Så fortsätter arbetet med Nya Drottningtorget

Förberedelserna inför ombyggnationen av Drottningtorget ångar på för fullt med siktet inställt på att ett slutgiltigt förslag ska antas av Kommunfullmäktige i december. Nu går projektet in i en skarpare fas där flera utredningar pågår parallellt för att nå fram till Nya Drottningtorget.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Skarpare planeringskede

Fredagen den 9 september fick politikerna i styrgruppen ta del av Trollhättebornas synpunkter på det fjärde torgförslaget. Sammanlagt tyckte 237 personer till om förslaget. 87% av de som tyckte till var nöjda med det fjärde förslaget och ansåg att Drottningtorget, genom det, blir en plats för alla.

Nu går projektet in i ett skarpare skede i planeringsprocessen där flera utredningar pågår parallellt. Vi börjar nu se över detaljer som ska förtydligas i förslaget som planeras att antas av Kommunfullmäktige i december. 

Synpunkter från Trollhätteborna

Under dialogen om det fjärde förslaget har det inkommit synpunkter och förslag som politikerna, som ingår i styrgruppen kopplat till projektet Drottningtorget, beslutat att tillmötesgå.

  • Parkeringsplatser: många har påpekat att parkeringar är nödvändiga och vi håller nu på att se över möjligheten att planera in ett antal korttidsparkeringar på torget. 
  • Trollkällan: i det fjärde förslaget hade sargen runt om fontänen på torget tagits bort. Vi utreder nu hur vi kan utveckla och förnya Trollkällan utan att ta bort sargen och integrera med vattenlek på annat sätt.
  • Bänkar med ryggstöd och armstöd: flera personer har efterfrågat bänkar med ryggstöd och armstöd och detta kommer vi ta hänsyn till när möbleringen på torget ska tillsättas.
  • Lek- och hängytan: det har kommit in kommentarer om att det inte enbart bör vara SAAB som representeras på torget – främst gällande de gummiövertäckta bilarna på lek- och hängytan som var äldre SAAB-modeller. Här kommer vi se över möjligheten att exempelvis få till ett tåg som ska representera NOHAB.  

Övriga utredningar

  • Allén: vi inväntar besked ifrån Länsstyrelsen om tillåtelse att få föryngra och glesa ut allén som sträcker sig längs med torget på Kungsgatan. De flesta är positiva till en föryngrad allé där verksamheter på Kungsgatan kan växa in på torget.
  • Byggnad på torget: vi arbetar brett med att ringa in vilka funktioner byggnaden ska inrymma, utifrån önskemål från Trollhätteborna och politiker. Nästa steg blir att hitta personer och näringsidkare som är intresserade av att bedriva sin verksamhet i den nya byggnaden på Drottningtorget. Toaletter kommer vara ett inslag i byggnaden och i övrigt så söker vi nu intressenter som vill driva verksamheter som exempelvis kiosk, café, saluhall. Det kommunala bolaget Trollhättans Tomt AB kommer utforma och bygga den nya byggnaden på torget. 
  • Taxi: i dialog med Taxi Trollhättan kommer vi skapa nya taxiplatser i centrala staden, eftersom taxikön på torget försvinner i och med ombyggnationen.
  • Buss: vi har en kontinuerlig dialog med Västtrafik och Nobina om den nya kollektivtrafiklösningen som blir i samband med torgets ombyggnation. De är medvetna om att kollektivtrafiklösningen i det fjärde förslaget troligtvis blir verklighet och ser över hur alla linjer ska gå.

Projektering

För att förbereda inför ombyggnationen kommer vi snart att sätta igång med en projektering av Drottningtorget. Det innebär att vi kommer ta fram allt underlag vi behöver för ombyggnationen. I projekteringsfasen gör man beräkningar på alla avstånd och höjder, behov av material, vilket material som ska användas och alla åtgärder som behövs göras i samband med en ombyggnation. Under ombyggnationen kommer man också förnya de ledningar som går under Drottningtorget. I samband med projekteringen tar man också fram kostnaden för hela ombyggnationen.  

Förslag till Kommunfullmäktige

När alla utredningar är klara kommer de sammanställas och ritas upp i det förslag som ska gå upp till Kommunfullmäktige för antagande. Inriktningen för Drottningtorgets slutgiltiga utformning är det fjärde förslaget, där vissa justeringar och förtydliganden kommer göras utifrån de utredningar som nu görs. 

Senast granskad 2016-09-14 av CLASBEN