Kontrollplan

En kontrollplan säkerställer att du följer bygglagstiftningens krav och att kontroller görs på åtgärder av byggnadsverk och tomter. På den här sidan hittar du svar på vanliga frågor om kontrollplaner.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I plan- och bygglagen, kallat PBL, står det att byggherren måste göra en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markarbeten som kräver tillstånd eller anmälan.

En kontrollplan är ett viktigt dokument som hjälper till att säkerställa och kontrollera att det som byggs, rivs eller ändras följer lagens krav.

Vad ska en kontrollplan innehålla?

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras, av vem och hur de ska genomföras. Vilka kontroller som behöver göras beror på projektets typ och svårighetsgrad.

Kontrollplanen måste vara anpassad till projektet och ha den nödvändiga detaljeringsgraden för att uppfylla de tekniska kraven, samt kraven på varsamhet och förbud mot förstörelse.

I vissa fall ska kontrollplanen även inkludera information om återanvändning av byggprodukter och hantering av bygg- och rivningsavfall. Tips och inspiration för detta finns i Byggåterbruksguiden från Avfall Sverige.

I kontrollplanen måste det finnas information om:

 • Vilka kontroller som ska utföras och vad de ska avse.
 • Vem som ska utföra kontrollerna.
 • Vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden.
 • Vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör genomföra och när de bör äga rum.
 • Vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur de ska hanteras.
 • Vilket avfall åtgärden kan generera och hur avfallet ska hanteras.

Att utforma en kontrollplan kräver att man på förhand identifierar potentiella risker under byggtiden. Genom att bedöma projektets risker blir det lättare att skapa förslag till kontrollpunkter och en kontrollplan. För mer information, besök Boverkets hemsida:

Riskbedömning (boverket.se).

Kontrollplanens innehåll (boverket.se)

Det finns inga specifika regler för utformningen av en kontrollplan, men det är avgörande att den är tydlig och lätt att förstå. Vanligtvis utformas kontrollplanen som ett tabellschema där följande detaljer framgår i rader och kolumner:

 • Vad som ska kontrolleras.
 • Vem som ansvarar för kontrollen.
 • Hur och när kontrollen ska genomföras.
 • Vilka kriterier resultaten ska jämföras med (till exempel ritningar eller lagstadgade krav).
 • Hur resultaten ska rapporteras.

För mer information och exempel på kontrollplaner, besök Boverkets hemsida om utformningen av kontrollplaner. Där kan du också hitta exempel på kontrollplaner som kan användas för ärenden där ingen särskild kontrollansvarig krävs.

Det är byggherren som har ansvaret för att upprätta kontrollplanen. Om en kontrollansvarig krävs enligt reglerna, ska denne bistå byggherren med att utarbeta ett förslag till kontrollplan. Mer information om byggherrens ansvar och om kontrollansvariga finns på Boverkets hemsida.

Ett förslag till kontrollplan ska lämnas in till samhällsbyggnadsnämnden innan du får startbesked och innan åtgärden får påbörjas.

I de fall kontrollansvarig krävs så ska kontrollplanen lämnas in senast vid det tekniska samrådet. Det är lämpligt att lämna in kontrollplanen i god tid före det tekniska samrådet eftersom samhällsbyggnadsnämnden behöver möjlighet att planera och förbereda för det tekniska samrådet och avgöra vilka som ska närvara vid samrådet.

Samhällsbyggnadsnämnden granskar ditt inlämnade förslag på kontrollplan för att se om den är tillräcklig för ditt projekt. Om den inte kan godkännas så får du information om det. I beslut om startbesked fastställer samhällsbyggnadsnämnden kontrollplanen.

Du som är byggherre ansvarar för att den fastställda kontrollplanen följs och att projektet genomförs enligt de krav som gäller för åtgärden.

I de fall kontrollansvarig krävs ska denne hjälpa byggherren med detta och se till så att nödvändiga kontroller utförs.

Mer information om byggherrens ansvar och om kontrollansvariga finns på Boverkets hemsida.

Som byggherre är det ditt ansvar att följa den godkända kontrollplanen under byggnadsarbetet och se till att alla kontroller dokumenteras enligt planen.

Om det krävs en kontrollansvarig, är det deras uppgift att assistera dig som byggherre för att säkerställa att alla kontroller dokumenteras korrekt.

Om du anlitar entreprenörer eller experter för att utföra arbete eller kontroller, är det viktigt att du som byggherre och eventuell kontrollansvarig ser till att alla dokumentation som bekräftar att kontrollerna har utförts samlas in.

En signerad kontrollplan måste lämnas in som dokumentation för att få slutbesked.

Övriga krav på dokumentation för slutbeskedet anges i ditt beslut om startbesked.

Kom ihåg att du inte får använda en byggnad eller delar av den som täcks av startbeskedet innan byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked, såvida inte nämnden beslutar annorlunda.

Senast granskad 2024-04-08 av JOSÅKEBEN