Riktlinjer föreningsbidrag

På den här sidan hittar du de riktlinjer och beräkningsgrunder som finns för föreningsbidrag.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Föreningsstöd  

Som grund för föreningsstöd gäller av Trollhättans kommunfullmäktige fattade beslut i Mål- och resursplanen om verksamhetens omfattning och inriktning. I denna redovisas även styrande policyer i Trollhättans Stad, där Policy för social hållbarhet ska genomsyra och tillämpas i alla verksamheter.

Verksamhetens omfattning

Stöd till föreningslivet i form av ekonomiska bidrag och subventioner, men även i form av information, utbildning och rådgivning. Vidare ingår att stimulera initiativ som bidrar till en meningsfull fritid i olika former.

Politiskt prioriterad inriktning under mandatperioden

1. Föreningsstöd ska medverka till mer jämlika och jämställda livsvillkor

Föreningsstöd ska medverka i arbetet med social hållbarhet, genom att i projekt och olika former stödja föreningslivet i arbetet med att utjämna socioekonomiska skillnader. Föreningslivet ska stimuleras till att verka för mångfald och inkludering samt skapa tillgängliga och trygga mötesplatser som främjar tolerans och allas lika värde. Barn- och ungdomsverksamheten ska prioriteras.

2. Föreningsstöd ska stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling 

Ett väl fungerande föreningsliv är en mycket viktig aktör i samhällsutvecklingen och kan vara av avgörande betydelse i val av bostadsort och företagsetablering. Här spelar föreningslivets olika grenar en viktig roll liksom utbudet av kulturföreningar, studieförbund och andra intresseorganisationer.

3. Föreningsstöd ska stimulera och medverka till ökad delaktighet och inflytande

Ett väl fungerande föreningsliv har en avgörande betydelse för kommunen och lägger grunden för det demokratiska samhällets utveckling. Föreningslivets roll ur ett folkhälsoperspektiv för såväl gammal som ung kan vara avgörande för livskvalitet och välmående. Former för dialog med föreningar och organisationer ska utvecklas och stimuleras. Föreningsstöd ska stimulera och medverka till utveckling av demokratins former och värdegrund inom föreningslivet.

Policy för social hållbarhet

Trollhättans Stad ska sträva efter att vara en kommun där invånarna lever ett gott liv med god hälsa utan orättfärdiga skillnader. Trollhättan ska vara en kommun där människors lika värde står i centrum. Trollhätteborna känner tillit och förtroende för varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Det innebär att:

 • Stadens arbete ska bygga på långsiktighet, samverkan och helhetssyn, vara främjande och förebyggande och ha människan i fokus.
 • Arbeta för att Trollhättan är en öppen, jämställd och inkluderande kommun, fri från diskriminering där alla oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller ålder ges lika rättigheter och möjligheter och mångfalden är en tillgång.
 • Barnrättperspektivet enligt FN:s barnkonvention ska genomsyra alla politiska beslut och stärkas i alla verksamheter.
 • Främja en god, jämlik och jämställd hälsa för alla i Trollhättan.
 • Stärka demokratin och öka alla invånares insyn, delaktighet och inflytande i samhällsutvecklingen i allmänhet och i den kommunala verksamheten i synnerhet.
 • Arbeta för att Trollhättan är en kommun fri från våld där alla Trollhättebor känner sig trygga och säkra såväl i hemmet som i det offentliga rummet.

Kommunens stöd till föreningarna sker på följande sätt

 • Genom normerade och riktade bidrag
 • Genom tillhandahållande av subventionerade lokaler och anläggningar
 • Genom anordnade av utbildning och föreläsningar
 • Genom konsultstöd från förvaltningen
 • Genom information till föreningarna om olika bidragsmöjligheter

Bidragen är avsedda att täcka viss del av föreningens kostnader för den lokala verksamheten samt hyres- och driftkostnader av densamma.

För att underlätta nyetablering av föreningsverksamhet kan nybildad förening erhålla stöd.

