Köldmedier

Köldmedier är ämnen som bland annat finns i kylskåp, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. För att minska risken för klimatpåverkan från utsläpp och skydda människors hälsa och miljön finns det lagar och regler som styr hanteringen av köldmedier.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Förbjudet att använda CFC och HCFC

Från och med 1 januari 2015 är det förbjudet att använda HCFC. Förbudet omfattar kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning om mängden köldmedia överskrider 3 kg. 

För CFC är all yrkesmässig användning förbjuden sedan 31 december 1999. Undantaget är enhetsaggregat på mindre än 900 gram. Det gäller så länge som användandet sker där de installerats och tills de tjänat ut sin tid.

De viktigaste lagarna som styr vad som gäller

Från 1 januari 2015 gäller EU-förordningen 517/2014. Inriktningen är att fasa ut de köldmedier som har störst negativ påverkan på klimatet och ozonlagret i atmosfären. Det finns ytterligare förordningar om köldmedier, bland annat om certifiering.

Från 1 januari 2017  gäller två svenska förordningar i kombination med EU-lagstiftning:

 • Förordning om fluorerade växthusgaser (SFS 2016:1128)
 • Förordning om ozonnedbrytande ämnen (SFS 2016:1129). 

De ersätter den tidigare svenska förordningen 2007:846. Vissa krav om certifiering trädde i kraft 1 juli 2017.

Utfasning och påfyllnadsförbud

För köldmedia med GWP-värde (Global Warming Potential) över 2500 och mängder motsvarande över 40 ton klodioxidekvivalenter per aggregat är det från 1 januari 2020 förbjudet att fylla på med ny köldmedia av dessa sorter. Däremot kan du få fylla på med regenererat eller återanvänt köldmedia fram till 2030.

Ansvarig

Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att lagar och regler följs.

Ett bra sätt att underlätta hanteringen är att teckna avtal med ett certifierat kylföretag. Det är bara certifierade företag och personer med personliga certifikat som får installera, underhålla och utföra läckagekontroll. Du kan hitta certifierade kylförtag via INCERT. Tänk på att även om du anlitar ett kylföretag är du själv ansvarig för anläggningen och för att årsrapport skickas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ett vanligt problem är att ha koll på de datum som gäller. Vårt råd till dig är att du ordnar någon form av påminnelse så att du inte missar varken årsrapporteringen eller att göra läckagekontrollerna i tid. Har du frågor tveka inte att kontakta oss.

INCERT:s hemsida

Anmäl byte av köldmedium eller installation av nytt aggregat i förväg

Ska du installera ett nytt aggregat som innehåller köldmedia motsvarande 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer? Då ska du anmäla det till Samhällsbyggnadsförvaltningen i god tid före installationen. Anledningen är att vi ska hinna diskutera vilket köldmedia du ska välja. Du ska också anmäla innan du konverterar ett befintligt aggregat (byter typ av köldmedia). Syftet är att välja ett köldmedium med så liten klimatpåverkan som möjligt om läckage uppstår.

Skrotning av aggregat

Om du skrotar ett aggregat ska du i årsrapporten ange datum för när det är skrotat. Skrotning och andra ingrepp får endast göras av företag med företagscertifikat och kyltekniker med personcertifikat.

Gör läckagekontroll i tid

Intervallet för läckagesökning är beroende av vilken typ av köldmedia du har installerat. Intervallet bygger på de enskilda köldmediernas GWP-värde (Global Warming Potential) och gränsen för läckagesökning anges i koldioxidekvivalenter. Du kan räkna ut hur många ton koldioxidekvivalenter din köldmedia motsvarar på hemsidan allt om f-gas. Där kan du också få mer information om köldmedier.

Hemsidan om allt om f-gas

 • Om ditt aggregat innehåller köldmedia som motsvarar 5 ton koldioxidekvivalenter eller mera ska läckagekontroller göras minst en gång per år.
 • Har aggregatet mängder på 50 ton koldioxidekvivalenter krävs tätare kontroll.
 • Även mobila aggregat ska läcksökas om de motsvarar över 5 ton koldioxidekvivalenter.
 • Även om ett aggregat är taget ur drift men inte tömt på köldmedia ska det läcksökas med fastställt intervall.
 • Är aggregatet märkt ”hermetiskt slutet” ska kontroller göras om det innehåller motsvarande 10 ton koldioxidekvivalenter eller mera.
 • Verksamhetsutövaren/operatören ska föra journal över utförda kontroller, påfyllning och avtappning av köldmedier med mera. Journalerna ska sparas i minst 5 år.

Årsrapportera till Samhällsbyggnadsförvaltningen

Om din anläggning har ett eller flera aggregat som sammanlagt motsvarar 14 ton koldioxidekvivalenter eller mera och som omfattas av återkommande läckagekontroll ska du varje år lämna in en årsrapport till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Årsrapporten ska redovisa allt som hänt under hela kalenderåret och ha kommit in till oss mellan 1 januari och senast 31 mars påföljande år. Årsrapporten ska vara underskriven av operatören.

Avgifter

Vi tar betalt för vår tillsyn och handläggning av köldmedieärenden. Avgiften baseras på en timavgift som är 1059 kronor och blir:

 • 2118 kronor för årsrapport (2 timmars arbete)
 • 2118 kronor för anmälan om installation eller konvertering av köldmedia (2 timmars arbete)
 • 1059 kr per timme för övrigt, till exempel miljösanktionsavgift.

Vi skickar fakturan separat till dig.

Miljösanktionsavgifter

Om du lämnar in rapporten för sent, gjort läckagekontroll med överskridet intervall eller inte genomfört läckagekontroll alls är vi skyldiga att besluta om miljösanktionsavgift.

Vi beslutar om sanktionsavgift för varje enskilt aggregat som läcksökts med överskridet intervall. Planera hellre så att du tidigarelägger dina läckagekontroller lite. Allt för att ha en god kvalitet på dina aggregat så att klimatet inte påverkas av läckage.

Har du inte dokumentation över aggregat och kontroller är även det förenat med miljösanktionsavgift. Vi hoppas att du har en god ordning och koll på aktuella datum så att vi slipper besluta om sanktionsavgifter. Miljösanktionsavgifterna betalas till staten.

Senast granskad 2021-01-18 av Jeanette Wadman