Bygglov steg för steg

Att söka bygglov eller göra en anmälan kan verka krångligt men här reder vi ut vad de olika stegen i processerna innebär och vad du behöver göra längs vägen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Bygglov - steg för steg

Ska du söka bygglov? I den här filmen förklarar vi de olika stegen som processen innefattar.

Bygglov - steg för steg

 

Bygglov - steg för steg

 

Innan du påbörjar din byggprocess är det viktigt att förbereda dig genom att ta reda på om ditt projekt kräver bygglov, vad detaljplanen för området säger och vilka handlingar du behöver lämna in. Vår bygglovsguide-guide kan vara till stor hjälp för att få dig rätt på banan.

Ansök om bygglov smidigt genom vår e-tjänst. När du har skickat in din ansökan kan du också följa ditt ärende genom att logga in med din e-legitimation. Att se till att dina ansökningshandlingar är korrekta hjälper oss att behandla din ansökan så snabbt som möjligt.

Till e-tjänsten

Under granskningsprocessen kontrollerar vi ritningar och övriga handlingar som du har skickat in. Om något saknas eller behöver förtydligas kommer vi att meddela dig vad som behöver kompletteras. Det gör vi inom tre veckor från den dag ansökan lämnades in. Du kan sedan lägga till det som saknas genom vår e-tjänst. När handlingarna är inlämnade och din ansökan bedöms vara komplett har handläggaren 10 veckor på sig att handlägga ditt ärende.  Om det behövs mer tid för att undersöka eller granska ärendet kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 10 veckor.

Vi kontrollerar också din ansökan mot detaljplanen, kommunens översiktsplan och plan- och bygglagens bestämmelser om byggnadens utformning och placering.

I vissa fall behöver vi höra dina grannar eller andra myndigheter om ditt ärende. Det kan till exempel handla om att din ansökan inte överensstämmer med detaljplanen eller frågor om vatten och avlopp. Om dina grannar eller andra myndigheter har synpunkter på din ansökan får du möjlighet att bemöta dem innan vi tar ställning till om du kan få bygglov eller inte.

 

 

När vi har granskat ärendet och fått in eventuella remissvar kan vi fatta beslut. Det är politikerna i samhällsbyggnadsnämnden som beslutar om bygglov, men många beslut tas också på delegation. Det innebär att tjänstemännen på Trollhättans stad fattar beslut efter nämndens riktlinjer.

När beslutet är klart skickar vi det till dig. Om du får ett positivt förhandsbesked meddelar samhällsbyggnadsnämnden vissa berörda om beslutet och kungör det i Post- och Inrikes Tidningar. Om dina grannar har haft synpunkter på ditt ärende får även de ta del av beslutet och har möjlighet att överklaga. Övriga grannar får ett meddelande om att vi har fattat ett beslut.

Du har rätt att överklaga både avslag och positiva beslut. Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till byggnadsnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar. Om överklagan har kommit in i rätt tid skickar vi den vidare till Länsstyrelsen. Om din överklagan har kommit in för sent kommer du att få ett beslut om att den avvisas.

I skrivelsen ska det framgå vilket beslut du överklagar genom att ange beslutsdatum och beslutsnummer, ärendets diarienummer och vilken fastighet beslutet gäller. Du ska också motivera varför du anser att beslutet är felaktigt och hur du vill att det ska ändras. Uppge ditt namn, din adress och ett telefonnummer. Om du använder dig av ett ombud måste du skicka med en fullmakt.

Du kan skicka in din överklaga via e-post eller brev:

E-post: samhallsbyggnad@trollhattan.se
Post: Trollhättans stad, Gärdhemsvägen 9, 461 83 Trollhättan

När ett beslut har fått laga kraft innebär det att beslutet inte längre kan överklagas, eftersom tiden för överklagande har gått ut. Ett beslut som har överklagats får laga kraft först när sista instans har avgjort målet. Om ingen överklagar ett bygglovsbeslut får det laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och inrikestidningar, samt tre veckor efter att alla som ska ta del av beslutet har tagit del av beslutet.