Riktat stöd kan efter prövning utgå i de fall det anses angeläget att stödja särskild verksamhet.

Bidrag till förening som inte bedöms falla inom det ordinarie bidragssystemet prövas av Kultur- och fritidsnämnden. 

Föreningsstöd till kulturföreningar syftar till att stödja ett varierat kulturutbud och främja kulturell verksamhet inom kommunen.

Bidrag kan utgå till kulturförenings verksamhet oavsett betalande medlems ålder men i övrigt enligt riktlinjer för stöd till kulturverksamhet.

Det stöd som föreningarna erhåller genom kontantbidrag, subventionerade lokaler med mera ska på ett enkelt sätt kunna följas upp och utvärderas.

 • Bidragsberättigad förening ska ha antagit stadgar, ha stadgeenligt vald styrelse och revisorer, hålla årsmöte där verksamhets-, ekonomi- och revisionsberättelser föredras och godkänts.
 • Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt vedertagna demokratiska principer och bör tillhöra riksorganisation.
 • Förening som erhåller föreningsstöd är skyldig att föra kassabok enligt bokföringslagens krav.
 • Förening måste ha haft verksamhet i kommunen under minst 6 månader.
 • Alla bidrag utbetalas över post- eller bankgiro, varför förening som önskar komma i fråga för bidrag måste ha sådant konto samt av skatteförvaltningen tilldelat organisationsnummer. 
 • Bidragssökande förening garanterar genom underskrift av föreningens ordförande eller kassör riktigheten för samtliga uppgifter i ansökan. Inlämnade av felaktiga uppgifter kan medföra återbetalningsskyldighet.
 • Förening som ej inkommer med ansökan eller kompletterade handlingar efter fastställt datum berättigar ej till bidrag. Vid särskilda skäl kan dispens lämnas.
 • För att vara bidragsberättigad ska förening vara registrerad i Trollhättans Stads föreningsregister. Stadgar, protokoll från föreningens bildande, intyg om plus- eller bankgiro samt organisationsnummer ska lämnas i samband med registrering. Idrottsföreningar ska tillhöra Riksidrottsförbundet och övriga föreningar bör tillhöra riksorganisation.
 • Kommunen har rätt att ta del av räkenskapen, verifikationer, medlemsförteckning med mera.
 • Om förening har skuld till kommunen regleras denna före utbetalning av beviljat bidrag.

Med medlem menas, ur bidragssynpunkt, person som är matrikelförd i föreningen, erlagt beslutad medlemsavgift, deltagit regelbundet i den av föreningen planerade verksamheten samt i övrigt uppfyller de krav som ställs enligt föreningens stadgar. Medlem ska vara boende i Trollhättans kommun för att vara bidragsgrundande.

Medlem av tillfällig natur räknas ej. Exempel på icke bidragsgrundande medlem: Den som enbart deltar i öppen verksamhet samt person som utan sin vetskap löst medlemskort i samband med entré eller liknande.

Förening ska förvara medlemsmatrikel (namn, adress och födelsedata) och underlag för ansökan om verksamhetsbidrag under minst fyra år efter verksamhetsårets utgång.

 • Till förening som för motsvarande verksamhet erhåller bidrag av skattemedel
 • Från kyrklig kommun eller annan kommunal förvaltning
 • Till intresseorganisation såsom fackförening, företagsförening, villaförening, ekonomisk förening, hyresgästförening och liknande
 • Till skol-, student- eller föräldraförening
 • Till supporter-, kamrat-, insamlings- eller annan stödförening
 • Till kampsportförening, som icke tillhör Svenska Budoförbundet
 

Regler och bidrag för ungdomsföreningar

Ansökan om verksamhetsbidrag, lokalbidrag och driftbidrag som avser nästkommande års verksamhet sker i e-tjänst senast 31 maj. Med ansökan skall verksamhetsplan samt verksamhets- ekonomisk- och revisionsberättelse som avser fjolårets verksamhet biläggas.

