Nedgrävning av död häst

För att få gräva ner en död häst behöver du ha tillgång till lämplig mark och följa anvisningar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Att gräva ner en död häst kan gå bra om du har tillgång till lämplig mark för det och om det kan göras utan risk för förorening av grundvatten, ytvatten eller vattentäkter. Du får dock aldrig gräva ner ett djur som har självdött eller avlivats på grund av smittsam sjukdom. Om du misstänker sådan sjukdom ska du istället omedelbart kontakta en veterinär.

Statens Veterinärmedicinska Anstalts hemsida om sjukdomar hos häst

För att gräva ner en död häst behöver du inget tillstånd numera, men nedgrävningen ska ske på lämplig plats så att risker minimeras. Vid val av plats behöver du följa dessa anvisningar:

Anvisningar för val av lämplig plats för nedgrävning

Följande kriterier ska vara uppfyllda vid val av nedgrävningsplats:

  • Välj en plats som är torr och normalt inte översvämmas. Det ska vara en plats där allmänheten normalt inte vistas.
  • Håll minst 100 meters avstånd till närmaste dricksvattenbrunn, sjö, bäck eller annat öppet vattendrag.
  • Håll minst 100 meters avstånd till bostadshus.
  • Håll minst 20 meters avstånd till diken.
  • Hästen får inte ligga i grundvatten och får inte läggas direkt på berggrunden.
  • Du ska se till att vilda djur inte kan gräva upp hästen. En generell rekommendation är att täcka djurkroppen med minst 150 centimeter jord, men är det mycket rovdjur i området kan det krävas ett större täcklager. Går det inte att gräva tillräckligt djupt kan en upphöjning/kulle skapas.
  • Om du misstänker att det föreligger skredrisk på platsen måste du kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen innan någon grävning utförs.
  • Om hästen ska grävas ned på annans mark behöver du markägarens godkännande.

Om platsen inte uppfyller kriterierna

Om den tänkta platsen för nedgrävning inte uppfyller kriterierna behöver du kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för att få en bedömning eller så behöver du se till att få hästen transporterad till en godkänd anläggning för kremering/destruktion.

Det finns företag som hämtar döda djur för att sedan köra dem vidare till godkända anläggningar.

Svensk lantbrukstjänsts hemsida om upphämtning av avlidna djur

Tips: Använd Kartportalen för att mäta avstånd

På Trollhättans stads hemsida finns Kartportalen. I Kartportalen kan du söka upp fastighetsbeteckningen där du planerar att gräva ner hästen och sedan använda mätverktyget för att mäta avstånd från nedgrävningsplatsen till exempelvis vattendrag, vattenbrunnar och hus. Mätverktyget finns under ”Verktyg” i den övre horisontella menyraden. Välj sedan ”Mät avstånd och yta”, ”Mät avstånd” och börja mäta.

Kartportalen

Avgift

Om vi behöver göra ett platsbesök tar vi ut en timavgift för det. Avgiften baseras på en timavgift som är 1 198 kronor. Fakturan skickas separat till dig.

Senast granskad 2024-02-12 av JEAWAD