Syftet med offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling, LOU, är till för att reglera och skydda nyttjandet av offentliga medel, se till att de konkurrensmöjligheter som finns utnyttjas, samt att se till att upphandlingen genomförs affärsmässigt.

Verksamhet

Upphandlingsavdelningen

Hitta hit

Gärdhemsvägen 9

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lagen om offentlig upphandling (LOU) innebär i korthet att följande principer ska tas hänsyn till:

 • Likabehandlingsprincipen
  Alla leverantörer ska behandlas lika, d.v.s. ges lika förutsättningar. Alla måste till exempel få samma information, vid samma tillfälle.
 • Principen om icke-diskriminering
  Det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer, främst på grund av nationalitet. Därför får inte den upphandlande enheten till exempel ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess geografiska läge.
 • Principen om ömsesidigt erkännande
  Innebär bland annat att intyg och certifikat som utfärdats av behöriga myndigheter i något medlemsland måste godtas i de övriga medlemsländerna.
 • Proportionalitetsprincipen
  Kvalifikationskraven och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas. Dessutom måste kraven vara ägnade att leda till att den upphandlande enhetens syfte med att ställa dem uppnås.
 • Transparensprincipen
  Innebär att upphandlingsprocessen ska kännetecknas av förutsebarhet och öppenhet. För att anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar för anbudsgivning måste förfrågningsunderlaget vara klart och tydligt och innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas. De ställda kraven får inte frångås.

Har du en fråga eller fundering om upphandling?

Välkommen att kontakta upphandlingsavdelningen via formuläret nedan. 

Relaterad information

Aktuella och pågående upphandlingar

Så går offentlig upphandling till

Ibland kan upphandlingsprocessen kännas tung att läsa igenom och ta till sig, så vi har samlat några definitioner med beskrivningar som kan underlätta arbetet:

Definitioner

Läs mer om offentlig upphandling på Verksamt.se

Senast granskad 2021-09-01 av KLALIW