Ändamål

Verksamhetsbidraget är avsett att täcka viss del av förenings kostnader för den lokala barn- och ungdomsverksamheten.

Villkor

Berättigad till bidrag är inom Trollhättans kommun verksam förening med minst 10 medlemmar i åldrarna 7 – 25 år. Ingen lägre gräns för medlemstal och ingen övre åldersgräns när det gäller föreningar för personer med funktionsnedsättningar.

Bidraget

Verksamhetsbidrag beräknas på högst 3 ledarledda aktiviteter i veckan i högst 40 veckor under ett år. Detta innebär högst 120 deltagartillfällen per medlem/år.

 • Bidragsberättigad sammankomst: En aktivitet med minst 3 deltagare i åldern 7-25 år som deltagit i en aktivitet minst 60 minuter.
 • Bidrag beviljas förening med x kronor per deltagartillfälle. Bidragets storlek är beroende av det belopp som årligen anvisas i budget för ändamålet
 • Föreningar som erhåller bidrag per medlem 7 – 25 år redovisar antal medlemmar årligen. Bidragets storlek är beroende av det belopp som anvisas i budget – Verksamhetsbidrag.

Avtal / Överenskommelse

Efter det att förening inlämnat ansökan om föreningsbidrag för nästkommande verksamhetsår, får föreningen ett skriftligt förslag till överenskommelse från Föreningsstöd på Kultur- och fritidsförvaltningen där det framgår vilket bidrag föreningen erhåller och på vilket sätt uppföljning ska ske.

Avtalet ska skrivas under av föreningens ordförande samt av enhetschef för föreningsstöd, för att avtalet ska gälla.

Ändamål

Bidraget avser att täcka viss del av förenings hyreskostnader för barn- och ungdomsverksamhet i egen eller förhyrd lokal i Trollhättans Stad

Villkor

Vid prövning ställs verklig hyreskostnad i relation till föreningens bidragsberättigade medlemmar. Lokalen bör stå i rimlig proportion till verksamhetens behov.

Bidraget

 • Bidrag kan beviljas förening som för sin egen planerade, kontinuerliga barn- och ungdomsverksamhet använder lokalen minst tre gånger i veckan och som erlägger hyresavgift, har årskontrakt och full dispositionsrätt på lokalen. Bidragets storlek är beroende av det belopp som årligen anvisas i budget för ändamålet.
 • Vid ansökan om lokalbidrag ska det anges för vilken verksamhet lokalen används samt hyreskostnaden innevarande år. Med hyreskostnad menas hyra inklusive kostnad för uppvärmning, el- och vattenavgifter.
 • Om Kultur- och fritidsförvaltningen anser det angeläget kan bidrag till lokal beviljas under andra förutsättningar.

Avtal / Överenskommelse

Efter det att förening inlämnat ansökan om föreningsbidrag för nästkommande verksamhetsår, får föreningen ett skriftligt förslag till överenskommelse från Föreningsstöd på Kultur- och fritidsförvaltningen där det framgår vilket bidrag föreningen erhåller och på vilket sätt uppföljning ska ske.

Avtalet ska skrivas under av föreningens ordförande samt av enhetschef för föreningsstöd, för att avtalet ska gälla.

Ändamål

Bidrag avser att stödja förening som förvaltar idrotts- och friluftsanläggning vilken regelbundet utnyttjas för barn och ungdomsverksamhet. Bidragets storlek är beroende av det belopp som årligen anvisas i budget för ändamålet. För att driftbidrag ska utgå krävs att föreningen helt svarar för anläggningens drift och underhållskostnader.

Bidraget

För drift och underhåll av föreningsägda/ drivna anläggningar utgår schablonbidrag.

Avtal / Överenskommelse

Efter det att förening inlämnat ansökan om föreningsbidrag för nästkommande verksamhetsår, får föreningen ett skriftligt förslag till överenskommelse från Föreningsstöd på Kultur- och fritidsförvaltningen där det framgår vilket bidrag föreningen erhåller och på vilket sätt uppföljning ska ske.

