Kulturplan för barn och unga

Trollhättans stad har tagit fram en kulturplan för barn och unga. Syftet är att den ska vara ett verktyg för att arbeta strategiskt rörande frågor som berör barn och ungas kulturverksamhet arrangerad av Kultur- och fritidsförvaltningen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kulturplan för barn och unga 2024–2027

Trollhättan har en bra grund för att erbjuda barn och unga olika slag av kulturaktiviteter med god kvalitet. I syfte att på bästa sätt fördela resurserna och möta barns och ungas behov, utifrån de riktlinjer som finns i flera styrdokument, har behovet av en Kulturplan för barn och unga inom Kultur- och fritidsnämndens område vuxit fram.

Trollhättans Stad har, med stöd i FN:s konvention om barnets rättigheter, gjort ett flertal stora satsningar på kultur för, av och med barn och unga de senaste 20 åren. Upprättandet av Kulturplan för barn och unga följer härmed kommunens intention att följa barnkonventionen och barnrättslagen. I Trollhättan Stads Mål- och resursplan är barn och unga en prioriterad grupp där kultur- och fritidsverksamheten lyfts fram som en viktig faktor för likvärdiga och goda uppväxtvillkor.

En femtedel av Trollhättans befolkning är barn och unga under 18 år. Alla dessa ska känna sig inkluderade och välkomna att skapa, delta och bidra till ett rikt kulturliv i Trollhättan oavsett var i kommunen hen bor. Trollhättans stad strävar efter ett kulturliv som skapas i dialog med de unga invånarna, i bred samverkan inom den kommunala verksamheten och i samarbete med civilsamhällets olika aktörer.

Innehållet i Kulturplan för barn och unga har arbetats fram i dialog med medarbetare på hela Kultur- och fritidsförvaltningen, representanter från stadens övriga förvaltningar och i fokusgrupper med barn och unga.

Syftet med Kulturplan för barn och unga är att den ska vara ett verktyg för att arbeta strategiskt, med långsiktig hållbarhet och en helhetssyn rörande frågor som berör barn och ungas kulturverksamhet arrangerad av Kultur- och fritidsförvaltningen. Genom riktlinjer för organisering av Trollhättans Stads kulturverksamhet för barn och unga, skall verksamhetsövergripande samverkan och former för barn och ungas delaktighet säkerställas.

Kulturplan för barn och unga ska stärka demokratiuppdraget för ökad jämlikhet, främjande av fri åsiktsbildning, värnandet av barns och ungas rätt att uttrycka sig, samt värna allas rätt att ta del av kulturen. Kulturplan för barn och unga ska visa på en tydlighet i viljan att långsiktigt satsa på likvärdig tillgång till kulturaktiviteter för alla barn och unga i Trollhättan.

Målen i Kulturplan för barn och unga grundas i; FN:s Konvention om barnets rättigheter, Trollhättans Mål och resursplan 2024–2027, Trollhättans Strategi för social hållbarhet och Kulturstrategi Västra Götaland.

 • Att kultur och fritidsförvaltningen bidrar till att Trollhättans Stad lever upp till nationella lagar och internationella konventioner gällande alla barns rätt till delaktighet i kulturlivet och rätt att uttrycka egna åsikter och tankar med estetiska uttryck.
 • Att hög kvalitet och hållbarhet erhålls i verksamheterna utifrån de resurser Kultur- och fritidsförvaltningen tilldelats för ändamålet.
 • Att verksamheterna ska sträva mot ökad social hållbarhet och verka för mer jämlika levnadsvillkor för barn och unga.
 • Att utveckling av verksamheten genom medskapande med barn och unga i olika målgrupper blir kontinuerlig.
 • Att kvaliteten i utbudet nås genom en tydlig organisation av samordning, effektivisering och förmering.
 • Att utbudet av kulturaktiviteter präglas av mångfald och inkludering.

Verktyg, modeller och metoder som tagits fram under 2022–2023 ska användas för att följa upp Kulturplan för barn och unga.

Kulturplan för barn och unga omfattar verksamheterna inom Kultur och Fritidsförvaltningen och arbete i samverkan med övriga förvaltningar, organisationer, föreningar och företag.

Kulturplan för barn och unga omfattar verksamhet för barn och unga i åldern 0-18 år i Trollhättans Stad.

Kulturplan för barn och unga ska revideras i samband med att ny Mål- och resursplan antas vid nästa mandatperiod.

Inom Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter ska följande inriktningar vara vägledande i verksamhetsplanering.

