Fotot visaren vägkorsning med personbilar och en buss. En gul tegelbyggnad syns också i bakgrunden.

Trafikstrategi Trollhättan 2015

I oktober 2015 antog kommunfullmäktige i Trollhättan en ny trafikstrategi för kommunen. Syftet med den nya trafikstrategin är att visa riktningen mot ett hållbart och attraktivt trafiksystem.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trafikstrategin behandlar trafikens utveckling utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsperspektiv. Den är även ett sätt att säkerställa att trafikplaneringen har samma fokus som kommunens övriga stadsplanering. Trafikstrategin innefattar tio olika fokusområden som är viktiga för Trollhättans utveckling. Inom varje område listas olika ställningstaganden och strategier som är vägledande för arbetet med trafik- och stadsplaneringsfrågorna. Trafikstrategin innehåller även en vision för det framtida trafiksystemet samt olika inriktningsmål. De olika målen arbetar man vidare med när trafikstrategin bryts ner till åtgärdsplaner. Det är i dessa planer som staden mer konkret planerar för t.ex. kollektivtrafik, cykel och parkering.

Senast granskad 2018-03-01 av YVOSTR