Avtalet ska skrivas under av föreningens ordförande samt av enhetschef för föreningsstöd, för att avtalet ska gälla.

 

Ändamål

Bidraget avser att stödja förening som förvaltar idrotts- och friluftsanläggning vilken regelbundet utnyttjas för barn och ungdomsverksamhet, 7–25 år. 

Bidrag kan sökas för nybyggnads-, förbättrings- och reparationsarbeten av idrotts- och friluftsanläggning samt för reinvestering och nyanskaffning av utrustning.

Bidraget

Utbetalning av beviljat investeringsbidrag sker när redovisning med bestyrkta verifikationer inlämnats till förvaltningen. Bidraget kan sökas löpande under året.

Ändamål

För att underlätta nyetablering av föreningsverksamhet kan nybildad förening ansöka om startbidrag.

Villkor

Bidrag kan efter prövning i varje särskilt fall utgå till förening som startats inom de sex senaste månaderna och som redovisar minst 10 medlemmar i åldern 7 – 25 år. Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt vedertagna demokratiska principer och bör tillhöra riksorganisation.

Efter särskild prövning i enskilt fall kan undantag göras från ovanstående.

Bidraget

Bidragets storlek är beroende av det belopp som årligen anvisas för ändamålet. Bidraget kan sökas löpande under året.

Ändamål


Förening som önskar bedriva verksamhet under grundskolans sport-, sommar- och höstlov. 

Bidraget

Ansökan inlämnas sex veckor innan respektive lov; sommar- , höst-, och sportlov. Redovisning inlämnas senast en månad efter respektive lov. 

Ändamål

Förening som önskar bedriva fritidsgårdsverksamhet för barn- och ungdomar mellan 7–25 år.

Bidraget

Bidragets storlek är beroende av det belopp som årligen anvisas för ändamålet. Bidraget kan sökas löpande under året. Med ansökan ska verksamhetsbeskrivning och budget bifogas. Redovisning sker halvårsvis, juni/ januari.

 

Kulturstöd

Ändamål

Bidrag syftar till att stödja ett varierat kulturutbud samt främja kulturell amatörverksamhet inom kommunen. 

Bidraget

Bidrag kan efter prövning utgå till förening med inriktning på allmänkulturell verksamhet inom områdens kulturminnesvård, bildkonst, film, teater, sång, musik, dans och litteratur.

 • Bidrag kan utgå till kulturförenings verksamhet oavsett betalande medlemmars ålder, men i övrigt enligt fastställda riktlinjer.
 • Bidrag utgår ej för verksamhet som ekonomiskt stöds av kommunen genom andra bidragsformer.
 • Bidragets storlek är beroende av det belopp som årligen anvisas i budget för ändamålet. Sista ansökningsdag 31 maj för bidrag nästkommande år. Med ansökan skall verksamhetsplan samt verksamhets- ekonomisk- och revisionsberättelse som avser fjolårets verksamhet biläggas.

Avtal / Överenskommelse

Efter det att förening inlämnat ansökan om föreningsbidrag för nästkommande verksamhetsår, får föreningen ett skriftligt förslag till överenskommelse från Föreningsstöd på Kultur- och fritidsförvaltningen där det framgår vilket bidrag föreningen erhåller och på vilket sätt uppföljning ska ske.

Avtalet ska skrivas under av föreningens ordförande samt av enhetschef för föreningsstöd, för att avtalet ska gälla.

Ändamål

Särskilt bidrag kan utgå som syftar till att stimulera föreningar att anordna enstaka offentliga arrangemang eller till speciell kulturverksamhet. 

Villkor

Arrangemanget ska vara offentligt, varmed menas att allmänheten ges tillträde.

Bidraget

Bidrag för arrangemang kan ges i form av garantibelopp eller bidrag. Bidraget kan sökas löpande under året.

Ändamål 

Bidrag som syftar till att stödja och stimulera studieförbundens verksamhet.

