Tillstånd och regler för allmän plats

Offentliga platser är avsedda för ett allmänt behov och det finns regler om hur man får använda platserna. Här hittar du information om tillstånd, regler och kostnader för att använda offentlig platsmark.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vad är en offentlig plats?

Offentlig plats omfattar trottoarer, gator, torg, parker och andra områden som enligt gällande är avsedda för allmänt behov. Definitionen av offentlig plats samt vad som anses vara likvärdigt med offentlig plats framgår av ordningslagen. Platsen ägs ofta av kommunen men det finns även privat mark som räknas som offentlig plats.  

När behöver jag tillstånd för att använda offentlig plats?

För att använda en offentlig plats till något annat än vad den är avsedd för enligt detaljplanen krävs tillstånd enligt ordningslagen. Exempel på aktiviteter som kräver tillstånd är evenemang, uteserveringar, byggetableringar, marknader, affischering, konserter, demonstrationer med mera.

 

Hur söker jag tillstånd för att använda offentlig plats? 

Det är Polismyndigheten utfärdar tillstånd för användande av offentlig plats. Polisen skickar ansökningarna till Trollhättans Stad för synpunkter. Längre ned på sidan kan du läsa mer om hur Trollhättans stad hanterar olika typer av upplåtelser.

 • Skapa din ansökan och skicka in den till Polisen.
 • Betala ansökningsavgiften till Polisen. Polisen handlägger inte din ansökan förrän avgiften betalats. Ansökan kostar 870 kronor. 
 • Polisen skickar ut din ansökan till de remissinstanser som berörs. Trollhättans stad är en sådan remissinstans.

Olika typer av tillstånd

Det finns olika typer av tillstånd att ansöka om, beroende på vad det är du ska använda platsen för: 

 • Trollhättans stad får in din ansökan
 • Trollhättans stad handlägger ärendet och skickar sitt yttrande till Polisen.

 • Polisen beviljar eller avslår din ansökan.
 • Om din ansökan beviljas ska du betala en avgift för platsupplåtelsen till Trollhättans stad.
 • Eventuellt avslag kan överklagas till Polismyndigheten.
 
 

Olika typer av upplåtelser

Här kan du läsa mer om vad som gäller för olika typer av upplåtelser i Trollhättan och vilken avgift för platsupplåtelsen som gäller.

Det här gäller för skyltning och affischering i Trollhättan:

 • Näringsidkare får utan tillstånd sätta upp annonser eller annan information som avser näringsidkarens egen rörelse så länge informationen sätts upp på den byggnad i vilken rörelsen finns.
 • Övrig affischering på husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats kräver tillstånd hos Polisen och Trollhättans Stad tar ut en avgift för platsupplåtelsen.
 • Beachflaggor och vepor utanför verksamhetslokalen är inte tillåtet. Läs mer under gatupratare om vad som gäller för detta. 

Kostnad för platsupplåtelse

Hur stor din affisch, reklamtavla eller vepa är och även var den placeras avgör vad kostnaden blir. 

Ändamål   Avgift Lägsta avgift
Affischpelare och reklamtavlor, Centrum per kvadratmeter affischyta/år 3000 kr -
Affischpelare och reklamtavlor, Övrig platsmark per kvadratmeter affischyta/år 2000 kr -
Reklamaffisch eller vepa, Centrum per vecka 200 kr 500 kr
Reklamaffisch eller vepa, Övrig platsmark per vecka 100 kr 500 kr

Om du ska ställa upp en container, arbetsbod eller skylift på en offentlig plats gäller detta:

 • Du behöver ansöka om tillstånd hos Polisen. 
 • Trollhättans stad tar ut en avgift för platsupplåtelsen.
 • Boden eller containern ska vara tydligt uppmärkt med ägarens eller nyttjandehavarens namn, adress och telefonnummer,, så att alla vet vem som ansvarar för den.
 • Container eller boden får inte placeras på ett sätt som hindrar framkomlighet för räddningstjänst eller framför brandbekämpningsutrustning. Det är heller inte lämpligt att placera containrar nära brandfarliga material eller i områden där risken för brand är hög. 
 • Containern eller boden ska placeras med hänsyn till framkomlighet för gång- och cykeltrafik.

Kostnad för platsupplåtelse

Hur mycket plats din container eller bod tar upp och var den placeras avgör vad kostnaden blir. Om till exempel gator behöver stängas av blir det dyrare. 

Ändamål   Avgift Lägsta avgift
Byggnadsupplag, bodar och dylikt, Centrum kr/kvm/vecka 10 kr 800 kr
Byggnadsupplag, bodar och dylikt, Övrig platsmark kr/kvm/vecka 8 kr 800 kr
Uppställning av container, Centrum per påbörjad vecka 500 kr

-

Uppställning av container, Övrig platsmark per påbörjad vecka 400 kr

-

Hel avstängning av annan gata än huvudgata (ej kollektivtrafik, gångbana, cykelbana) per påbörjad vecka 1000 kr

1500 kr

Delvis avstängning av annan gata än huvudgata (ej kollektivtrafik, gångbana, cykelbana) per påbörjad vecka 700 kr

1000 kr

Uppställning av skylift per påbörjad vecka 200 kr

200 kr

Om du vill arrangera ett evenemang i Trollhättan behöver du söka tillstånd hos Polisen. Det är mycket du behöver veta och ha koll på innan du söker tillstånd och du kan behöva flera andra tillstånd beroende på vad det är för typ av evenemang. 