Giltighetstid för bygglov

Ett bygglov gäller i fem år från det datum bygglovet fick laga kraft. För att bygglovet ska förbli giltigt måste byggarbetet också påbörjas inom två år från det att bygglovet fick laga kraft. Om byggarbetet inte inleds inom denna tidsram förlorar bygglovet sin giltighet, och du måste då göra en ny ansökan.

 

Vid de flesta nybyggnationer och större tillbyggnader är ett tekniskt samråd nödvändigt. Både byggherren och kontrollansvarig måste närvara vid detta samråd.

Vid samrådet går vi igenom följande punkter:

 • Arbetets planering och organisation.
 • Förslag till kontrollplan och andra inlämnade handlingar.
 • Hur identifiering av avfall och återanvända byggprodukter har gjorts.
 • Behov av arbetsplatsbesök eller andra tillsynsåtgärder.
 • Behov av ett färdigställandeskydd.
 • Behov av utstakning och lägeskontroll. 
 • Behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked.
 • Behov av ytterligare samråd.
 • Krav på tillstånd av eller anmälan till någon annan myndighet.
 • Slutsamråd och slutbesked.

Vid rivningsåtgärder går vi även igenom hur eventuellt farligt avfall har inventerats.

Stora byggprojekt kan behöva flera tekniska samråd och tidig diskussion av projekteringen.

Om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd kommer det framgå av ditt bygglovsbeslut. För att boka tekniskt samråd kontaktar du våra inspektörer. 

Vid enklare byggen, till exempel uterum och andra mindre åtgärder, krävs inget tekniskt samråd för att du ska få startbesked. Du får istället skriftlig information om vilka handlingar du behöver lämna in för att få startbesked.

Innan du påbörjar byggandet behöver du ett startbesked. I startbeskedet godkänner vi kontrollplanen och kontrollerar att de tekniska kraven i plan- och bygglagen uppfylls.

Kom ihåg att när du fått ett startbesked, har du en verkställighetstid för bygglovet innan du kan börja bygga. Det innebär att du måste vänta minst fyra veckor efter att bygglovsbeslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Mer information om verkställighetstid finns hos Boverket.

Om du vill göra ändringar i utformningen av din byggnation efter att du har fått bygglov eller startbesked, måste du först kontakta bygglovskontoret för att stämma av ändringarna.

Vid de flesta nybyggnationer och större tillbyggnader genomför vi minst ett arbetsplatsbesök under byggtiden. Vid besöket granskar vi bland annat hur bygget överensstämmer med bygglovet och kontrollplanen. Din kontrollansvarige måste vara närvarande vid besöket.

Vid enklare byggen, till exempel växthus eller mindre tillbyggnader, krävs inget arbetsplatsbesök.

När bygget är nästan färdigt, men innan byggnationen har tagits i bruk meddelar du oss och därefter håller vi ett slutsamråd, vanligtvis på byggarbetsplatsen. Vid samrådet deltar byggherren, kontrollansvarig och representanter från kommunen. Vi går bland annat igenom om bygget följer kontrollplanen, om eventuella villkor i startbeskedet är uppfyllda och om det har skett några avvikelser.

Vid enklare byggen, till exempel växthus eller mindre tillbyggnader, krävs inget slutsamråd.

Innan du flyttar in eller börjar använda din byggnad måste du få ett slutbesked från kommunen. Slutbeskedet ges när du som byggherre har visat att alla krav som gäller för bygget enligt lovet, kontrollplanen och startbeskedet är uppfyllda. Du som byggherre måste begära att få ett slutbesked.

Om vi inte kan ge slutbesked

Vid mindre brister kan byggnadsnämnden utfärda ett slutbesked med anmärkning. Vid större brister kan byggnadsnämnden istället ge ett tillfälligt, även känt som interimistiskt, slutbesked. Detta beror på att bristen måste åtgärdas eller att en viss kontroll som behövs genomföras vid en senare tidpunkt. Ett interimistiskt slutbesked tillåter dig att eventuellt använda en del eller hela byggnaden.

