Svart bakgrund med gröna ljudvågor

Näringslivsstrategi med sikte på 2030

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Här kan företag gro, utvecklas och växa

Tillsammans skapar vi förutsättningar för företag att gro, utvecklas och växa i Trollhättan. Ett starkt näringsliv ger nya arbetstillfällen och gör att fler människor får möjlighet att leva, bo och verka i vår stad. Ambitionen är att vi ska vara 70 000 trollhättebor 2030. Vår nya näringslivsstrategi, framtagen i samarbete med näringslivet, utbildningssektorn, andra aktörer, beskriver hur vi ska arbeta för att stärka Trollhättan för framtiden. Strategiska områden, prioriteringar och aktiviteter hittar du här nedan. Hela strategin kan du ladda ned här. Vill du veta mer, kontakta oss!

Ladda ned strategin_klickbild.jpg


 

Text: 1. Attraktionskraft och kompetensförsörjning. Manlig student vid sin dator.

Trollhättan är en attraktiv plats att
besöka, bo, studera och verka i. En
stad som tar tillvara och attraherar
kompetens, företag och investeringar.

 


 

PRIORITERINGAR OCH AKTIVITETER

Om prioriteringen

Trollhättans attraktionskraft bygger vi tillsammans; invånare, näringsliv, utbildningsaktörer offentliga aktörer, föreningar och andra aktörer. Vi gör det genom att skapa ett väl fungerande samhälle, visa handlingskraft kring våra utmaningar och lyfta fram positiva insatser och spännande utveckling i Trollhättan. Denna näringslivsstrategi är en av grundpelarna för kommunikationen och insatserna, i syfte att utveckla och förstärka bilden av Trollhättan och vad som möter invånare, besökare, nyanställda, studenter, kunder, investerare med flera. Under de närmaste åren kommer vi bland annat att fokusera på att förstärka värdskapet i Trollhättan, så att människor vill bo och arbeta här. Att snabbt blir en del av kulturliv, friluftsliv och föreningsliv, och skapa ett socialt liv, har stor betydelse. Vi jobbar för att möta framtida invånare långt innan det är dags för en flytt och se till att de som verkligen flyttar hit möts av generösa kollegor och trollhättebor som bjuder in till gemenskap. Det kan exempelvis handla om olika former av mentorskap och välkomnande i våra professionella och privata nätverk. Här blir det viktigt att tillsammans bygga en kultur där många kan känna sig trygga i att vara en god värd för våra besökare i Trollhättan. Trollhättans Convention Bureau, tillsammans med andra aktörer, har en central roll i arbetet med att locka fler besökare till Trollhättan, genom professionella möten och evenemang. Besöksnäringen i stort, men framför allt möten och evenemang är strategiska verktyg för att driva på kunskapsutveckling, sprida stolthet, få fler personer att flytta hit, förstärka talangrekrytering, öka antalet företagsetableringar samt för att sätta fokus på de företag och organisationer som verkar i staden. Viktiga insatser möjliggörs också av stadens internationella samarbeten. Exempelvis fungerar SERN-nätverket (Sweden Emilia Romagna Network) som en katalysator för EU-finansierade projekt där bland annat Trollhättans Stads deltagande i EU -nät-verket Intelligent Cities bidrar till attraktivitet.

Aktiviteter kopplade till prioriteringen


Genomförda

 • Omvärldsbevakning och SWOT-analys samt djupdykning i företagsintervjuerna inför Näringslivsstrategin-
 • Sammanfatta dessa underlag till en Etableringsstrategi
 • Etableringsstrategin klubbades av Kommunstyrelsen 8 juni 2022

Vill du läsa mer och se hela strategin, klicka här

Pågående

 • Exempel kommer snart

Kommande

 • Exempel kommer snart

Om prioriteringen

För att fortsätta utveckla arbetet med ny- och ometableringar kommer både våra strategiska och operativa insatser att förstärkas, bland annat genom tydligare profilering av nya och befintliga verksamhetsområden. Samverkan med företag, fastighetsägare, akademi och offentliga aktörer kring behov, analyser och marknadsföring kommer att fördjupas. Fokus är att skapa rätt förutsättningar för näringslivet och därmed också locka fler nationella och internationella företagsetableringar till Trollhättan. Parallellt förstärks strukturen för en effektiv beredning och sammankoppling mellan strategiska och operativa etableringsfrågor. Etableringsstrategin blir ett stöd för vårt etablerings- och investeringsfrämjande arbete och planeras vara antagen år 2022. 

