Insatser för social hållbarhet

Inom Trollhättans Stad arbetar på många olika sätt för att stärka den sociala hållbarheten i staden. Här listar vi en del av det arbete som pågår. Det mesta är en del av vår ordinarie verksamhet, medan andra aktiviteter är tidsbegränsade projekt. Vi justerar våra insatser kontinuerligt efter de behov vi möter och de förutsättningar vi har, därför kan aktiviteterna variera något över tid. De flesta insatserna genomförs över hela staden, samtidigt som vissa är specifikt inriktade till de södra stadsdelarna.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Familjehuset (Nätverk i Centrum)

Behandlingssekreterare samt handledare med språk- och kulturkompetens som arbetat med utrikesfödda föräldrar på olika sätt och i samverkan med andra aktörer, bland annat inom civilsamhället.

Genomför föräldrastöd i stor omfattning, i form av servicespår, som är en icke-biståndsbedömd insats. Familjer kan höra av sig direkt och får snabbt stöd, upp till 5 träffar.

Fältsekreterare/Fältverksamhet

Fältverksamheten består av fyra ordinarie tjänster samt två tjänster som för närvarande finansieras med Delmos-medel (delegationen mot segregation). De arbetar över hela staden, men med ett speciellt fokus på de södra stadsdelarna. Mycket resurser har den senaste tiden lagts på samverkan med Kronans fritidsgård, utifrån behov och deras omfattande öppettider. Fältsekreterarna arbetar uppsökande dag- och kvällstid samt vissa lördagar. Vid speciella arrangemang i staden är de i tjänst. Det uppsökande arbetet prioriteras. De rör sig ute i stadens områden och fångar upp oroligheter bland ungdomar för att lugna, men också för att fånga upp individer i riskzonen. Under 2019 har fältverksamheten arbetat 159 uppsökande kvällar. Nära samverkan med skola, fritidsgårdar och polis. Fältsekreterarna medverkar på föräldramöten på samtliga högstadieskolor och informerar föräldrar om situationen för ungdomar och uppmanar också föräldrarna till ett större engagemang i sina barn. Cirka 525 föräldrar nåddes 2019 på föräldramöten. Fältsekreterarna genomför olika program i skolorna till exempel DISA-grupper (din inre styrka aktiveras).

SIG Social insatsgrupp

Gruppen jobbar i ett tidigt skede med att identifiera och stötta ungdomar i riskzonen som bor/hänger/går i skolan i de södra stadsdelarna. Gruppen är en operativ grupp som samverkar runt enskilda individer och består av representanter från skolor, fritidsgårdar, fältverksamheten, familjecoach samt polisen. Arbetet syftar till att hålla samman insatser runt ungdomen, såväl som att mobilisera och stötta nätverket och familjen. Alla föräldrar erbjuds föräldracoaching.

Stationen

Arbetsmarknadsinriktad insats för unga vuxna, lokalmässigt förlagd till Kronogården.
Vägen till arbete
Arbetsmarknadskonsulenter (från 2019 jobbcoacher och jobbcentrum).

Demokrati och civilsamhälle

 • Active match (staden är samverkanspart i projektet)
 • Nätverket Interkulturella städer (Botkyrka kommun ansvarar för nätverket och dess aktiviteter)
 • Forskningsprojekt med Högskolan väst om social trust. Ansökan skickad, besked väntas under våren
 • IOP om Interkulturellt centrum med Support Group Network
 • ”Alla för Trollhättan” – för inkludering och interkulturella möten. En liten arbetsgrupp med representanter från Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunstyrelsens förvaltning och Trollhättans kommunala bostadsbolag Eidar (som en fortsättning på demokratiaktiviteterna 2018 inför valet). Tillsammans försöker vi att skapa demokrati/inkluderingsprocesser i våra socioekonomiskt utsatta områden samt skapa möten mellan Trollhättebor boende i olika stadsdelar.
 • Politikerdebatter på Kronan våren 2020
 • Medborgardialog inför ombyggnation av Kronogårdstorg (Eidar ansvarar, representanter från Trollhättans Stad deltar)