Kultur som skapande

 • Barn och unga ska erbjudas tillgång till en mångfald av olika sätt att uttrycka och gestalta med konstnärliga uttryck.
 • Barn och unga ska ges möjlighet att bli förtrogna med och utveckla olika konstnärliga uttryckssätt i kortare och längre utbildningar.
 • Barn och unga ska ges möjlighet att på olika sätt kunna visa och delge andra sina alster i offentliga rum.

Kultur som upplevelse

 • Barn och unga ska ges möjlighet att uppleva och bli förtrogna med olika slags konstnärliga uttrycksformer.
 • Arrangemang ska fördelas så att alla åldrar ges likvärdiga möjligheter till kulturupplevelser.

Kultur som identitet

 • Kulturaktiviteter ocharrangemang ska spegla traditionella likväl som
  aktuella barn – och ungdomskulturella uttryck.
 • Kultur- och fritidsförvaltningens offentliga mötesplatser ska upplevas trygga, tillgängliga och inkluderande.
 • Kultur- och fritidsförvaltningens offentliga mötesplatser ska erbjuda en mångfald av möjligheter att mötas på utifrån barns och ungas intressen och önskemål.

Kultur som utveckling

Kultur- och fritidsförvaltningen ska främja unga människors initiativkraft, lust och vilja att utvecklas inom de kreativa näringarna.

Upplevelse – Delaktighet – Identitet.

Inom Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområden ska följande förhållningssätt vara vägledande i verksamhetsplanering.

Inkludering och mångfald

Barn och unga ska ges möjlighet att i offentliga kulturaktiviteter och arrangemang känna igen sitt kulturarv, sin tradition och vardagskultur oavsett härkomst.

Barn och unga ska känna sig trygga på kulturaktiviteter och arrangemang oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, ålder, sexuella läggning, religiös tillhörighet, familjekonstellation, livsåskådning eller social bakgrund. Detta är förutsättningar som gör att de har möjlighet att nå sin fulla utveckling och livspotential.

Tillgänglighet

Kulturaktiviteter och arrangemang ska genomföras så att det finns ett utbud som främjar tillgänglighet avseende var, hur och när den genomförs. En variation av kulturaktiviteter och arrangemang ska erbjudas så att ett brett utbud finns för den som har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning.

Kulturaktiviteter och arrangemang ska fördelas så att alla åldrar i målgruppen ges likvärdiga möjligheter till deltagande.

Kulturaktiviteter och arrangemang ska planeras så att ett varierat utbud finns oavsett vilka sociala och ekonomiska omständigheter barn och unga lever i.

Delaktighet

Barn och unga ska ges möjlighet att vara med och påverka innehåll samt när, var och hur verksamheter som stödjer eget skapande ska genomföras.

Barn och unga ska ges möjlighet att vara med och påverka innehåll och när, var och hur kulturarrangemang ska genomföras.

Barn och unga ska uppmuntras och stöttas att själva initiera och arrangera aktiviteter för andra unga.

Kulturplan för barn och unga ska användas i det praktiska vardagliga arbetet på Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter som arbetar för målgruppen.

En handlingsplan för samverkan och delaktighet görs årligen inom Kultur- och fritidsförvaltningen (KULSAM-gruppen) vilken följs upp vid bokslut.

Kultur- och fritidsförvaltningen ska erbjuda deltagande i kulturaktiviteter för barn och unga på deras fria tid. Varje enhet beskriver enskilt sina respektive aktiviteter utifrån uppdraget i sin arbetsplan.

Barn och unga ska erbjudas deltagande i kulturaktiviteter inom uppdraget i Mål och resursplanen. Detta görs i samverkan med skola, förskola och pedagogisk omsorg. Varje enhet i Kultur- och fritidsförvaltningen beskriver enskilt sina respektive aktiviteter utifrån uppdraget i sin årliga arbetsplan.

N3 och Utbildningsförvaltningen formulerar sitt gemensamma uppdrag, Kulturbyrån, i en årlig plan. I denna beskrivs grundläggande organisation, omfattning, roller, utbudsinriktning och forum för delaktighet.

Som stöd för att kunna genomföra intentionerna i Kulturplan för barn och unga bör samverkan ske inom följande områden.

 • Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter
 • Övriga förvaltningar och organisationer när det gäller kulturaktiviteter för barn och unga
 • Kulturförvaltningen på Västra Götalandsregionen (som till exempel barnkultursamordnargruppen och arrangörsstödet)
 • Samverkan och samordning inom Fyrbodal
 • Högskolor och Universitet
 • Civilsamhällets berörda aktörer
Senast granskad 2024-04-03 av JONHJO