Villkor

Kommunalt bidrag kan utgå till avdelning ansluten till av Folkbildningsrådet godkänt studieförbund, som har självständig ekonomisk förvaltning och ansvarig styrelse med säte i kommunen eller regionen.

Kommunalt bidrag utgår till verksamhet som erhållit bidrag från Folkbildningsrådet. Bidraget utgår per kalenderår. Bidragets storlek är beroende av det belopp kommunfullmäktige årligen anvisar i budget för ändamålet. Trollhättans stad följer Västra Götalands Bildningsförbunds rekommendation om hur bidraget skall fördelas.

 • För att vara bidragsberättigad på lokal nivå ska den lokala studieförbundsenhetens riksorganisation vara mottagare av det statliga anslaget som fördelas av Folkbildningsrådet.
 • De anslagsgrundade verksamhetsformerna är studiecirklar, kulturarrangemang och annan gruppverksamhet.
 • Vid beräkningar används antal studiecirklar och antalet grupper i annan gruppverksamhet, antal studietimmar i studiecirklar och annan gruppverksamhet, antal deltagare i studiecirklar och annan gruppverksamhet samt antal genomförda kulturarrangemang.

Bidraget

Trollhättans stad följer Västra Götalands Bildningsförbunds rekommendation om hur bidraget skall fördelas. Bidragets storlek bestäms av tilldelad budget.

Grundbidraget betalas ut till de lokala studieförbundsenheterna senast 31 januari. Förstärkningsbidraget och det verksamhetsrelaterade bidraget betalas ut senast 1 juni. För att erhålla dessa, måste respektive lokal studieförbundsenhet ha lämnat verksamhets- och utvärderingsplan senast den 15 december, verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning över den genomförda verksamheten i kommunen samt underskrivna s.k. kommunintyg senast den 30 april.

Vid minst halvering av ett studieförbunds verksamhet under två år bör kommunen ompröva beslutet att det studieförbundet i fråga ska erhålla grundbidrag.

 

Föreningar för personer med funktionsnedsättning och pensionärsföreningar

Föreningen ska vara registrerad i Trollhättans Stad. Den ska ha antagit stadgar och valt styrelse och bör tillhöra distrikts- och/eller riksförbund. Den ska ha tecknat post- eller bankgirokonto.

Medlemstalet i föreningen ska vara lägst 25 för pensionärsföreningar, och 10 för föreningar med personer med funktionsnedsättning.Bidraget baseras på verksamheten året före ansökningsåret.

Skulle det av kommunfullmäktige beviljade anslaget inte medge en utdelning enligt antagna regler jämkas bidragen. Sista ansökningsdag är 31 mars.

Efter det att förening inläm som avser nat ansökan om föreningsbidrag för nästkommande verksamhetsår, får föreningen ett skriftligt förslag till överenskommelse från Föreningsstöd på Kultur- och fritidsförvaltningen där det framgår vilket bidrag föreningen erhåller och på vilket sätt uppföljning ska ske.

Avtalet ska skrivas under av föreningens ordförande samt av enhetschef för föreningsstöd, för att avtalet ska gälla.

Ansökan om bidrag som avser innevarande års verksamhet sker i e-tjänst senast 31 mars. Med ansökan skall verksamhetsplan samt verksamhets- ekonomisk- och revisionsberättelse som avser fjolårets verksamhet biläggas.

 

Ändamål

Bidrag som syftar till att stödja och stimulera verksamhet för personer med funktionsnedsättning.  

Grundbidrag

Till stöd för administration, särskilda evenemang och andra omkostnader utgår ett grundbidrag som är baserat på en procentsats av basbeloppet. Bidragets storlek är beroende av det belopp som årligen anvisas i budget för ändamålet.

Medlemsbidrag

Till verksamheten utgår ett medlemsbidrag per betalande medlem boende i Trollhättan. Bidragets storlek är beroende av det belopp som årligen anvisas i budget för ändamålet.