Arbetsmarknad och utbildning

 • IT-guider på biblioteken
 • ALL-IN projektet
 • Vägen vidare (arbetsmarknadsinsats för långtidsarbetslösa utrikes födda kvinnor)
 • Näringslivsenheten och Support Group Network samverkar i olika projekt

Brottslighet

 • Samverkan mellan Trollhättans Stad, Eidar, Skanska och områdespolis kring ombyggnation av torg i utsatt stadsdel. Brottsförebyggande stadsplanering är fokus för samverkan.
 • Trollhättans Stad och områdespolis har gått en utbildning under 2019 via Länsstyrelsen och Örebro Universitet
 • Fortsatt utveckling av det brottsförebyggande arbetet kommer att ske under året.
 • Medborgarlöfte
 • Trygghetsronder, trygghetsvandrare och Grannsamverkan

Bostadssegregation

 • Sociala hållbarhetsperspektiv i planeringen av nya stadsdelen Vårvik. För att motverka att ytterligare segregation uppstår i samband med att en ny stadsdel tillkommer.
 • Social hållbarhet i fysisk planering (SKA) samt brottsförebyggande perspektiv i samhällsplaneringen

Klubb Kul - meningsfull fritid för barn som inte har rätt till fritids

Det finns, i stadens socialt utsatta områden, ett stort behov av avgiftsfri öppen fritidsverksamhet för barn som inte omfattas av rätt till andra omsorgsformer. På Kronan Kulturhus, tillhörande Kultur- och fritidsförvaltningen, har detta behov delvis tillgodosetts av verksamheten på Klubb Kul. Målgruppen är nyanlända barn i åldrarna mellan 6 och 12 år. Syftet och resultatet är att underlätta etablering i samhället och erbjuda barnen organiserad social verksamhet, språkträning och läxhjälp, samt träning i att delta i aktiviteter tillsammans med andra och få ett forum där man kontinuerligt diskuterar värdegrundsfrågor och tar upp ämnen barnen själva är intresserade av.

Ung Fritid – meningsfull fritid för unga

 

Yrkesutbildning för vuxna med fokus på utrikes födda

 

Utredning av skolsegregationen i Trollhättan

I samverkan med bland andra forskare på Högskolan Väst
Studiehandledning på modersmål.

Familjecentrum

Familjecentrum har till uppdrag att arbeta förebyggande med barn 0–6 år och deras föräldrar i Trollhättan. De arbetar med att ge föräldrar stöd i sin föräldraroll och pedagogisk verksamhet för föräldrar och barn.

Tillsammans för barnen

Samverkansprojekt mellan socialtjänst och primärvården. I projektet arbetar familjestödjare på socialtjänsten och BVC-sköterska på en vårdcentral tillsammans i mötet med nyblivna föräldrar. Upplägget grundar sig på Rinkebymodellen och består av utökade gemensamma hembesök. Projektet har fått medel av VG-regionen och sträcker sig till och med januari 2021. Verksamheten kommer fortsätta efter projekttiden med 5 hembesök till de som föder sitt första barn eller första barn i Sverige.

Skolsmart

Fältverksamheten bedriver ett studiemotiverande program i skolklasser. Innehåller bland annat lektioner som klassrumssmart och framtidssmart.

Fältverksamhetens medverkan på gymnasieskolans introduktionsprogram (IM)

En dag i veckan finns fältsekreterare på IM för att delta på lektioner, hålla gruppverksamheter, skapa relationer och finnas till på raster med mera.

Samverkan Kunskapsförbundet och Utbildningsförvaltningen

Rektorer, specialpedagoger och SYV möts mellan verksamheterna för att främja närvaro, förbättra överlämningar och att tidigt identifiera elever med behov av stöd. Samarbetet innefattar även Vänersborgs grundskolor. 

Skolfam

En manualbaserad arbetsmodell som drivs av utbildningsförvaltningen i samverkan med arbetsmarknads- och socialförvaltningen, arbetsmodellen syftar till att stödja och höja familjehemsplacerade barns skolresultat. UTB/ASF Social investeringsfond.

