Luften utomhus

I Trollhättan är halterna av kvävedioxid och partiklar under de miljökvalitetsnormer som finns.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kvävedioxid

Kväveoxider består av två olika former. Dels kvävemonoxid som är en färglös luktfri gas, dels kvävedioxid är en gulbrun gas med en irriterande lukt vid höga halter. För att få en bild av den generella luftkvaliteten brukar man titta på halten av kvävedioxid.

Kvävedioxidhalten i Trollhättan

För att ha koll på halten av kvävedioxid genomförs mätningar med jämna mellanrum. I Trollhättan mättes halten senast 2017. Mätningen visade en medelhalt av 19 mikrogram per kubikmeter per år. Det innebär att halten ligger under miljökvalitetsnormen (40 mikrogram per kubikmeter under ett kalenderår).

Bildandet av kväveoxider

Kvävemonoxid bildas vid all slags förbränning och kommer idag främst från trafiken. I luften reagerar kvävemonoxid med syre och då bildas kvävedioxid. I stan beror halten av kvävedioxid framförallt på hur intensiv trafiken är. Andra stora utsläppskällor är oljeeldning och vissa industriprocesser.

Kvävedioxid påverkar hälsan

Personer som lever i miljöer med höga halter kvävedioxid kan ha lättare för att få luftvägsinfektioner. Hos astmatiker kan höga halter leda till andningsbesvär. Det finns också misstankar om att kvävedioxid kan bidra till uppkomsten av allergier.

Partiklar i tätortsluften

I luften finns inte bara olika gaser utan också partiklar. Långvarig påverkan av små partiklar kan ge upphov till bland annat luftvägsproblem och hjärt- och kärlsjukdomar.

Partiklar i luften brukar delas in i grupper efter deras storlek. De vanligaste är PM10 och PM2,5. PM10-partiklar har en diameter på mindre än 10 mikrometer. PM2,5 innebär att diametern är mindre än 2,5 mikrometer.

Partikelhalten i Trollhättan

Senaste mätningen av partiklar i Trollhättan gjordes 2015 vid Gärdhemsvägen. Då mättes PM10. Mätningen skedde i en så kallad urban bakgrundsnivå och i gaturum. Med urban bakgrundsnivå menas att luften i den centrala tätorten mäts. Det sker dock inte på någon särskilt utsatt plats. Mätningen i gaturum skedde vid en trafikerad led. Sammantaget visade mätningen att halten av PM10 ligger under miljökvalitetsnormen.

Bildandet av partiklar

De flesta partiklarna kommer från bilar och vägar. Det kan vara genom avgaser eller slitage av dubbdäck på vägen. Vedeldning och utsläpp från uppvärmning och industrier leder också till att partiklar släpps ut i luften.

Relaterad information

Små partiklar i utomhusluften

Luft i Väst

De mätningar som görs i Trollhättan sker i Luft i Västs regi. Luft i Väst är ett luftvårdsförbund i Västra Götaland, där både kommuner och vissa företag är medlemmar. Luft i Väst har tagit på sig uppgiften att redovisa medlemskommunernas luftkvalitet. Mer information om luften i Trollhättan hittar du på Luft i Västs hemsida.

Luft I Västs hemsida

Miljökvalitetsnormer

Naturvårdsverket har tagit fram miljökvalitetsnormer. Normerna gäller för utomhusluft i hela landet och de finns till för att skydda människors hälsa och miljön. Normerna fungerar som gränsvärden för den kvalitet som luften ska hålla.

Naturvårdsverkets hemsida om miljökvalitetsnormer för utomhusluft

Naturvårdsverkets hemsida om luft

Senast granskad 2021-09-27 av JEAWAD