En traktor sprider gödsel på en åker.

Gödselhantering

Hela Trollhättans kommun ligger inom nitratkänsligt område, det vill säga område som är mer påverkat av näringsläckage av kväve. Därför gäller särskilda krav på gödselhantering såsom spridning och lagring i kommunen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lagring av gödsel

Du som har djur ska ha tillräcklig lagringskapacitet för att kunna lagra stallgödseln under en viss period. Hur lång lagringsperiod som kan behövas beror på hur många djurenheter du har och vilka djurslag du har.

Krav på lagringskapacitet

Du kan räkna ut ditt lagringsbehov utifrån vilken typ av djur du har samt hur många djurenheter du har. På Jordbruksverkets hemsida hittar du mer information och kan se hur många månaders lagringskapacitet du behöver. De har även ett verktyg du kan använda för att räkna ut ditt behov av lagringsutrymme

Jordbruksverkets hemsida om att lagra gödsel

Jordbruksverkets verktyg för att beräkna lagringsbehov

I vissa undantagsfall kan fastgödsel eller gödsel med en högre torrblandning tillfälligt placeras på åkermark i form av stuka. Denna typ av lagring uppfyller inte kraven på gödsellagring och ska därmed inte räknas in i den totala lagringskapaciteten.

Utformning och placering av lagringsutrymmen

Lagringsutrymmet för stallgödsel ska vara utformat så att det inte sker någon avrinning eller läckage av lakvatten till omgivande mark och vattendrag. Exempel på lagringsutrymmen som minimerar risken för näringsläckage kan vara

 • gödselplatta för fastgödsel med tät bottenplatta och stödkanter,
 • sluten container,
 • brunn för flytgödsel eller urin.

Placeringen av lagringsutrymmet har också stor betydelse för att minimera risken för näringsläckage, såsom att vara placerad på en plan yta med avstånd till diken eller andra vattendrag.

Gödselspridning

Då Trollhättan ligger inom nitratkänsligt område gäller mer specifika regler för spridning av gödsel.

Regler beroende på tid på året och typ av gödsel

Det är olika regler beroende på vilken tid på året du får sprida samt vilken typ av gödsel du kan sprida:

 • 1 augusti­ - 31 oktober
  Under denna period får du sprida fastgödsel i växande gröda och på obevuxen åkermark.

 • 1 oktober - 31 oktober
  Under denna period får du endast sprida stall- eller organisk gödsel i växande gröda eller inför höstsådd. 

 • 1 november - 28 februari
  Under denna period är det förbjudet att sprida gödsel.

Regler som alltid gäller

Du får inte sprida gödsel på jordbruksmark som är:

 • frusen
 • täckt av snö
 • vattenmättad.

Intill sjöar och vattendrag ska du lämna minst 6 meters skyddsavstånd, så att det blir en gödselfri zon närmast vattnet.

Hur mycket gödsel får du sprida?

Det finns risk att marken tillförs mer näring än vad växterna kan tillgodogöra sig. Därför finns det begränsningar i hur mycket gödsel som får spridas. På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer vad som gäller:

Jordbruksverkets hemsida om att sprida gödsel

Om du har högst 10 djurenheter och sprider stallgödsel enbart från egna djur omfattas du inte av regeln att maximalt få sprida 22 kilogram fosfor per hektar, under en 5-årsperiod.

Särskilda regler gäller för spridning av avloppsslam. Du får som mest tillföra 110 kilogram fosfor per hektar vid ett spridningstillfälle.

Det finns krav på att du dokumenterar hur du räknar fram kvävebehovet, i form av exempelvis en växtodlingsplan.

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning med bland annat beräkningsverktyget Vera för exempelvis gödslingsplaner och växtnäringsbalanser.

Greppa Näringens hemsida

Dispens för gödselspridning

Om det uppstår ett oförutsett behov att sprida gödsel när förbud gäller kan du ansöka om dispens hos Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi ger dock dispens bara vid särskilda omständigheter.

 

Senast granskad 2022-04-04 av JEAWAD