Köldmedier

Köldmedier är ämnen som bland annat finns i kylskåp, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. För att minska risken för klimatpåverkan från läckage och skydda människors hälsa och miljön finns det lagar och regler som styr hanteringen av köldmedier.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Förbjudet att använda CFC och HCFC

Från och med 1 januari 2015 är det förbjudet att använda HCFC. Förbudet omfattar kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning om mängden köldmedia överskrider 3 kg. 

För CFC är all yrkesmässig användning förbjuden sedan 31 december 1999. Undantaget är enhetsaggregat på mindre än 900 gram. Det gäller så länge som användandet sker där de installerats och tills de tjänat ut sin tid.

De viktigaste lagarna som styr vad som gäller

Från 1 januari 2015 gäller EU-förordningen 517/2014. Inriktningen är att trappa ner och fasa ut de köldmedier som har störst negativ påverkan på klimatet och ozonlagret i atmosfären. Det finns ytterligare EU-förordningar om köldmedier, bland annat om certifiering.

Från 1 januari 2017  gäller två svenska förordningar i kombination med EU-lagstiftning:

 • Förordning om fluorerade växthusgaser (SFS 2016:1128)
 • Förordning om ozonnedbrytande ämnen (SFS 2016:1129). 

Utfasning och påfyllnadsförbud

För köldmedia med GWP-värde (Global Warming Potential) över 2500 och mängder motsvarande över 40 ton koldioxidekvivalenter per aggregat är det från 1 januari 2020 förbjudet att fylla på med ny köldmedia av dessa sorter. Däremot kan du få fylla på med regenererat eller återanvänt köldmedia fram till 2030.

Ansvarig

Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att lagar och regler följs.

Ett bra sätt att underlätta hanteringen är att teckna avtal med ett certifierat kylföretag. Det är bara certifierade företag och personer med personliga certifikat som får installera, underhålla och utföra läckagekontroll. Du kan hitta certifierade kylförtag via INCERT. Tänk på att även om du anlitar ett kylföretag är du själv ansvarig för anläggningen och för att årsrapport skickas in senast 31 mars till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ett vanligt problem är att ha koll på de datum som gäller. Vårt råd till dig är att du ordnar någon form av påminnelse så att du inte missar varken årsrapportering eller att göra läckagekontroller i tid. Har du frågor tveka inte att kontakta oss.

INCERT:s hemsida

Kontakta oss när du planerar byte av köldmedia eller installation av nytt aggregat

Ska du installera ett nytt aggregat som innehåller köldmedia motsvarande 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer? Då ska du underrätta Samhällsbyggnadsförvaltningen i god tid före installationen. Planerar du att konvertera ett befintligt aggregat (byta köldmedia) så ska du också underrätta oss. Anledningen är att vi ska hinna diskutera vilket köldmedia du ska välja. Syftet är att välja ett köldmedia med så liten klimatpåverkan som möjligt om läckage uppstår. God tid innebär att du ska ha utrett vilka köldmedia som kan fungera, men att du inte har bestämt dig. Du ska ha utrett fördelar och nackdelar med de köldmedia som du väljer mellan så att du kan redogöra för det i samrådet med oss.

 • För dig som är privatperson och småföretagare

  Om du ska köpa eller investera är det en del att tänka på. Som privatperson får du inte installera, reparera eller demontera f-gasanläggningar. Det ska vara en person med certifikat som gör jobbet. Service och påfyllnad av f-gas i äldre personbilar får inte göras av person utan certifikat (nyare bilar har ej f-gas i ACn). Aggregat med köldmedier motsvarande 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer behöver göra läckagekontroll årligen.
   
