Bilden visar tre hus i rad

Kulturmiljö

Kulturmiljö, om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Kulturmiljön är den miljö som påverkats och formats av människan. Genom dessa miljöer och byggnader synliggörs historien om människans liv. För att byggnader och miljöer med kulturhistoriska värden ska finnas kvar till nästa generation krävs det att alla tar sitt ansvar och bidrar till bevarandet av dessa miljöer och byggnader.

Är mitt hus k-märkt?

Begreppet k-märkt används oftast i dagligt tal som ett samlingsbegrepp för alla former av bebyggelse med kulturhistoriska värden. 

Vad säger detaljplanen?

Om ditt hus är skyddat i detaljplan eller finns med i kommunens inventeringar så kan det krävas bygglov för att göra förändringar. Eventuella förändringar ska alltid ske varsamt så att byggnadens karaktärsdrag bevaras Kontakta oss på samhällsbyggnadsförvaltningen om du vill veta om ditt hus är skyddat i detaljplan. I kartportalen kan du se vilka byggnader som är utpekade i Stadens kulturmiljöprogram.

En illustration om vad kartportalen innehåller

Karta kulturmiljö

Här kan ni se om din byggnad är kulturhistoriskt värdefull.

Senast granskad 2022-03-03 av SUSLAR