Energiplanering

Trollhättans Stad var tidigt ute med att arbeta med energifrågorna och har en mycket hög ambitionsnivå. Basen i energiarbetet är Energiplanen.

Person
Energi- och klimatrådgivarePål Kindblom 0520-49 70 43
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Trollhättans Stad har bedrivit strategisk energiplanering sedan 1994. Energiplanen revideras varje mandatperiod dvs. vart fjärde år. Revideringen sker i ett brett arbete med kommunala förvaltningar, kommunala bolag, företag och kommuninvånare.

Energiplanen strävar mot en säker, ekonomisk och miljöanpassad energiförsörjning i kommunen och har följande övergripande mål samt strategier och åtgärder för att nå målen. Åtgärderna är indelade i två områden, övergång till förnybara energikällor samt energihushållning och energieffektivisering. Energiplanen i sin helhet under "Läs mer" till höger.

Övergripande mål

I Trollhättans kommun ska vi i samverkan skapa ett långsiktigt hållbart samhälle med god livskvalitet, där energianvändningen effektiviserats och utgår från förnybara energikällor.

Energimål 2011-2020

Målet för hela kommunen är att förnyelsebara energikällor ska generera minst 60 % av energin som används år 2020. Dessutom ska energianvändningen minska med 20 % per trollhättebo till år 2020 jämfört med år 2008.

Trollhättans Stad ska fortsätta att gå i täten för omställningsarbetet och ska vara fossilbränslefri till år 2020. Energieffektivisering ska ske inom Trollhättans Stads verksamheter med 25 % per trollhättebo mellan år 2008 och 2020.

Åtgärdskategorier

1. Övergång till förnybara energikällor
2. Energihushållning och energieffektivisering

Energiplan 2012

Energiplanens aktiviteter kommer årligen att följas upp och redovisas av energisamordningen. Vart fjärde år görs en omfattande utvärdering och revidering av Trollhättans Stads miljöarbete som presenteras i en Miljörapport, uppföljningen av energiarbetet är ett viktigt underlag i den utvärderingen.

Energiplan 2012 Bakgrund-Aktivitetsdel

Energiplan 2012 ska gälla till och med 2015 då en ny ska utarbetas.

 Projekt

Klimatstrategi för Västra Götaland

I Västra Götalandsregionen inleddes hösten 2007 ett Smart Energi-arbete ihop med kommuner, näringsliv, organisationer, högskolor med flera för att ta fram en klimatstrategi för Västra Götaland. En klimatstrategi antogs av Regionfullmäktige 2009. 

Senast granskad: 2017-08-24 | av: Joakim de Blanche
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)