 
 

Anmälan - steg för steg

 

 • Ta reda på om ditt projekt kräver en anmälan och inte en fullständig bygglovsansökan. Detta beror på projektets omfattning och vilka regler som gäller i din kommun.
 • Kontrollera detaljplanen för ditt område och eventuella särskilda bestämmelser som kan påverka ditt projekt.
 • Samla in all nödvändig dokumentation och information för din anmälan.

Gör din anmälan smidigt genom vår e-tjänst. När du har skickat in din anmälan kan du också följa ditt ärende genom att logga in med din e-legitimation. Att se till att dina handlingar är korrekta hjälper oss att behandla din anmälan så snabbt som möjligt.

Till e-tjänsten

 • Kommunen kommer att granska din anmälan för att säkerställa att den uppfyller alla gällande regler och bestämmelser.
 • Om det behövs ytterligare information eller dokumentation kommer du att bli ombedd att komplettera din ansökan. Det gör vi inom tre veckor från den dag anmälan lämnades in. Du kan sedan lägga till det som saknas genom vår e-tjänst. När handlingarna är inlämnade och din anmälan bedöms vara komplett har handläggaren 4 veckor på sig att handlägga ditt ärende. 

Vid anmälningsärenden krävs tekniskt samråd vid mer avancerade projekt som till exempel anmälan av ett komplementbostadshus.

Vid samrådet går vi igenom följande punkter:

 • Arbetets planering och organisation.
 • Förslag till kontrollplan och andra inlämnade handlingar.
 • Hur identifiering av avfall och återanvända byggprodukter har gjorts.
 • Behov av arbetsplatsbesök eller andra tillsynsåtgärder.
 • Behov av ett färdigställandeskydd.
 • Behov av utstakning och lägeskontroll. 
 • Behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked.
 • Behov av ytterligare samråd.
 • Krav på tillstånd av eller anmälan till någon annan myndighet.
 • Slutsamråd och slutbesked.

Vid rivningsåtgärder går vi även igenom hur eventuellt farligt avfall har inventerats.

Kallelse till tekniskt samråd skickas ut till sökande när bygglovskontoret gjort en bedömning att samråd krävs. I kallelsen finns kontaktuppgifter till handläggare inför bokning av det tekniska samrådet.

Handlar det om en anmälningspliktig åtgärd ges startbesked när vi ser att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter.

Enligt plan- och bygglagen kan endast den som är sökande överklaga beslut om startbesked. Det betyder att grannar och andra berörda inte har rätt att överklaga startbesked. I stället har grannar en möjlighet att anmäla tillsyn. Trots detta har högre domstolar ibland fastställt att grannar kan ha rätt att överklaga, trots lagens klargörande. Det innebär att grannar i vissa fall kan överklaga ett startbesked för bygglovsbefriade åtgärder.

Vid anmälan utför vi arbetsplatsbesök vid mer avancerade projekt som till exempel nybyggnad av komplementbostadshus.

Vid besöket granskar vi bland annat hur bygget överensstämmer med startbesked och kontrollplan. Din kontrollansvarige måste vara närvarande vid besöket.

Vid enklare byggen, till exempel växthus eller mindre tillbyggnader, krävs inget arbetsplatsbesök.

Innan du flyttar in eller börjar använda din byggnad måste du få ett slutbesked från kommunen. Slutbeskedet ges när du som byggherre har visat att alla krav som gäller för projektet enligt kontrollplanen och startbeskedet är uppfyllda.

Om vi inte kan ge slutbesked

Vid mindre brister kan byggnadsnämnden utfärda ett slutbesked med anmärkning. Vid större brister kan byggnadsnämnden istället ge ett tillfälligt, även känt som interimistiskt, slutbesked. Detta beror på att bristen måste åtgärdas eller att en viss kontroll som behövs genomföras vid en senare tidpunkt. Ett interimistiskt slutbesked tillåter dig att eventuellt använda en del eller hela byggnaden.

 
Senast granskad 2024-05-06 av JOSÅKEBEN