Kremlan

Antogs av Byggnads- och trafiknämnden 2013-01-23

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Här nedan finns möjlighet att ladda hem de handlingar som hör till detaljplanen i pdf-format.

Planbeskrivning
Planbeskrivningen anger planens syfte och förklarar planens innehåll.

Plankarta med bestämmelser
På plankartan anges vad som gäller inom det område detaljplanen omfattar. Alla planbestämmelser redovisas tillsammans med plankartan.

Det är detaljplanekartan med planbestämmelser som är den juridiskt bindande handlingen.

Här intill finns möjlighet att ladda hem de handlingar som hör till planen i pdf-format.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNING

Senast granskad 2014-11-10 av Johanna Berg