En självkörande bil kör fram i stadsmiljö

Förstudie om framtidens mobilitet på Vårvik

Trollhättans Stad har tillsammans med NEVS, Eidar och Clean Motion genomfört en förstudie kring lösningar för mobilitet inkluderad i boendet på Vårvik. Projektet genomfördes med projektmedel av Viable Cities/Energimyndigheten.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 


Status i projektet
Avslutat

 


Finansiering och samverkan
Projektet genomförs med finansiering av Energimyndigheten. Projektet har drivits av Trollhättans Stad tillsammans med Clean Motion AB och Eidar Trollhättans Bostadsbolag, med stöd av NEVS AB, TEXAB och Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB samt av Drive Sweden-projektet SESMA.

 

Om projektet

 
 

Bakgrund

Trollhättan har ambitionen att växa till 70 000 invånare år 2030. Som en viktig del av tillväxten planeras Vårvik, en grön stadsdel som förbereds för framtiden med klimatsmarta lösningar och med fokus på hållbar livsstil. Genom att sanera ett äldre industriområde och successivt skapa en ny stadsdel öppnas ett helt nytt område upp för staden. Vårvik ligger nära naturen, nära Trollhättans centrum och resecentrum och precis vid vårt vackra älvrum. I Vårvik planeras för ca. 1 600 bostäder, 25 000 kvm verksamhetsyta och stor plats för rekreation, motion, växt- och djurliv. Utgångspunkten för mobilitetstjänster på Vårvik är ett hållbart liv nära centrum. Det innebär att behovet av privat bil beräknas minska över tiden och andra mobilitetslösningar kommer att prioriteras. För att påverka utvecklingen i denna riktning blir det viktigt för Trollhättans Stad att vara modig och våga testa marknaden för nya mobilitetstjänster. De fysiska förutsättningarna i området ger inte möjlighet till ett högre p-tal vilket innebär att det genomsnittliga p-talet för området behöver hamna lågt. Trollhättans Stad har också slagit fast att gående, cykel- och kollektivtrafik är prioriterade och att ambitionen är att på sikt minska biltrafikens andel i kommunen (Parkeringsprogrammet 2016). Ett ökat samutnyttjande av bilar skulle bidra till såväl en mera attraktiv stadskärna som minskad påverkan på miljö och klimat.

Målsättning

Satsningar på mobilitetslösningar i Vårvik ska bidra till att följande mål uppfylls:

 • Andelen gående, cyklister och kollektivresenärer ökar
 • Andelen nya mobilitetslösningar som bygger på delad användning av
  fordon ökar väsentligt
 • Parkerings- och mobilitetsköp tillämpas utifrån flexibla p-tal
 • Yteffektiva och samutnyttjade P-anläggningar bidrar till framtida
  flexibilitet

Resultat

Detta ettåriga projekt har genomförts som en förberedelse inför ett större demonstrationsprojekt inriktat på skarpa tester av mobilitetstjänster i flera steg. Projektet har tagit fram följande bärande delar som underlag:

 • En avtalsmodell för att genom markanvisningar och avtal få byggherrar i
  området att bidra till mobilitetslösningar i Vårvik, bland annat genom
  medlemskap i en samfällighet för mobilitetslösningar.
 • En styrmodell för mobilitet på Vårvik, som ska säkra långsiktighet i
  verksamheten.
 • En affärsmodell med för branschen nya tankar kring kundernas drivkrafter
  och hur värdeerbjudande visualiseras och tillgängliggörs.
 • En modell som beskriver stegen från förstudie till demonstrationsprojekt
  med skarpa tester.
 • En utredning kring vilket innehåll en app för bokning av mobilitetstjänster
  bör innehålla i ovan nämnda kontext, i vilken ordning en sådan tjänst bör
  utvecklas, samt ett estimat om delmoment och tidsåtgång vid utveckling
  av densamma.

Läs mer i slutrapporten (För utskrift)

 
 
Senast granskad 2022-09-28 av JOSÅKEBEN