Kontrollansvarig

Ibland behöver du en kontrollansvarig när du ska bygga nytt eller bygga om. Här reder vi ut vad som gäller.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Svar kommer

När du ska genomföra en bygg-, rivnings- och markåtgärd behövs i vissa fall en kontrollansvarig, till exempel när du ska bygga en ny byggnad. Du kan också behöva en kontrollansvarig när du ändrar en byggnad, till exempel om bärande delar berörs. Vanligtvis behövs inte någon kontrollansvarig för små ändringar av en- och tvåbostadshus och inte heller för att bygga ett Attefallshus, ett uthus eller ett garage eller uppföra en mur eller ett plank. Det är samhällsbyggnadsnämnden som gör denna bedömning. När du utför en åtgärd som varken kräver bygglov eller anmälan, till exempel uppför en bygglovsbefriad friggebod, krävs aldrig en kontrollansvarig. Kontakta bygglovskontoret om du är osäker på om du behöver anlita en kontrollansvarig.

En kontrollansvarig ska säkerställa att bygglagstiftningens krav uppfylls. Den kontrollansvarige är din hjälp när du som byggherre ska genomföra ett bygge. Tanken är att vi ska få bättre kvalitet i våra byggnader. Den kontrollansvarige ska bland annat

  • tillsammans med dig upprätta förslag på en kontrollplan och se till att planen och gällande bestämmelser följs.
  • vara med vid tekniskt samråd, vid besiktningar och andra kontroller samt vid arbetsplatsbesök.
  • dokumentera arbetsplatsbesöken.
  • ge ett utlåtande till dig och samhällsbyggnadsnämnden som underlag för det slutbesked som du måste ha innan du får flytta in i byggnaden.

Byggherre kallas du som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Du som byggherre (oavsett om det gäller ett villabygge eller ett större byggprojekt) ansvarar för att bygglagstiftningens krav uppfylls och att alla tillstånd som behövs finns. Det är också du som byggherre som ansvarar för att bygglov söks eller att anmälan görs. Byggherren anlitar en kontrollansvarig men är fortfarande ytterst ansvarig för att reglerna följs.

Redan när byggherren lämnar in ansökan om bygglov eller gör en anmälan till bygglovskontoret ska det finnas förslag på vem som ska vara kontrollansvarig. Det är sedan samhällsbyggnadsden som beslutar vem som ska vara kontrollansvarig (KA).

Det är många krav som ställs på den kontrollansvarige och den behöver vara certifierad. För att bli certifierad krävs teknisk utbildning, erfarenhet av praktiskt arbete inom vissa delar av byggområdet och lämplighet för uppgiften. En person som saknar formell teoretisk utbildning men har lång erfarenhet har ändå möjlighet att bli certifierad. Certifieringar får endast utfärdas av certifieringsorgan, det vill säga företag som ackrediterats för denna uppgift av myndigheten Swedac. Det finns två certifieringsorgan som får utfärda certifieringar. Du hittar mer information hos Boverket. 

Du hittar certifierade Kontrollansvariga enligt Plan- och bygglagen hos respektive certifieringsorgan. Vilka de är hittar du information om hos Boverket. Där finns även andra certifierade, så som sakkunniga brand (SAK), sakkunniga funktionskontrollanter (OVK), sakkunniga kulturvärden (KUL), energiexpert (CEX) och sakkunniga tillgänglighet (TIL).

Det finns två behörighetsnivåer för kontrollansvarig:

  • N för projekt av normal art.
  • K för projekt av komplicerad art.

Exempel på projekt av normal art är nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller rivning av en- eller tvåbostadshus samt ändring i alla slags byggnader. Exempel på projekt av komplicerad art är nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller rivning av byggnader med fler än två våningar samt vindkraftverk.

Senast granskad 2024-04-25 av JOSÅKEBEN