Energiplanering

Trollhättans Stad var tidigt ute med att arbeta med energifrågorna och har en mycket hög ambitionsnivå. Basen i energiarbetet är Energiplanen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans Stad har bedrivit strategisk energiplanering sedan 1994. Energiplan 2018 antogs i juni 2018. Revideringen sker i ett brett arbete med kommunala förvaltningar, kommunala bolag, företag och kommuninvånare.

Energiplanen strävar mot en säker, ekonomisk och miljöanpassad energiförsörjning i kommunen. Målen är uppdelade i stadens verksamhet inklusive bolag samt för den geografiska kommunen.

Energimål 2018-2020

Målet för hela geografiska kommunen är att förnyelsebara energikällor ska generera minst 60 % av energin som används år 2020. Dessutom ska energianvändningen minska med 20 % per trollhättebo till år 2020 jämfört med år 2008.

Trollhättans Stad inklusive bolag ska fortsätta att gå i täten för omställningsarbetet och ska vara fossilbränslefria till år 2020. Energieffektivisering ska ske inom Trollhättans Stads verksamheter med 25 % per trollhättebo mellan år 2008 och 2020.

Handlingsplan

För att nå kommunens energimål och för att ge kommande energiarbete och framtagande av energimål bra förutsättningar till effektivt arbete finns en handlingsplan med tre fokusområden:

  • Solel, enligt energimyndighetens prognos kommer solel att stå för ca 10 % av Sveriges elproduktion år 2040. Detta motsvarar ca 1000 W installerad effekt per invånare. Idag har Trollhättan ca 14 W per invånare.
  • Fossiloberoende fordonsflotta, Trollhättan har en av landets högsta andelar av personbilar och lätta lastbilar som kan drivas av fossilfria drivmedel, etanol, biogas och el. Den politiska målsättningen är att koncernens hela fordonsflotta ska vara fossilfri till 2020 och för den geografiska kommunen ska fordonsflottan vara fossilfri till 2030. För att klara denna målsättning måste alla fordon som köps idag vara fordon som kan drivas med fossilfria drivmedel eller i en framtid enkelt konverteras till annat fossilfritt bränsle.
  • Sektorsvisa handlingsplaner ska stärka energieffektiviseringsarbetet i hela kommunen och i alla sektorer.
Framsidan till Västra Götalands klimatstrategi Klimat 2030

Klimatstrategi för Västra Götaland

Västra Götaland ska bli en fossiloberoende region 2030. Strategin för att nå detta har beslutats av både Regionfullmäktige och Länsstyrelsen i Västra Götaland. För andra året i rad bjuds kommunerna i Västra Götaland in till Kommunernas klimatlöften,

Relaterad information

Energiplan 2018

Senast granskad 2020-09-29 av MARJOHNOR