Saker att tänka på innan du ska söka tillstånd för ditt evenemang

 • Platsen för ditt evenemang - bifoga en karta över platsen för evenemanget och hur stora yta som ska användas för evenemanget.
 • Som ansvarig ska du se till att aktiviteten inte innebär risker ur säkerhets-, brandskydds-, miljö- eller hälsoskyddssynpunkter.
 • Polisen tar hänsyn till trafiksäkerhet, allmän ordning och säkerhet.
 • Trollhättans stad bedömer framkomlighet.
 • Räddningstjänsten bedömer brandrisker. Hänsyn tas till hantering av brandfarliga/explosiva varor och till utrymningsvägar.
 • Om du ska servera alkohol behöver du serveringstillstånd och om du ska servera mat behöver du anmäla det. 

Har du frågor eller funderingar?

Om du har frågor eller funderingar kring planeringen av ditt evenemang kan du alltid kontakta Trollhättans stad. Hör av dig till vårt Kontaktcenter så kopplar de ihop dig med rätt personer. Kontaktuppgifter hittar du högst upp på sidan.

Kostnad för platsupplåtelse

Tillståndsansökan hos Polisen kostar  870 kronor. Om platsen du ska använda är på allmän plats tillkommer en avgift från Trollhättans stad. Priset varierar beroende på hur stor yta ditt evenemang tar i anspråk och om gator behöver stängas av. 

På uppdrag av Trollhättans Stad ansvarar City Trollhättan för foodtrucks och matvagnar på några platser i centrala Trollhättan. Om du är intresserad av att ställa upp en foodtruck eller matvagn någon annanstans görs en ansökan om platsupplåtelse hos Polisen som skickar en remiss till Trollhättans Stad för yttrande. 

Besök City Trollhättans hemsida för praktisk information och intresseanmälan. 

Det här gäller för gatupratare i Trollhättan: 

 • Du behöver ansöka om tillstånd hos Polisen. 
 • Trollhättans stad tar ut en avgift för platsupplåtelsen.
 • Tillståndet beviljas 1-3 år i taget. Avgiften som Trollhättans stad tar ut betalas årligen. 
 • Beachflaggor och vepor utanför verksamhetslokalen är inte tillåtet.
 • Det är endast tillåtet med en gatupratare per verksamhet.
 • Gatuprataren ska vara svart.
 • Gatuprataren ska placeras i anslutning till verksamheten, max 80 centimeter från husfasaden.
 • Gatuprataren ska tas in dagligen när verksamheten stängt och även vid extremväder. 
 • Det finns två typer av godkända modeller på gatupratare som ska användas:
  • Gatupratare med rund fot
  • Gatupratare av vikbar modell (så kallas A-form)

Om vi håller gatupratarna i samma form och färg får vi ett bättre helhetsintryck. De godkända modellerna är tydligt kännbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga, fotgängare och andra trafikanter.

Tillsyn av gatupratare görs årligen av Trollhättans stad där gatuprataren märks upp med ett litet klistermärke som visar att din verksamhet har tillstånd och en godkänd modell.

 

Kostnad för platsupplåtelse

Ändamål   Avgift Lägsta avgift
Gatupratare, Centrum per skylt/år 326 kr -
Gatupratare, Övrig platsmark per skylt/år 326 kr -

Information, reklam, propaganda eller andra budskap, som riktar sig till personer på offentliga platser genom högtalare eller liknande kräver tillstånd från Polisen. 

Torghandel och marknader ska ske enligt stadens torghandelsföreskrift. Trollhättan har identifierat tre platser för torghandel och marknader: Drottningtorget, Kanaltorget och Strandgatan. För torghandel på dessa platser behövs inget tillstånd från Polisen men tillstånd ska sökas hos City Trollhättan.

Besök City Trollhättans hemsida för praktisk information och intresseanmälan.

All övrig försäljning kräver tillstånd från Polisen. 

Fritt fram för föreningar, politiska partier och skolklasser

Ideella föreningar, politiska partier och skolklasser får stå på Drottningtorgets salutorgsdel. Man får använda en yta som är max 1,5 kvadratmeter. City Trollhättan ska dock alltid kontaktas så att de kan anvisa en lämplig plats och ge sitt tillstånd. Ingen avgift tas ut från föreningar, politiska partier och skolklasser. 

Stadens offentliga platser har stor betydelse för intrycket av Trollhättan. För utvecklingen av hela staden är det viktigt att den gemensamma miljön i stadskärnan är attraktiv. Därför är det viktigt att uteserveringarna formas och möbleras på ett sätt som passar till stadsmiljön i övrigt och att de samspelar bra med varandra. Dessutom behöver de också vara tillgängliga för alla. Exakt vad som gäller för uteserveringar finns angivet i Trollhättans uteserveringspolicy. 

Checklista för att få din uteservering godkänd

 • Ansök om tillstånd för upplåtelse av mark hos Polisen. Det är viktigt att det finns en måttsatt ritning och beskrivning av uteserveringens utformning. Behöver du ett kartunderlag finns det att hämta i kommunens kartportal.
 • Vill du servera alkohol? Kontakta Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
 • Vill du bygga något som frångår policy eller kräver bygglov?
  Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kostnad för platsupplåtelse

Ändamål   Avgift Lägsta avgift
Uteservering i centrumkärnan (kanalen-Järnvägen-Drottninggatan-Torggatan) Högsäsong* kr/kvm x antal dagar/365 300 kr -
Uteservering i centrumkärnan (Kanalen-Järnvägen-Drottninggatan-Torggatan) Lågsäsong* kr/kvm x antal dagar/365 150 kr -
Uteservering övrig platsmark Högsäsong* kr/kvm x antal dagar/365 200 kr

-

Uteservering övrig platsmark Lågsäsong* kr/kvm x antal dagar/365 100 kr

-

Högsäsong: 1 april-31 oktober
Lågsäsong: 1 november-31 mars

Senast granskad 2024-05-08 av JOSÅKEBEN