Servicedeklaration för lantmäteriärenden

Lantmäteriärenden handläggs i Trollhättan av den kommunala lantmäterimyndigheten. Personalen som jobbar med lantmäterifrågorna finns på stadsbyggnadsförvaltningen i stadshuset.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detta kan du förvänta dig av oss

  • Vi ger, inom ramen för myndighetsrollen, utan kostnad, råd och upplysningar i lantmäterifrågor. Du kan besöka oss eller ringa oss vardagar mellan kl. 8:30-11:30 och mellan 13:30-16:00. E-post lovar vi att besvara senast inom tre arbetsdagar. Efter överenskommelse kan du träffa oss på annan avtalad tid.
  • Inom 14 dagar efter det att din ansökan inkommit får du en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan. Vi upplyser då också om möjlighet att träffa avtal om ett fast pris. I anslutning till att vi fattar beslut i ditt ärende får du en underrättelse om avslut samt kopior av beslutsdokumenten. Du får också upplysning om hur du överklagar ett beslut som du inte är nöjd med.
  • Inom tre veckor efter att du erhållit underrättelsen om avslut skickas fakturan på förrättningskostnaden.
  • När besluten i ärendet har vunnit laga kraft (normalt fyra veckor efter beslut) och förändringarna är införda i fastighetsregistret, skickar vi en kopia av lantmäteriakten. Originalet förvaras i myndighetens arkiv.
  • Vi hjälper dig tillrätta med dina övriga kontakter med stadens olika verksamheter och med andra berörda myndigheter i anslutning till ditt lantmäteriärende.
  • Vi vill att du ska uppleva vår hantering av ditt ärende som rättvist och professionellt och att våra beslut och handlingar är tydliga och rättssäkra.

Detta förväntar vi oss av dig

  • För att underlätta handläggningen av ditt ärende är det viktigt att du till ansökan bifogar köpehandling eller överenskommelse om sådan finns, registreringsbevis om bolag berörs, fullmakt om du företräder annan person och att du lämnar övrig information som kan ha betydelse för handläggningen av ditt ärende till oss.
  •  Ansökan ska vara underskriven av samtliga fastighetsägare som berörs (make/maka/sambos medgivande).
  • Till ansökan bilagda handlingar ska vara fullständiga och korrekt upprättade. 

Lever vi upp till servicedeklarationen?

Vi lovar Dig att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer och rätta till eventuella fel. Om du inte tycker att vi lyckas vill vi få reda på det.

Tjej som skriver på en tavla, och får massor av idéer

Synpunkter på verksamheten

Har du synpunkter på vår verksamhet, eller tips på hur vi kan bli bättre?

Senast granskad 2021-04-16 av CLASBEN