Bygglovsfria åtgärder

Vissa åtgärder behöver varken bygglov eller anmälan. Dessa kallas för bygglovsfria åtgärder.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Exempel på bygglovsfria åtgärder 

Observera att det alltid krävs bygglov om det du vill bygga placeras närmare 4,50 meter från gata, väg eller park. Vill du bygga något bygglovsfritt, exempelvis en friggebod, närmare än 4,50 meter från din grannes tomt kan de ge dig ett medgivande. Dokumentera gärna medgivandet.   

Friggebod

I bostadshusets direkta närhet får du utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda arean av samtliga friggebodar får inte överstiga 15 kvadratmeter och den högsta tillåtna höjden från mark till taknock är 3 meter. Observera regeln om 4,50 meter till närmaste gräns.

Murar max 50 centimeter 

Bygglov krävs inte för murar som inte är högre än 50 centimeter. Vid uppförande av en mur nära tomtgräns får inte byggnationen påverka grannens mark. Vid en- och tvåbostadshus får man avskärma en uteplats med mur inom 3,60 meter ut ifrån bostadshuset. Muren får inte vara högre än 1,80 meter och får inte ligga närmare granne än 4,50 meter. Regler om fri sikt för trafiken ska följas.

Staket

Runt bostadstomter får staket upp till 1,50 meter med minst 50 % genomsiktlighet byggas. Regler om fri sikt för trafiken ska följas.

Skärmtak i anslutning till huvudbyggnad

Du får utan bygglov bygga ett skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om dina skärmtak sammanlagt inte är större än 15 kvadratmeter. Observera regeln om 4,50 meter till närmaste gräns.

Senast granskad 2020-08-07 av CLASBEN