Lokalbidrag

Ett lokalbidrag utgår till skäliga kostnader för lokaler för föreningar för personer med funktionsnedsättning verksamhet med beaktande av de krav som funktionsnedsättningen ställer. Bidraget är baserat på en procentsats av hyreskostnaden dock högst 400 kronor per medlem. Bidragets storlek är beroende av det belopp som årligen anvisas i budget för ändamålet.

Ansökan om bidrag ska åtföljas av verksamhets- ekonomisk- och revisionsberättelse för senaste verksamhetsåret samt budgetförslag för innevarande år.

Kommunen har rätt att ta del av räkenskapen, verifikationer, medlemsförteckning med mera.

Ändamål 

Bidrag som syftar till att stödja och stimulera verksamhet för pensionärer.

Grundbidrag 

Till stöd för administration, särskilda evenemang och andra omkostnader utgår ett grundbidrag som är baserat på en procentsats av basbeloppet. Bidragets storlek är beroende av det belopp som årligen anvisas i budget för ändamålet.

Medlemsbidrag

Till verksamheten utgår ett medlemsbidrag per betalande medlem boende i Trollhättan. Bidragets storlek är beroende av det belopp som årligen anvisas i budget för ändamålet.

Lokalbidrag

Ett lokalbidrag utgår till skäliga kostnader för lokaler för pensionärsförenigarnas verksamhet. Bidraget är baserat på en procentsats av hyreskostnaden dock högst 400 kronor per medlem. Bidragets storlek är beroende av det belopp som årligen anvisas i budget för ändamålet.

Ansökan om bidrag som avser innevarande års verksamhet sker i e-tjänst på senast 31 mars. Med ansökan skall verksamhetsplan samt verksamhets- ekonomisk- och revisionsberättelse som avser fjolårets verksamhet biläggas.

 

Övrigt föreningsstöd

Ändamål 

Driftbidrag till organisationer som inte bedöms falla inom det ordinarie bidragssystemet. 

Bidraget

Bidragets storlek beslutas av Kultur- och fritidsnämnden. Sista ansökningsdag 31 oktober.

Ändamål 

Inom ramen för anvisat anslag kan efter prövning Bygdegårds- och Folkets Husföreningar beviljas driftbidrag för drift och underhåll av allmänna samlingslokaler. 

Bidraget

Sista ansökningsdag 31 oktober.

Ändamål

Riktat stöd som är avsett att utgå i de fall det anses angeläget att stödja särskilda insatser.

Exempel på ändamål:

 • Insatser i förebyggande syfte, såsom folkhälsoarbete, miljövård med mera
 • Insatser som riktar sig till barn och ungdom som inte är föreningsaktiva eller harsärskilda behov
 • Insatser som skapar förutsättningar, för personer med funktionsnedsättningar, att vara delaktiga i samhällslivet och som stimulerar till en aktiv fritid, där syftet är att motverka isolering och ensamhet
 • Arbete för inkludering och integration, jämställdhet och jämlikhet samt insatser mot droger, doping och våld
 • Insatser som stimulerar till delaktighet och inflytande för ungdomar
 • Offentliga arrangemang, typ konsert, teaterföreställning eller liknande

Bidraget

Kan sökas löpande under året. Bedömning görs från fall till fall. Bidragets storlek baseras på det i årsbudgeten upptagna anslaget för ändamålet. Med ansökan ska verksamhetsbeskrivning och budget bifogas. 

Bidrag beviljas inte till insatser som kan ansökas enligt Socialtjänstlagen (SOL) och/ eller Lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS). Förening kan inte söka bidrag som avser enskilda personer. Samverkan avseende ansökningar från föreningar gällande målgruppen personer med funktionsnedsättning sker med ansvarig chef på Omsorgsförvaltningen. Kontakt och dialog ska föras med Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i de fall där gränsdragningen kan vara oklar beträffande bidrag av rubricerad kategori. 

Senast granskad 2024-05-07 av JONHJO