Skola 24

Samtliga skolor inom utbildningsförvaltningen använder sig av Skola 24 för att dokumentera frånvaro, både giltig och ogiltig. På skolorna finns även rutiner för att skyndsamt meddela vårdnadshavarna om elevers ogiltiga frånvaro. UTB

Handlingsplan för problematisk frånvaro

En handlingsplan är framtagen och gäller för samtliga skolor inom utbildningsförvaltningen. Handlingsplanen är ett stöd för skolorna att systematiskt uppmärksamma elever med problematisk frånvaro för att vidta adekvata åtgärder som ökar närvaro.

Trollhättans Samverk

Trollhättans Samverk arbetar i team, en socialpedagog och en specialpedagog. Teamet kartlägger situationen kring eleven i skolan, i hemmet och på fritiden och upprättar därefter tillsammans med alla inblandade en gemensam handlingsplan som utgör grund för det fortsatta arbetet. Målsättningen är att eleven ska ha en fungerande skolgång i den ordinarie verksamheten, att stötta föräldrar eller familjehemsföräldrar så att de blir ett stöd i barnets skolgång och att ge verksamheten nya erfarenheter och ny kunskap i samarbetet mellan skola, hem och socialtjänst. Sedan våren 2018 arbetar Trollhättans Samverk nästan uteslutande med elever som har en problematisk frånvaro.

Läsfrämjande och insatser för språkutveckling på biblioteken

På biblioteket initieras en rad olika aktiviteter som stimulerar läsning och språkutveckling. Exempel på aktiviteter: författarbesök, sagostunder, bokcirklar, boksamtal, bokklubbar, bokorientering, språkcaféer, bokkassar på förskolor mm. Verksamheten har ett nära samarbete med förskolor, skolor, modersmålsenheten, SFI, Studieförbund, Barnavårdscentraler och deltar på föräldramöten, på fortbildningsdagar med mera.

N3 – mötesplats för ung kultur

Barnkulturlördagar, Öppet Hus och anmälningar till Kulturskolans avgiftsbelagda verksamhet. N3 erbjuder även breddad lovverksamhet under sportlov och höstlov 2017–2019 med olika avgiftsfria aktiviteter för barn och unga.

Fritidsgårdar

Fritidsgårdarnas grunduppdrag är att skapa mötesplatser för ungas behov, utan föreställning om kön eller bakgrund. En frivillig, avgiftsfri verksamhet där ungdomar deltar för att de själva vill och vuxna som ger inspiration, stöd och agerar möjliggörare utan att ta över. Förutom den ordinarie verksamheten bedriver fritidsgårdarna en omfattande lovverksamhet med gemensamma aktiviteter mellan stadsdelarna. Aktiviteterna består i såväl verksamhet på hemmaplan och i Öresjö som läger, upplevelser och utflykter.

Machofabriken

Fritidsgårdarna har arbetat utifrån ett material och en metod som heter Machofabriken. All personal har utbildats enligt metoden som utgör ett verktyg i arbetet med ökad jämställdhet och för förebyggande arbete mot våld, med fokus på hur sociala normer för maskulinitet kan ifrågasättas och förändras.

Girls Only Tournament

En fotbollsturnering i samarbete med TFK där flicklag från hela Trollhättan är representerade. Detta är en turnering under en helg där endast flickor är välkomna. Under 2018 deltog 27 lag och 250 flickor och under 2019 anmäldes och deltog 22 lag. Detta är en mycket viktig insats i integrationsarbetet och ytterligare en mötesplats.

