Bidrag, stöd och elitsponsring

Ideella föreningar, studieförbund med flera kan söka föreningsbidrag och stöd i olika former hos kommunen. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Föreningsstöd

Kontakta oss gärna för att få råd och hjälp med bidragsfrågor, föreningsteknik, arrangemangsidéer, hur ni startar en förening, regler för föreningsbidrag eller andra frågor som berör föreningslivet.

Kommunala bidrag

För att kunna söka föreningsbidrag ska föreningen vara registrerad hos Kultur- och fritidsförvaltningen och vara godkänd som bidragsberättigad förening. Vill du ha mer information kontakta oss gärna.

Föreningsbidrag

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, 7-25 år, kan söka följande bidrag: 

Ansökan om bidrag för barn- och ungdomsförening - Trollhättans Stad (trollhattan.se)

 • Verksamhets- eller medlemsbidrag 
  Verksamhetsbidrag beräknas på högst tre ledarledda aktiviteter i veckan i högst 40 veckor. Det innebär högst 120 deltagartillfällen per medlem och år. Medlemsbidrag: föreningar som får bidrag per medlem, redovisar antal medlemmar mellan 7-25 år. Ansökan ska vara inne senast 31 maj.

 • Lokalbidrag
  Kan sökas av föreningar som har egen lokal med årskontrakt för att täcka viss del av hyran. Föreningen måste använda lokalen minst tre gånger i veckan för sin barn- och ungdomsverksamhet. Ansökan ska vara inne senast 31 maj.

 • Driftbidrag
  De föreningar som driver en egen eller kommunal idrotts- eller friluftsanläggning och ansvarar för drift- och underhållskostnaderna kan söka detta bidrag. Ansökan ska vara inne senast 31 maj.

 • Lovbidrag  
  Ansökan om lovbidrag - Trollhättans Stad (trollhattan.se) 
  Vill ni ordna aktiviteter för barn och ungdomar på sport- sommar- och höstlovet? Ansökan ska vara inne senast sex veckor innan lovet.

 • Ungdomspengen. Kan även sökas av privatpersoner 12-25 år
  Ansökan ungdomspengen - Trollhättans Stad (trollhattan.se)
  Har du en bra idé och vill ordna ett kultur- eller fritidsarrangemang? Är du mellan 12 och 25 år och vill göra något för andra unga, sök Ungdomspengen när som helst under året.

 • Startbidrag
  Ansökan om startbidrag för föreningar - Trollhättans Stad (trollhattan.se)
  Har ni startat en ny förening och har minst 10 medlemmar i åldrarna 7-25 år kan ni söka startbidrag för att underlätta uppstarten av föreningen.

 • Investeringsbidrag
  Kontakta Föreningsstöd, Kultur- och fritidsförvaltningen.
  Föreningar med barn och ungdomsverksamhet som förvaltar idrotts- och friluftsanläggning kan söka för nybyggnads-, förbättrings-, och reparationsarbeten av anläggningen samt för reinvestering och nyanskaffning av utrustning. Bidraget kan sökas löpande under året.

Övriga föreningar som kan söka bidrag

 • Studieförbund
  Kontakta Föreningsstöd, Kultur- och fritidsförvaltningen.
  Kan sökas av de studieförbund som är anslutna till Folkbildningsrådet för studiecirklar, kulturarrangemang och annan gruppverksamhet. Trollhättans Stad följer Västra Götalands Bildningsförbunds rekommendation om hur bidraget ska fördelas. Ansökan ska vara inne senast 1 juni. 
 • Bygdegårds- och Folkets hus föreningar
  Kontakta Föreningsstöd, Kultur- och fritidsförvaltningen.
  Kan sökas för drift- och underhåll av allmänna samlingslokaler. Ansökan ska vara inne senast 31 oktober. 

Bidrag för särskilda insatser

Kontakta Föreningsstöd, Kultur- och fritidsförvaltningen.
Kan sökas av förening när det anses angeläget att stödja särskilda insatser. Exempel på insatser:

 • Förebyggande syfte, exempelvis folkhälsoarbete, miljövård med mera.
 • Insatser för barn och ungdom som inte är föreningsaktiva eller har särskilda behov.
 • För personer med funktionsnedsättningar, som stimulerar till en aktiv fritid, där syftet är att motverka isolering och ensamhet.
 • För inkludering och integration, jämställdhet och jämlikhet samt insatser mot droger, doping och våld.
 • För att stimulera till delaktighet och inflytande för ungdomar.
 • För offentliga arrangemang och kulturverksamhet, typ konsert, teaterföreställning eller liknande. Bidraget kan sökas löpande under året.

 • Offentlig kulturverksamhet och arrangemang
  Kontakta Föreningsstöd, Kultur- och fritidsförvaltningen.
  Arrangemanget skall vara offentligt, det vill säga att allmänheten ges tillträde. För att stimulera föreningar att anordna enstaka arrangemang eller kulturverksamhet. Bidraget kan sökas löpande under året.
 • Övriga organisationer
  Kontakta Föreningsstöd, Kultur- och fritidsförvaltningen.
  Kan sökas av organisationer som inte passar in i det ordinarie bidragssystemet. Ansökan ska vara inne senast 31 oktober.
 • Nydqvistska fonden för idrottens främjande
  Fonden delar ut bidrag till idrottsförening eller enskild medlem som verkar inom idrottsområdet. Idrottsförening som tillhör Sveriges Riksidrottsförbund och som är aktiv inom Trollhättans kommun eller aktiva ledare, instruktörer, domare med flera som tillhör någon förening kan söka. Bidraget söks för utbildningsinsatser med anknytning till förenings- eller idrottsområdet.

Ansökan skickas till Kultur- och fritidsförvaltningen, Trollhättans Stad, 461 83 Trollhättan.

E-tjänster: Uppleva och göra

Stiftelser och fonder inom Trollhättans Stad

Sociala bidrag

Här ansöker din förening om sociala bidrag. Ansökan går till Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och du använder blanketten här nedan för att ansöka. Söker ni för första gången så behöver ni inkomma med ansökan, verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

Mejla din ansökan till: social@trollhattan.se och skriv "Föreningsbidrag  sociala bidrag" i ämnesraden. 

Ladda ned blanketten Ansökan sociala bidrag här! 

Ladda ned guide för hur ansökan ska fyllas i här!

Bild på en like-ikon med hjärta

Elitsponsring

Elitsponsring är en viktig och integrerad del i marknadskommunikationen för Trollhättans kommun. Sponsring ses som en av många verktyg för att marknadsföra Trollhättan som etablerings- och destinationsort, få fler att gilla Trollhättan.

Senast granskad 2024-04-09 av JONHJO