen

Ett preliminärt förslag till detaljplan utarbetas. [Ex: Ett planprogram har tagits fram och användas som utgångspunkt.] Planhandlingarna består av plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, illustrationer och fastighetsförteckning. En miljökonsekvensbeskrivning [har/har inte] upprättas då detaljplanen [antas/inte antas] medföra en betydande miljöpåverkan.

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan. Samrådsförslaget kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan. 

Delutlåtande/samrådsredogörelse

Plankontoret sammanställer och kommenterar synpunkterna som inkommit under samrådstiden i ett delutlåtande eller en samrådsredogörelse. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet.

Ytterligare en möjlighet att tycka till

Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget. Granskningsförslaget kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan.

Granskningsutlåtande

Efter granskningen sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas.

Här beslutar politiker om att godkänna planen

Det slutliga planförslaget överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen för antagande.

Överklagande

Antagandebeslutet kan överklagas av den som under samråd eller granskning har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda, samt bedöms vara berörd av förslaget.

Antagandehandlingar

Det här är de slutgiltiga handlingarna i detaljplaneprocessen - om ingen överklagan sker. De kommer du att hitta längst ned på sidan som planbeskrivning och plankarta. 

Då börjar detaljplanen gälla

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet med antagandebeslutet justerats, om den inte är överklagad.

Senast granskad 2022-05-27 av HJAOSK