 • För dig som är verksamhetsutövare

  EU står inför en kraftig nedfasning av kvoterna för köldmedier (ner till 21 % av 2015 års mängder), vilket innebär att vissa köldmedier kommer att bli mycket dyrare att köpa/fylla på med på grund av begränsad tillgång. Varning för att billig F-gas kan vara illegalt importerad.
  Ska du investera? Gör en helhetsöversyn. Genom kylanläggningen kan du spara energi och få uppvärmning eller kylning av lokaler beroende på var i slingan man sätter in återvinning.

Skrotning av aggregat

Om du skrotar ett aggregat ska du i årsrapporten ange datum för när det är skrotat. Skrotning och andra ingrepp får endast göras av företag med företagscertifikat och kyltekniker med personcertifikat.

Gör läckagekontroll i tid

Intervallet för läckagesökning är beroende av vilken typ av köldmedia du har installerat. Intervallet bygger på de enskilda köldmediernas GWP-värde (Global Warming Potential) och gränsen för läckagesökning anges i koldioxidekvivalenter. Du kan räkna ut hur många ton koldioxidekvivalenter din köldmedia motsvarar på hemsidan allt om f-gas. Där kan du också få mer information om köldmedier.

Hemsidan om allt om f-gas

 • Om ditt aggregat innehåller köldmedia som motsvarar 5 ton koldioxidekvivalenter eller mera ska läckagekontroller göras med högst 12 månaders intervall.
 • Har aggregatet mängder på 50 ton koldioxidekvivalenter krävs tätare kontroll (högst 6 månaders intervall).
 • Även mobila aggregat ska läcksökas om de motsvarar över 5 ton koldioxidekvivalenter.
 • Även om ett aggregat är taget ur drift men inte tömt på köldmedia ska det läcksökas med fastställt intervall.
 • Är aggregatet märkt ”hermetiskt slutet” ska kontroller göras om det innehåller motsvarande 10 ton koldioxidekvivalenter eller mera.
 • Verksamhetsutövaren/operatören ska föra journal över utförda kontroller, påfyllning och avtappning av köldmedier med mera. Journalerna ska sparas i minst 5 år.

Årsrapportera till Samhällsbyggnadsförvaltningen

Om din anläggning har ett eller flera aggregat som sammanlagt motsvarar 14 ton koldioxidekvivalenter eller mera och som omfattas av återkommande läckagekontroll ska du varje år lämna in en årsrapport till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Årsrapporten ska redovisa allt som hänt under hela kalenderåret och ha kommit in till oss mellan 1 januari och senast 31 mars påföljande år. Årsrapporten ska vara underskriven av operatören. Blanketten för årsrapport får du från din kylfirma ifylld med grunduppgifter. Har du anlitat flera olika kylfirmor under året behöver du sammanställa alla underlag till årsrapporten.

Avgifter

Vi tar betalt för vår tillsyn och handläggning av köldmedieärenden. Avgiften baseras på en timavgift som är 1198 kronor och blir:

 • 2396 kronor för årsrapport (2 timmars arbete)
 • 2396 kronor för anmälan om installation eller konvertering av köldmedia (2 timmars arbete)
 • 1198 kr per timme för övrigt, till exempel miljösanktionsavgift.

Vi skickar fakturan separat till dig.

Miljösanktionsavgifter

Om du lämnar in rapporten för sent, gjort läckagekontroll med överskridet intervall eller inte genomfört läckagekontroll alls är vi skyldiga att besluta om miljösanktionsavgift.

Vi beslutar om sanktionsavgift för varje enskilt aggregat som läcksökts med överskridet intervall (5000 kronor per aggregat). Planera hellre så att du tidigarelägger dina läckagekontroller lite. Allt för att ha en god funktion på dina aggregat så att klimatet inte påverkas av läckage.

Har du inte dokumentation över aggregat och kontroller är även det förenat med miljösanktionsavgift. Vi hoppas att du har en god ordning och koll på aktuella datum så att vi slipper besluta om sanktionsavgifter. Miljösanktionsavgifterna betalas till staten.

Senast granskad 2024-04-22 av JEAWAD