Plank, murar m.m.

Dåvarande byggnads- och trafiknämnden tog beslut om en ny policy som gäller i Trollhättan kommun beträffande staket, plank, mur och markarbeten som urschaktning och uppfyllnad av tomter. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Staket som är bygglovsfritt

Runt bostadstomter får staket upp till 1,5 meter med minst 50 % genomsiktlighet byggas. Vill man bygga tätare så gäller 1,2 meter med minst 25 % genomsiktlighet. Gäller alla material. Där staketet står vid en nivåskillnad, ska höjden räknas från den högre nivån. Regler om fri sikt för trafiken ska alltid följas.

Industristaket som är bygglovsfritt

Runt industritomter får man uppföra genomsiktliga inhägnader av stålnätstyp utan bygglov.

Regler om fri sikt för trafiken ska alltid följas.

Plank och mur ovan jord som är bygglovsfritt

Bygglov krävs inte för murar och plank som inte är högre än 0,5 meter. Vid uppförande av mur nära tomtgräns får inte byggnationen påverka grannens mark.

Vid en- och tvåbostadshus får man avskärma en uteplats med plank eller mur inom 3,60 meter ut ifrån bostadshuset. Planket eller muren får inte vara högre än 1,80 meter och får inte ligga närmare granne än 4,50 meter. Regler om fri sikt för trafiken ska följas.

Plank och mur ovan jord som kräver bygglov

All avskärmning som är tätare eller högre än ovanstående staket och som inte uppfyller ovanstående krav på bygglovsfrihet. Gäller allt material.

Uppfyllnad och schaktning som kräver marklov

Marklov krävs för uppfyllnad eller urschaktning som är 0,5 meter eller mer från befintlig nivå.

Dagvattenhantering och hänsyn till granne

Vid all markberedning och anläggande av byggnadsverk inklusive murar, ska man ta hand om sitt eget dagvatten och se till att man inte försämrar grannarnas möjlighet att ta hand om sitt.

Trollhättans önskemål om öppna tomter

Trollhättans stad vill ha en öppen rymd i stadsbilden utan alltför många avskärmningar och hinder, och är därför restriktiv till att bevilja bygglov för murar och plank.

Senast granskad 2019-03-22 av CLASBEN