Integrera Mera

Projektet Integration nyanlända som beviljades medel ifrån Länsstyrelsen för verksamhet 2017 är avslutat, men under slutfasen i projektet togs det krafttag för att hitta de ensamkommande flickorna som oftast inte hamnar på boenden för ensamkommande barn så som pojkar, utan i familjehem där flertalet har liknande ursprung. Det har pågått ett intensivt arbete i samverkan med Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, vårdnadshavare och tolkar för att nå ut till denna "glömda" grupp. Under 2018 och 2019 har enheten fortsätt det pågående inkluderingsarbetet gällande ensamkommande flickor där projektet nu heter "Integrera mera" med medel från VG-regionen. Verksamheten som omfattar 25 ensamkommande flickor, har sin hemvist på Storegårdens fritidsgård i Sandhem, medan de flesta flickorna är boende Kronogården. Arbetet har blivit uppmärksammat både nationellt och internationellt, och Nordiska rådet vill nu applicera vårt arbetssätt till övriga nordiska länder.

Sporty Friday

En verksamhet förlagd till Granngården som fredagskvällar varannan vecka erbjuder avgiftsfria idrottsaktiviteter för barn och ungdomar mellan 14 år och uppåt. Detta är ytterligare en mötesplats som i snitt samlar 150 deltagare vid varje tillfälle. Verksamheten är ett samarbete mellan fritidsgårdsenheten och föreningar verksamma i Lextorpsområdet och på Granngården.

Samhällsorientering för ungdomar

Kronans fritidsgård har genomfört Samhällsorientering för ungdomar de senaste tre åren under sommarperioden. Fyra olika grupper med totalt 20 ungdomar i högstadieåldern har träffats för att få mer kunskap i hur vårt svenska samhälle fungerar. Ungdomarna haft möjlighet att komma ut och bekanta sig med olika områden i staden samt närliggande kommuner. Vidare har ungdomarna träffat fältenheten, polisen, brandkåren, ungkomp (Arbetsförmedlingen), drogförebyggande samordnaren, Ungdomsmottagningen och samordnaren för Trollhättan fritt från våld. Syftet med alla dessa besök var att lära känna och få inblick i olika arbeten samt få en relation till yrkesgrupperna och lära sig mer om samhällsfunktionerna.

Föreningsstöd

Ett brett och väl fungerande föreningsliv är grunden för demokratin och dess roll som fritt och frivilligt med intresse och idealitet som grund är ovärderligt för kommunen. Föreningslivet är ovärderligt för barn och ungas hälsa. Här liksom inom övrig kultur- och fritidsverksamhet är det intresset som förenar. Föreningsverksamheten kan vara den arena som gör livet lite lättare när man i övrigt har det komplicerat och oroligt runt omkring sig.

IFK Trollhättan – Ung Fritid och Ökad samhällsgemenskap på Kronogården

Föreningen bedriver sedan flera år tillbaka med stöd från Trollhättans Stad ett arbete i områdena Kronogården och Lextorp för att aktivera och skapa en positiv fritid för barn och ungdomar. Föreningen bedriver en rad olika verksamheter där mycket fokuserar på flickors möjligheter. Fotboll Aberto är en internationell metod och verksamhet för flickor mellan 10 – 16 år där fotbollen förenar. Här behöver man inte tillhöra en förening och den är öppen för alla och det är framför allt samtalet och gemenskapen som står i fokus. Vidare arbetar man med riktad flickverksamhet för tjejer med stora behov. No Haram och Big Sister genomför aktiviteter såsom dans, ridning och utflykter. Särskilda insatser har gjorts under sommarloven.

Anläggningarna och idrottshallarna runt om i Trollhättan

En stor resurs för vårt breda föreningsliv och närheten till idrottsplatser som fungerar som en social mötesplats i stadsdelarna är betydelsefull för framför allt våra barn och ungdomar och deras familjer.

Resursforum

Resursforum är den del av socialtjänstens Familjestöd som arbetar generellt förebyggande, med riktade insatser till riskgrupper och med behandlingsinsatser. En del insatser är riktade till ungdomar direkt, medan andra insatser riktar sig till föräldrar. Mycket resurser läggs på att engagera och mobilisera föräldrarna att ta ökat föräldraansvar. Målgruppen för Resursforum sträcker sig till 18 år. Flera av insatserna som beskrivs nedan ligger under Resursforum.

