Avgifter för bygglov

Ta reda på vad ditt bygglov kan komma att kosta. Prisexemplen gäller för 2024.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

En avgift tas ut för att behandla ditt ärende. Den slutgiltiga avgiften bestäms av flera faktorer, såsom storleken på den planerade byggnaden och komplexiteten i ärendet.

Beslut om förhandsbesked och bygglov måste offentliggöras i Post- och Inrikes Tidningar, och berörda parter måste underrättas. Detta administrativa arbete medför extra kostnader. Beslut som rör så kallade anmälningar, till exempel för installation av en eldstad, behöver dock inte offentliggöras. Avgiften för bygglovet baseras på bruttoarea, medan mät- och kartavgifter baseras på byggnadsarea.

Även om du återkallar din ansökan eller om den avslås kan kommunen ta ut en avgift om handläggningen redan har påbörjats. Om du får ett negativt beslut kommer en avgift att tas ut för den redan genomförda handläggningen.

De flesta av våra beslut kan överklagas av berörda parter. En handläggningsavgift tas ut även om beslutet senare ändras i en högre instans.

Nybyggnad av enbostadshus och garage

 
Förutsättningar Bygglov Karta Utstakning Läges-kontroll Adm Totalt  
151-199 kvm
Planenligt inom detaljplan
28604 kr 7736 kr 11604 kr med moms

3224 kr 
med  moms

1071 kr**

 52239
    kr

151-199 kvm
Utom detaljplan med förhandsbesked
28604 kr 5673 kr 11604 kr med moms  krävs ej* 1071 kr**  46952
    kr 
200-250 kvm Planenligt inom detaljplan 35755 kr 7736 kr 13538 kr med moms

 3224 kr      med moms

1071 kr**

 610324
    kr

200-250 kvm
Utom detaljplan med förhands-besked

35755 kr 5673  kr 13538 kr med moms  krävs ej* 1071 kr**  56037
     kr

*Krävs endast vid sammanhållen bebyggelse, 3224 kr med moms.

Nybyggnad av garage (separat ärende)

 
Förutsättningar Bygglov


Karta

Utstakning Adm Totalt

Bruttoarea 35-50 kvm
Planenligt inom detaljplan=/>1,0 m till gräns

  7632 kr   Krävs          ej.      Krävs
        ej.
  1071 kr**  8704 kr

Bruttoarea 35-50 kvm
Planenligt inom detaljplan mindre än 1,0 m till gräns

   7632 kr  3094 kr       4512 kr med moms  1071 kr**  16309 kr

Tillbyggnad av enbostadshus

 
Förutsättningar Bygglov Karta


Utstakning    

Adm Totalt

1-15 kvm
Planenligt inom detaljplan=/>1,0 m till gräns

4126 kr

Krävs
   ej

    Krävs ej

1071 kr**

 
  5197 kr

1-15 kvm
Planenligt inom detaljplan mindre än 1,0 m till gräns

4126 kr  krävs ej    Krävs ej 1071 kr**

 
  5197 kr

16-34 kvm
Planenligt inom detaljplan=/>1,0 m till gräns

 5088 kr  Krävs
    ej
   Krävs ej  1071 kr**  6160 kr
16-34 kvm
Planenligt inom detaljplan mindre än 1,0 m till gräns
 5088 kr  3094 kr    4512 kr med moms  1071 kr**   13765 kr

Anmälan

 
 Förutsättningar Startbesked Karta Utstakning Adm Totalt 
Installation av eldstad/rökkanal   1719 kr     -      -  - 1719 kr
Installation av kassett i befintlig rökkanal    688 kr     -      -   -  688 kr
Tillbyggnad högst 15kvm. PBL 9:4b   4813 kr     -      -  - 4813 kr
Komplementbyggnad högst 30kvm, ej bostad. PBL 9:4a   5157 kr     -      -  - 5157 kr
Komplementbyggnad högst 30kvm, bostad. PBL 9:4a   4725 kr     -      -  - 4725 kr

Besked

  Beslut  Adm Totalt
Positivt förhandsbesked 10314 kr 1071 kr** 11385 kr
Avslag förhandsbesked 5157 kr Ingen 5157 kr

** Denna kostnad beror på antal sakägare. Är det fler än 15 sakägare blir kostnaden högre.   

Senast granskad 2024-04-04 av JOSÅKEBEN