Ett tak där en man installerar solceller

Solceller i Trollhättan

Solen strålar in med omkring 1000 kWh per kvadratmeter och år i Trollhättan. Med solceller kan delar av den energin förädlas till elektricitet. Elen som produceras används i första hand direkt i huset, det som blir över säljer du som producent genom att låta det gå ut på elnätet. Produktionen från en solcellsanläggning varierar men en anläggning på 40 kvadratmeter som är en vanlig storlek ger omkring 7 kWh i årlig produktion av egen el.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Producera el från solceller

Solceller omvandlar solens strålar till el, det skiljer sig från solfångare där solstrålningen används för att producera varmvatten. Omvandlingen av solenergi till elektrisk energi i en solcell sker utan några rörliga delar, utan att något bränsle behövs och utan att ge några utsläpp. Priset på solcellspaneler har under det senaste årtiondet minskat rejält och solel är idag det billigaste och snabbast växande energislaget i världen. En solcellsanläggning har en livslängd på minst 30 år.

Privatpersoner kan få en skattereduktion på 20 % vid installation av solceller, det kallas Grön teknik och fungerar liknande som ROT och RUT, det vill säga du får avdraget direkt på fakturan och företaget som utför installationen begär utbetalning från Skatteverket. Privatpersoner kan även få avdrag för att installera lagring av egenproducerad el (batterier) samt för installation av laddningspunkt för elfordon och här är avdraget 50%.

Börja med att läsa solcellsguiderna som finns som länk längre ner. Har du ytterligare frågor får du gärna kontakta energi- och klimatrådgivaren för råd kring anskaffande av solcellsanläggning. Alla elhandelsbolag köper ditt överskott av producerad el och de betalar vanligtvis det för stunden gällande spotpriset.

Bygglov

Normalt behövs inte bygglov för en solcellsanläggning som är tänkt att vara på en byggnad men kontakta ändå bygglovshandläggare för råd. Omständigheter som gör att bygglov krävs kan till exempel vara planlagda områden med särskilda bestämmelser kring solceller eller  specifika byggnader som är värdefulla ur kulturhistorisk synpunkt.

Om du ska anlägga en solcellanläggning på mark i naturmiljön inklusive på jordbruksmark kan du behöva göra en anmälan om samråd enligt bestämmelser i 12 kapitlet 6 § miljöbalken till Länsstyrelsen. Vid val av plats behöver du ta hänsyn till bland annat jordbruksmark, naturvärden, friluftsliv, landskapsbild och fornlämningar.

Störningsrisk

Solceller som uppförs inom 3 km från en flygplats kan ge upphov till störningar i kommunikationen mellan flygplan och flygledningen. Det är inte solcellerna i sig som ger upphov till störningarna utan det är andra delar av utrustningen. Läs mer på elsäkerhetsverkets hemsida om solceller som stör och ta kontakt med berörd flygplats. 

Trollhättebor producerar egen el

I Trollhättan finns det många som har satt upp egna solcellsanläggningar. En av anläggningarna i Trollhättan sitter på stadshusets fasad. Totalt 462 kvadratmeter och 60 kW.

 

Relaterad information

Trollhättans Stads Riktlinjer för solceller
Riktlinjer för solceller

Energimyndighetens vägledning för solcellsinstallation
Energimyndigheten

Åtgärder i naturmiljö
Länsstyrelsen

Elnätsägare i Trollhättans kommun
Trollhattan energi

Vattenfall

Branschhemsida
Svensksolenergi

Elsäkerhetsverket, Solceller som stör

Skatteverket - grön teknik

Senast granskad 2023-07-31 av JENMAR