Snart dags för beslut om Drottningtorgets utformning

Under hösten har det varit full fart med att förbereda och utveckla det förslag av Drottningtorget som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska ta beslut om. Nu är det inte långt kvar tills vi vet hur Drottningtorget ska se ut i framtiden – ärendet behandlas i december.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Processen om torgets utformning snart i mål

I december avgörs Drottningtorgets framtid. Processen har präglats av en stor delaktighet och Trollhätteborna har varit inbjudna att tycka till vid ett flertal tillfällen. Det började under hösten/vintern 2015 där det var helt öppet att lämna förslag på vad man ville se på torget. Politikerna i styrgruppen kopplade till Drottningtorget-projektet hade specificerat sex prioriterade områden som de ville ha med på torget: grönska, vatten, flexibilitet, lek, torghandel och en byggnad. Tre förslag på torgets framtida utformning togs fram efter de politiska prioriteringarna och utifrån vad Trollhätteborna tyckt. Trollhätteborna fick säga sitt om de tre förslagen och efter det togs beslutet att ett fjärde förslag skulle tas fram: en kombination av de tre tidigare förslagen.

Det fjärde förslaget togs emot bra av såväl Trollhätteborna som politikerna. Under dialogen om det fjärde förslaget kom det in ett antal synpunkter och tankar som man valde att ta fasta på inför det slutgiltiga förslaget som ska läggas fram till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

Förslaget till KS och KF

Handlingarna om Drottningtorgets slutgiltiga utformning är inskickade och kommer tas upp i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i december. Förslaget som skickats in för beslut utgår ifrån det fjärde förslaget men med vissa förändringar och förtydliganden:

  • Parkeringsplatser har tillkommit på torget. Dessa är placerade bakom den planerade byggnaden på torget, som ligger längs med Torggatan.
  • Lekytan som tidigare bestod av Saab-bilar klädda med gummimatta får en annan karaktär med ett porlande älvlandskap med konstgräsklädda kullar som tema.
  • Fontänen på torget, Trollkällan, kommer bli kvar som den är idag. Området omkring kompletteras med vattenspel.
  • Det blir ett nytt övergångsställe på Drottninggatan mellan Högskolan Väst och Drottningtorget (söderut).
  • Polhemsgatan kommer stängas av för vanlig biltrafik och bli bussgata för servicelinjer och taxigata under dagtid. För att underlätta för bilflödena i staden blir Österlånggatan dubbelriktad mot Torggatan.
  • Byggnadens innehåll och slutgiltiga utformning är fortfarande under utredning och kommer behandlas som ett separat ärende av politikerna längre fram. Alltså kommer inget beslut om byggnadens utformning fattas i december.
  • Stadsbyggnadsförvaltningen har fått ett besked från Länsstyrelsen om att allén på Kungsgatan längs med torget fram till Föreningsgatan får föryngras. I förslaget ersätts de 26 lindarna som står där idag med 16 nya träd av inhemsk art.

Ombyggnation i tre etapper

Ombyggnationen av Drottningtorget kommer sedan hanteras under tre år, 2017-2019.

Etapp 1, 2017: förberedelser för att flytta bort bussarna från torget. Nya busshållplatser byggs längs med Drottninggatan, Torggatan och på Polhemsgatan. Österlånggatan blir dubbelriktad. Den nya busslösningen börjar gälla i samband med tabellbytet i december 2017.

Etapp 2, 2018: Den östra delen av torget byggs om, det vill säga det som är bussyta i dagsläget.

Etapp 3, 2019: Den västra delen av torget byggs om och byggnaden kommer på plats.

Illustration på det slutgiltiga förslaget

Om kommunstyrelsen och kommunfullmäktige antar förslaget av Drottningtorgets utformning i december kommer vi under januari ta fram och presentera en illustration på hur torget kommer att se ut. Det som inte kommer vara beslutat i det här skedet är då hur byggnaden kommer att se ut.

Senast granskad 2020-09-17 av CLASBEN