”De utvalda”

De utvalda är en grupp elever på Kronans skola som fungerar som förebilder för yngre inom området och som ambassadörer för Kronogården i övriga staden. Det sker genom en samverkan mellan fältverksamheten och Kronans fritidsgård. Gruppen får uppdrag och får ta ansvar vid t.ex. arrangemang i området. De erbjuds sommarpraktik. Deltagarna får uppmärksamhet och är kända av framför allt yngre elever och har därför ett ökat krav på sig att vara förebilder.

Framtidsmöten

Möten som hålls runt ungdomar med en kriminell problematik. Utifrån ett samtycke inbjuder socialsekreteraren in professionella och familj. Även här ingår skola, fritid och polis, men också behandlare och andra stödinsatser. Strategier läggs gemensamt upp för att förhindra att ungdomen begår nya brott. Skillnaden mot SIG är att framtidsmöten hålls när ungdomar redan är aktuella för insatser från socialtjänstens sida. 

Påverkansprogram

Program som genomförs som servicespår (ej biståndsbedömda), som bistånd (efter utredning) och som påföljd efter en dom i tingsrätten. Programmet finns i tre olika varianter; 5, 10 samt 25 eller fler gånger. Programmen utgår från ”Kriminalitet som livsstil” ett evidensbaserat program som identifierar kriminella tankemönster och vars mål är att ersätta dem och förändra både tankesätt och beteende.

Ungdomstjänst, ungdomsvård och PIKT

Ungdomstjänst utförs efter dom i tingsrätten. I den ingår både påverkansprogram och oavlönat arbete, motsvarande samhällstjänst. När vårdbehov finns utförs ungdomsvård som påföljd vid brott. Innan ett yrkande går från socialtjänsten till åklagaren när en ungdom begått ett brott görs en PIKT (psykologisk inventering av kriminella tankemönster). Detta för att kartlägga ungdomens problematik och hur långt hen är i sitt kriminella tankemönster. PIKT:en ligger också till grund för föreslagen påföljd.

Medling

Brottsoffer och gärningsperson träffas efter ett inträffat brott. Gärningspersonen får möjlighet att be om ursäkt och brottsoffret kan förklara konsekvenserna av brottet.

Stödmottagning för unga brottsutsatta (SMUB)

SMUB möter barn, ungdomar, föräldrar och anhöriga. Möjlighet ges till information och stöd i de fysiska och psykiska följderna av att varit utsatt för brott. Även rättsprocessen gås igenom. Vi vet att många gärningspersoner är tidigare brottsoffer.

ART/Repulse

Ett program som genomförs både som servicespår och som bistånd. Det innebär individuella samtal utifrån en manual och syftar till att stärka ungdomens impulskontroll.

Insatser vid lov

Ett alternativ till sysslolöshet vid lov, framför allt sommarlovet. Det handlar om gruppverksamheter, men framför allt sommarpraktikplatser riktade till ungdomar i riskzonen eller som redan är föremål för insatser inom socialtjänsten. Sommaren 2019 hade 40 ungdomar sommarpraktik via Familjehuset.

Musslangrupper

Samtalsgrupper för barn vars föräldrar har missbruksbekymmer, psykisk ohälsa eller spelberoende. Gruppledare från Familjehuset. Drivs tillsammans med Svenska kyrkan.

Tidig upptäckt - tidig insats

Ett nytt projekt är planerat tillsammans med polisen och gäller behandlingspersonals medverkan redan vid polisförhöret. Det gäller främst vid förstagångsbrott och fokus är på narkotikabrott. Erfarenhet och forskning visar att det är av yttersta vikt att agera i direkt anslutning till brottet/polisförhöret och etablera behandlingskontakt redan i det skedet.

Medel från Folkhälsorådet möjliggör projektet på tre år, med start 1/7 2020. Rekrytering till projektledare pågår. Arbetsgrupp är bildad. Projektet sker i nära samverkan med polisen och föreningslivet, då lotsning in i förening är en viktig del i projektet.

Föräldrastöd till SFI-elever

SFI elever som är föräldrar kommer att få information och utbildning av ”Nätverk i centrum”. Aktuella teman är hur man stöttar sitt barn att klara skolan, vad det finns i Trollhättan för barn och familjer, svensk lagstiftning, hur det är att vara förälder i Sverige med mera.

