Framsidan till Västra Götalands klimatstrategi Klimat 2030

Klimatstrategi för Västra Götaland

Västra Götaland ska bli en fossiloberoende region 2030. Strategin för att nå detta har beslutats av både Regionfullmäktige och Länsstyrelsen i Västra Götaland. För andra året i rad bjuds kommunerna i Västra Götaland in till Kommunernas klimatlöften, där Trollhättan antar en rad löften för att skruva upp vårt befintliga klimatarbete.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Klimat 2030

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra aktörer. Västra Götaland har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. 2030 ska vi vara en fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion minska med 30 procent jämfört med 2010, oavsett var i världen de sker.

Fyra områden prioriteras

  • Hållbara transporter
  • Klimatsmart och hälsosam mat
  • Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
  • Sunda och klimatsmarta bostäder

Kommunernas klimatlöften

Inför år 2021 lanserades ”Kommunernas klimatlöften” där Trollhättan tillsammans med övriga kommuner i Västra Götaland antog löften för att skruva upp takten i klimatarbetet. Inför 2022 lanserades en ny omgång klimatlöften, där Trollhättan än en gång antog majoriteten av löftena. Och Trollhättan har lyckats genomföra det vi lovat. Det har främst rört sig om kommunorganisationens eget klimatarbete i allt från inköp, mat, byggnader, infrastruktur och förnybar energi till finansieringsformer.
För att ytterligare öka farten i klimatarbetet har Trollhättan även antagit majoriteten av de nyutkomna löftena att genomföra under 2024-2026. Nu har ambitionsnivån höjts samtidigt som tidsperioden för att införliva löftena har förlängts från ett till tre år.

Klimat 2030 – Västra Götalands Kommuners klimatlöften 

Dessa klimatlöften har Trollhättans Stad lovat genomföra under 2024-2026.

• Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet
• Vi har en koldioxidbudget
• Vi finansierar investeringar genom grön obligation
• Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet
• Vi fokuserar på företagens klimatomställning i miljötillsyn
• Vi arbetar aktivt med vår energiplan
• Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling
• Vi säkerställer kompetens och resurser för att upphandla med klimathänsyn.
• Vi säkrar att planering och byggande bidrar till ett transporteffektivt samhälle.
• Vi arbetar med klimatstyrande parkering
• Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas
• Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
• Våra nya arbetsmaskiner är fossilfria och upphandlingskrav ställs på entreprenad
• Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer och når angiven poängnivå
• Vi arbetar med hållbart resande för våra anställda
• Vi ökar livslängden på elektronik och möjliggör cirkulära flöden
• Vi använder cirkulära möbler
• Vi erbjuder fastighetsnära insamling för återanvändning
• Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
• Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd
• Vi bygger i trä.
• Vi arbetar med återbruk av byggmaterial.

 

 

 

 

Senast granskad 2023-12-15 av FIAJOH