Barn med hörselskydd

Buller

En av fyra störs av buller i bostaden minst en gång per vecka. Hundra tusen personer i Västra Götaland beräknas ha störd nattsömn till följd av samhällsbuller. Buller är ett oönskat ljud som påverkar oss på olika sätt.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

Vart vänder jag mig om jag störs av buller?

Om du är störd av buller ska du i första hand vända dig till den som stör, till exempel den som har diskoteket, industrin eller om det handlar om buller från installationer i den egna fastigheten till hyresvärden.

Om det inte leder till att störningen minskar kan du vända dig till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi informerar då den som orsakar störningen eller den som ansvarar för byggnaden att vi har fått ett klagomål. De har då möjlighet att göra åtgärder om det behövs. Om du fortfarande tycker att störningarna är för stora kommer vi ut och gör en egen bedömning. Om så är fallet kan vi ställa krav på åtgärder.

Har du en bostadsrätt har du ett eget ansvar för att åtgärda problemen. Kommer inte problemen från din egen bostad bör du vända dig till föreningens styrelse. Föreningen kan anlita en konsult eller byggfirma som kan hjälpa till med att rätta till problemen.

Läs mer om buller i bostäder i vårt faktablad:

Faktablad om buller i bostäder

Bidrag till åtgärder mot trafikbuller

Är du störd av buller från trafik i din bostad kan du söka bidrag till åtgärder. Trollhättans Stad ger bidrag till åtgärder mot buller som kommer från kommunala vägar. Ansök senast 30 november året innan du vill göra åtgärderna. Du hittar mer information om hur och vad du kan söka för på Bidrag för bullersanering

Vad är buller?

Buller är ej önskvärt ljud. Ljud i sig är tryckvariationer som i luft utbreder sig med en hastighet av 340 meter per sekund. Ljudet avtar med ökat avstånd från ljudkällan och absorberas till viss del av material som det träffar.

Effekten av att man utsätts för buller kan vara allt från fysiska skador på hörselorganet, störningar av sömn och svårt att uppfatta tal till stress och allmänt obehag. De värsta riskerna med buller är att få nedsatt hörsel eller problem med tinnitus. Buller kan orsaka allvarlig sjukdom i hjärta och blodkärl.

Volymen på ljudet är viktig för om det ska uppfattas som buller eller ej, men också ljudets karaktär. Lågfrekvent buller eller ljud med enstaka toner upplevs ofta som mer störande än annat ljud.

Faktablad om buller

Folkhälsomyndighetens hemsida om buller och höga ljudnivåer

Naturvårdsverkets hemsida om buller

Decibel

Buller anges i decibel, dB, som bygger på en logaritmisk skala av ljudtrycket. En ökning med tio decibel på mätaren upplevs som en fördubbling av ljudet av den som lyssnar.

Hörselskadliga ljudnivåer

På diskotek, konserter, biografer, gym och diskobowling med flera ställen kan ljudnivåerna vara så höga att det finns risk för hörselskador. Där det finns risk ska de som ansvarar för verksamheten förebygga och undanröja riskerna.

Folkhälsomyndighetens riktvärden för höga ljudnivåer
Verksamhet Ekvivalent
ljudnivå
Maximal
ljudnivå
Konsert, diskotek etcetera där barn under 13 år inte har tillträde  100 dB  115 dB
Konserter etcetera där både vuxna och barn har tillträde  97 dB  110 dB
Knattedisko (det vill säga där musik spelas med ljudanläggning)  90 dB  110 dB

Faktablad om hörselskadligt buller

Relaterad information

Buller i bostäder

För buller från musik, sportaktiviteter, fläktar, industri med mera finns det riktvärden även för bostäder.

Faktablad om buller i bostäder

Buller från vägtrafik och järnväg

Trafikbuller är det buller som påverkar flest människor i bostäder. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

Naturvårdsverkets hemsida om buller från vägtrafik och järnväg

Buller från byggarbetsplats

För buller vid byggarbetsplatser finns Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15) med riktvärden.

Naturvårdsverkets hemsida om buller från byggarbetsplats

Buller på natten

Planerar du göra bullrande arbete som kan störa personer på offentliga platser under natten (kl 22-07) ska du ha tillstånd från polisen enligt de lokala ordningsföreskrifterna för Trollhättan.

Senast granskad 2020-01-17 av Jeanette Wadman