Temakvällar/föräldrakvällar

Arrangeras två gånger per termin på Kronans skola. Föräldrar i området bjuds in, även från Frälsegårdsskolan. Kvällarna är en samverkan mellan ASF, UTB och polisen. Teman är ungdoms/drogsituationen, blåljusverksamheten, socialtjänsten och skolan.

Föräldrainformation på IntroduktionsCentrum

Nätverk i centrum informerar under samhällsinformationen om föräldraskap i Sverige och Trollhättan för deltagarna på IC. De sprider information om vilka hjälp och stödinsatser som finns.

Föräldrautbildning/kurs inom Jobbcentrum

Ett nära samarbete har startat med ”Alla behövs i jobb”, Returen och Familjehuset. Allt från informationsmöte till mer omfattande kurs genomförs med deltagande föräldrar på Jobbcentrum. Kurserna genomförs av Nätverk i centrum.

Föräldramöten i förskoleklass på Kronan

Fyra föräldramöten hålls varje år tillsammans med skolans personal. Nätverk i centrum deltar och leder bland annat temat ”Hur kan du som förälder stötta ditt barn att lyckas i skolan?”

Nätverksarbete/möten

Nätverksmöten hålls för att öka delaktighet och engagemang hos nätverket runt ett barn eller en ungdom. Betydelsefulla personer från den unges nätverk bjuds in för att gemensamt hitta lösningar på ett bekymmer. Förutom ett ökat engagemang kan nätverket få svar på sina frågor och förstå hur de bäst kan vara till stöd.

Föräldrastöd/familjesamtal

Samtal som genomförs vid Familjehuset som bistånd under eller efter genomförd utredning. Utifrån barnets och föräldrarnas behov utformas stödinsatsen som kontinuerligt följs upp. Exempel på stödinsatser;

 • BIFF – Barns behov i centrum. Gruppverksamhet. Samverkan med Familjerätten omkring föräldrar som inte kommer överens kring vårdnad, boende och umgänge.
 • BIM – Barnahusets insatsmodell. Behandlingspersonal möter upp familjen direkt utifrån en aktualisering utifrån våld i familjen. Tryggar och säkrar upp för att undvika placering och påbörja förändringsarbete.
 • Barnsamtal
 • Fostran utan våld – material som används när våld förekommit.
 • Drogtester, kopplat till stödsamtal
 • FFT – Funktionell Familjeterapi – Vid relationsförsvårade beteenden hos ungdomar 11-18 år
 • CRA – community reinforcement approach – klienten identifierar triggers för missbruk och förstärker alternativa beteenden
 • CRAFT - Community Reinforcement and family training -hjälpa anhöriga, väcka intresse för förändring hos missbrukande ungdom
 • Familjesamtal

Föräldrastöd/familjesamtal erbjuds också som servicespår, vilket innebär att familjer kan höra av sig direkt till Familjehuset för en begränsad stödinsats.

Föräldracoaching

Två diplomerade familje- och föräldracoacher finns på Familjehuset. De coachar vuxna som vill utveckla sitt föräldraledarskap och sina viktigaste relationer genom sina viktigaste värderingar, dialog och kommunikation. I coachingen arbetar man för ett auktoritativt ledarskap och gemenskap byggt på autenticitet, ansvar, likvärdighet och integritet.

Kortbo

Ungdomsboende under en begränsad period, bemannat dygnet runt. Placering sker både planerat och i akuta situationer. Familjestöd ges parallellt med placeringen. Personalen på Kortbo kan finnas med en tid efter placeringen för att stötta ungdom och familj.

Rådgivningen Oscar

Rådgivningen Oscar håller öppet en kväll i veckan kl. 17-19 och dit kan föräldrar och ungdomar själva höra av sig, ringa eller bara dyka upp. Personal vid Familjehuset möter upp och ge kort råd- och stödinsats eller förmedlar kontakt till annan rätt instans.

