Förorenad mark och en grävmaskin.

Förorenad mark och byggnad

Trollhättan är en gammal industristad där det idag finns flera förorenade områden. Ska du göra arbeten där det finns föroreningar ska du anmäla det till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Du ska också kontakta oss direkt om du hittar föroreningar i mark eller byggnad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Föroreningarna kommer ofta från gamla industrier och verksamheter. De kan finnas både i marken och i byggnader. Det är vanligt att föroreningarna upptäcks när man bygger, river eller gräver. Föroreningarna kan orsaka skador på människor och på miljön. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen direkt om du hittar en förorening på en fastighet. Det är fastighetsägarens eller verksamhetsutövarens skyldighet att göra detta.

Ansvar

Det är den som förorenat marken eller byggnaden som är ansvarig för att utföra undersökningar och sanera. Om ett företag läggs ned bevakar och kräver vi i vissa fall att marken ska undersökas. Om det inte finns någon ansvarig verksamhetsutövare kan fastighetsägaren ses som ansvarig.

Den som köper en fastighet efter 1999 köper även ansvaret för de eventuella föroreningar som kan finnas i marken eller byggnaderna. Därför är det viktigt att låta undersöka marken innan man köper en industrifastighet.

Anmälan

Om du ska göra arbeten i ett område med förorenad mark eller i en förorenad byggnad ska du anmäla det till Samhällsbyggnadsförvaltningen. För markarbeten inom Stallbacka industriområde behöver du också göra en anmälan. Där gäller särskilda riktlinjer.

Anmälan om efterbehandlingsåtgärder av förorenad mark eller byggnad

Stallbacka industriområde

Anmälan om markarbete inom Stallbacka industriområde

Du kan också vara tvungen att ansöka om rivningslov för en byggnad. Du behöver ta fram en rivningsplan och planera hur rivningen ska ske samt hur materialen ska tas om hand.

Om att riva och bygga

Att tänka på vid förorenade byggnader

Ska du riva eller bygga om ett äldre hus är det viktigt att undersöka vad som funnits i huset innan. Det kan till exempel vara en kemtvätt eller tandläkarmottagning. Det kan även finnas gamla kondensatorer, isolerrutor eller asbeströr i byggnaden.

Ska du riva eller bygga om ett hus där det tidigare funnits en tandläkarmottagning är det viktigt att rören töms. I slammet kan det finnas rester av kvicksilver. Kvicksilver kan även finnas i rören vid laboratorium, gamla vårdcentraler och gamla kemisalar i skolor.

I gamla fogar kan miljögiftet PCB fortfarande finnas. För att stoppa spridningen ska produkter med PCB saneras. Anmälan om sanering görs till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

PCB

Anmälan om sanering av PCB

Föroreningar och bergvärme i Halvorstorp

I Halvorstorp har det tidigare funnits en kemtvätt som förorenat både mark och byggnad. Saneringen har gått bra och är avslutad, men det finns fortfarande begränsningar för att borra efter bergvärme inom ett visst område.

Föroreningar och bergvärme i Halvorstorp

Senast granskad 2022-09-23 av JEAWAD