Parkeringsövervakning

Här får du information om hur parkeringsövervakningen i Trollhättan fungerar, syftet med övervakningen och hur du gör om du anser att du felaktigt fått en parkeringsanmärkning eller en kontrollavgift.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Så fungerar parkeringsövervakningen

I Trollhättans stad är det samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för parkeringsövervakningen på gatumark och stadens parkeringar på tomtmark och vi har egna parkeringsvakter som utför jobbet. 

Syftet med parkeringsövervakningen är i första hand att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet och att övervaka det begränsade antalet parkeringsplatser som finns, så att tillgången främjas. En annan uppgift för parkeringsvakterna är att informera allmänheten om gällande regler och bestämmelser och i övrigt uppträda på ett serviceinriktat sätt. Övervakningen ska vara förebyggande så att trafikanterna följer givna regler. Våra parkeringsvakter jobbar med fast lön och det förekommer inte några tillägg baserade på antalet utfärdade anmärkningar.                

 
 

Parkeringsanmärkning eller kontrollavgift?

Om du felaktigt har parkerat på gatumark kan du få en parkeringsanmärkning från Trollhättans stad. En kontrollavgift kan du få om du parkerat felaktigt på tomtmark. Det är oftast privata parkeringar som finns på tomtmark, men det finns även en del kommunala parkeringar på tomtmark. Det är olika lagar som styr hur du gör om du anser att du fått en felaktig parkeringsanmärkning eller kontrollavgift. Överst på den gula ”kvittoremsan” står om du har fått en parkeringsanmärkning eller en kontrollavgift.

När ett fordon står felparkerat på gatumark får ägaren en parkeringsanmärkning och ska betala en felparkeringsavgift.

Betalningen går till Transportstyrelsen. På Transportstyrelsens webbplats finns information om bland annat bankgironummer. Det finns också information om hur du betalar felparkeringsavgiften på den gula remsan med parkeringsanmärkningen. Transportstyrelsens kundtjänst når du på 0771-14 15 16.

Så gör du om du har invändningar mot en parkeringsanmärkning

Om du anser att du felaktigt fått en parkeringsanmärkning, det vi i dagligt tal kallar parkeringsbot, kan du överklaga. På baksidan av parkeringsanmärkningen står hur du ska göra. Det är viktigt att du betalar i tid även om du överklagar. Om du får rätt skickas pengarna tillbaka. Du bestrider parkeringsanmärkningen hos Polisen. 

Bestridandet måste göras inom sex månader från det du betalt felparkeringsavgiften eller inom sex månader från den dag då ärendet överlämnades till Kronofogden. Annars avvisas din anmälan.

Kontrollavgifter utfärdas på tomtmarksparkeringar. Det är oftast privata fastighetsägare som har de parkeringarna, men även några av Trollhättans stads parkeringar ligger på tomtmark. Det finns skyltar vid infarten till en tomtmarksparkering om vilket bolag som sköter parkeringsövervakningen där. 

På den gula kontrollavgiftsremsan finns information om hur du betalar kontrollavgiften.

Så gör du om du har invändningar mot en kontrollavgift på Trollhättans stads tomtmarksparkeringar

Om du har invändningar eller frågor om kontrollavgiften vänder du dig till HOJAB. Kontaktuppgifterna hittar du på den gula remsan med kontrollavgiften.

Invändningar mot en kontrollavgift ska göras inom 8 dagar och du ska inte betala kontrollavgiften innan. Ange varför du anser att du inte ska betala, ärendenummer, registreringsnummer samt bilmärke och modell på din bil.

I Trollhättan finns det olika beloppsgränser för felparkering. De olika beloppen är:

500 kronor

Detta är det belopp som gäller om du har parkerat korrekt men inte betalat parkeringsavgift eller om du har parkerat för länge på en tidsbegränsad parkeringsplats. 

700 kronor

Detta belopp gäller om du har parkerat på en plats där parkering inte är tillåten. Exempelvis om du parkerat på en huvudled eller där det är parkeringsförbud. 

1000 kronor

Detta belopp gäller där det råder stannandeförbud och uppställningen blir direkt trafikfarlig och/eller hindrande. Exempel på sådana platser är på eller för nära övergångsställe, på gång- eller cykelbana, så att fara eller hinder uppstår och att parkera utan tillstånd på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad.

Andra regler och avgifter kan gälla på privat mark

På privat tomtmark beslutar markägaren själv, med vissa begränsningar, om parkeringsregler och övervakning. Kontrollavgifterna får inte överstiga de avgifter kommunen tar ut för felparkering och det måste finnas vägmärken som talar om vilka regler som gäller på platsen.

 
 

Anmäla felparkerade

Om du vill anmäla ett felparkerat fordon som står trafikfarligt kan du ringa in till vårt kontaktcenter. Kontaktuppgifter hittar du över på sidan. Du kan också anmäla felparkerade fordon i e-tjänsten för felanmälan. 

 
 

Fordonflyttning

Om ditt fordon står felparkerat kan det i vissa fall flyttas till närmaste lämpliga plats eller till ett uppställningsområde där du inom en viss tid kan lösa ut fordonet. Om ett fordon bedöms vara ett fordonsvrak så skrotas det.

Om din bil blivit flyttad kan du ringa in till vårt kontaktcenter som kopplar dig till rätt person för att få information. Du hittar kontaktuppgifter högst upp på sidan. 

Kungörelse av fordon som flyttas av Trollhättans stad

Senast granskad 2024-04-17 av JOSÅKEBEN