Servicedeklaration för N3

För att erhålla en plats i N3 Kulturskola måste eleven vara folkbokförd i Trollhättans kommun samt vara mellan 5-25 år.

Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Detta kan du förvänta dig av oss

 • Pedagoger som sätter den enskilde eleven i centrum
 • Erbjudande om plats meddelas brev- eller telefonledes och sker i huvudsak efter anmälningsdatum, men påverkas även av elevens ålder, skola samt ämnesval. Huvudintag sker på höstterminen.
 • Vi garanterar eleven minst 24 lektionstillfällen/år under förutsättning att eleven börjar vid kursstart. Med lektionstillfällen menas undervisning, konserter, framträdanden, workshops etcetera. Sjukdom eller annan frånvaro av eleven omfattas inte av garantin.
 • Undervisning sker i grupp eller individuellt och innebär mellan 20-60 minuter per vecka beroende på ämne, elevens ålder eller gruppens storlek.
 • Alla elever erbjuds möjligheten att vid minst ett tillfälle per år framträda inför publik.
 • Ni kontaktas av pedagogen vid 2 efterföljande frånvarotillfällen av elever. Vid ogiltig frånvaro mer än 4 gånger per termin avslutas platsen.
 • Alla elever och föräldrar ges möjlighet till delaktighet och inflytande över verksamheten.
 • Att verksamheten är tillgänglig för barn och ungdomar med funktionsvariationer.
 • Om vi inte lyckas leva upp till våra åtaganden ska vi genast se över våra rutiner och rätta till det som blivit fel. 
 • Vid kortkurser och lov gäller andra garantier. Se information vid anmälan.

Detta förväntar vi oss av dig

 • Avanmälan ska göras till n3@trollhattan.se alternativt till telefonnummer 0520- 49 74 51 innan gällande termin startar, eller innan första lektionstillfället. Detta för att undvika debitering.
 • Betalningsskyldighet gäller från första lektionstillfället. Hel terminsavgift debiteras även om eleven avbryter sin undervisning innan terminen är slut. 
 • Frånvaro av elev meddelas till respektive pedagog.

Servicedeklarationen beslutades av Kultur- och fritidsnämnden 2017.  

Lever vi upp till servicedeklarationen?

Vi lovar Dig att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer och rätta till eventuella fel. Om du inte tycker att vi lyckas vill vi få reda på det.

Tjej som skriver på en tavla, och får massor av idéer

Synpunkter på verksamheten

Har du synpunkter på vår verksamhet, eller tips på hur vi kan bli bättre? Dina åsikter är värdefulla för oss. De ger oss möjlighet att ständigt kunna förbättras.

Senast granskad 2021-04-22 av Jenny Persson