Barnahus Fyrbodal

Barnahus Fyrbodal är en verksamhet där åklagare, polis, socialtjänst och hälso- och sjukvård samverkar kring barn som misstänks varit utsatta för brott. Målgruppen för Barnahus Fyrbodal är barn- och ungdomar i åldern 0–18 år som man misstänker har varit utsatta för våld i nära relation, alla former av sexuella övergrepp, hedersrelaterat våld och förtryck eller sexuell exploatering. Syftet med Barnahus Fyrbodal är att stärka barnperspektivet och ge barn och ungdomar den hjälp de behöver genom att berörda myndigheter samverkar. Inom Barnahus Fyrbodal arbetar även med utbildning och konsultativt stöd i ärenden där det finns misstanke om brott mot barn.

Människan bakom uniformen, MBU

Människan bakom uniformen, MBU, är en verksamhet som vill skapa bättre relationer mellan ungdomar och anställda i uniformsyrken. Frivilliga och intresserade ungdomar mellan 15 och 20 år få ta del av ett antal praktiska arbetsmoment under ledning av och tillsammans med personalen i de olika verksamheterna. Träffar på de olika arbetsplatserna en gång i veckan på kvällstid under en period av tio veckor. Skapar trygghet i gruppen genom samarbets- och värderingsövningar och interaktiva metoder. Verksamheten är i planeringsstadiet och intresserade är vidtalade, t.ex. räddningstjänst, ambulans, polis, Eidar, Västtrafik. Kronans fritidsgård och fältenheten är ansvariga. Planerad gruppstart hösten 2020.

Familjerådgivning

Familjerådgivningen bedriver relationsbehandling och möter mest par. Ofta finns det barn i relationen. Familjerådgivningens arbete är att genom samtal bidra till att hitta konstruktiva konfliktlösningar för att förbättra relationen eller förhindra en dålig separation. Många har under lång tid haft det besvärligt i sina relationer och har själva försökt bearbeta sina svårigheter. Vanlig problembeskrivning av dem som söker familjerådgivning är kommunikationsproblem, konflikter, brist på närhet/intimitet och ”bonusfamiljs”-problematik. Under 2019 hade familjerådgivningen 1067 inbokade besök, varav 164 från Lilla Edet som vi har avtal med.

Servicespår

Ett lättillgängligt stöd som Familjehuset erbjuder under ca 15 olika teman/problemområden. Stödet ges utan biståndsbedömning av socialsekreterare och kan ges i samtal upp till fem gånger som regel. Under 2019 genomfördes 222 servicespår.

Problematisk skolfrånvaro

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har tillsammans med Utbildningsförvaltningen i gemensam arbetsgrupp jobbat fram handlingsplan vid frånvaro. Frånvarorutiner inom UTB har antagits och implementerats.
Extra satsning på problematisk skolfrånvaro görs nu. Det innebär bland annat föräldragrupp för föräldrar till barn med problematisk skolfrånvaro. Genomförs av personal från Familjehuset i samverkan med bup.

Sex- och samlevnadsgupp

Målet är ökad kunskap, förändrade attityder och beteenden som stärker sexuell och psykisk hälsa hos ungdomar. Gruppen arbetar med att bistå personal, som arbetar med ungdomar, kring ämnet sex och samlevnad. Samlevnadsgruppen är en samverkan mellan kommun och primärvård som består av personal från ungdomsmottagning, fritidsgårdar, Fältenheten, skolhälsovården, rektorer samt skolkuratorer.

Drogförebyggande koordinator

Samverkansavtal mellan ASF, UTB, KFF, KFV samt friskolor på grund- och gymnasienivå möjliggör en koordinator på 75 % som informerar och utbildar både personal och ungdomar/elever drogrelaterade frågor. Resursen kan även riktas till föräldrar. Under 2019 genomfördes 84 lektioner i 36 klasser.

Södra gruppen

Fältarna ansvarar för gruppen där man tillsammans med fritidsgårdarna i de södra stadsdelarna inventerar ungdomssituationen och diskuterar trender som har uppmärksammats hos ungdomarna i området.

Senast granskad 2020-07-20 av PERIVA