Aktiviteter kopplade till prioriteringen


Genomförda

 • Skapade en Besöksnäringsgruppering med företag från olika branscher representerade
 • Dialog med näringen för att diskutera vad näringen anser viktigast att prioritera
 • Sammanställning av förslagen, omvärldsbevakning och SWOT-analys ligger till grund för arbetet med en besöksnäringsstrategi
 • Besöksnäringsstrategin klubbas av Kommunstyrelsen 14 april 2022

Vill du läsa strategin, klicka här

Pågående

 • Undersöker möjlighetern till externa medel för projekt inom kreativa näringar
 • I samband med att Svenska Bio etableras i Trollhättan jobbas det med att bygga stolthet för vårt Trollywood med parter som Film i Väst, Oden fastigheter, Svenska Bio, Visit Trollhättan Vänersborg och staden.

Kommande

 • Starta upp arbetet kring Trollhätte Kanalpark

Om prioriteringen


En stark, hållbar besöksnäring är en av grundpelarna för Trollhättans attraktionskraft. Företag inom besöksnäring och handel har utsatts för extrem press under pandemin vilket innebär att behovet av att samverka och hitta nya vägar för utveckling har vuxit. Den gemensamma besöksnäringsstrategin som är under framtagning är ett viktigt redskap framåt, där fokusområden som digitalisering, hållbarhet och entreprenörskap prioriteras. Den nya besöksnäringsstrategin planeras att antas under 2021.

Kompetensbehovet hos företag och andra verksamheter i Trollhättan är ständigt i förändring. Vårt fokus framåt är att öka matchningen mellan aktuellt kompetensbehov i Trollhättan och utbildningsutbudet som erbjuds lokalt och regionalt. För att lyckas krävs bra samarbete mellan Arbetsförmedlingen, utbildningsaktörer och andra involverade aktörer för att möta behoven inom bristoch framtidsyrken. Samverkan och samskapande behöver fortsätta att utvecklas och bidra till hög kvalitet i kartläggning, analys, erbjudanden och uppföljning. Samtidigt krävs insatser för att attrahera kompetent arbetskraft lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.


 

Text: 2. Entreprenörskap och innovationskraft. Tjej i industri som pekar på en surfplatta

 

Trollhättan stärker förutsättningarna för entreprenörskap och innovation.

 


 

PRIORITERINGAR

Framtidens entreprenörer måste få möjlighet att träna och utvecklas redan i unga år. Därför behöver vi stärka vår kultur kring företagande och formar framtidens samarbeten mellan skolans alla stadier och utbildningsaktörer inom entreprenörskap. Även samverkan mellan näringsliv och entreprenöriell utbildning på högskolenivå behöver fortsatt förstärkas. Flera aktörer arbetar redan med att stärka kreativitet och entreprenöriellt tänkande hos barn, ungdomar och studenter i Trollhättan. Nu måste många fler unga få chansen. Vi behöver skapa en tydlig röd tråd kring entreprenörskap och låta den löpa mellan grundskola, gymnasium, högskola och arbetsliv, så att vi breddar vägen för fler framtida entreprenörer.

I möten mellan människor, mellan företag och inom och mellanbranscher finns potential för affärsutveckling. Trollhättan fortsätter stärka befintliga nätverk, exempelvis via Innovatum Science Park och PTC (Produktionstekniskt centrum), men också skapa nya koncept. Allt med ett tydligt syfte att nå fler affärer. Vårt fokus är:
• Branschgrupperingar för exempelvis tech- och tillverkningsföretag samt företag inom besöksnäringen. Grupperingarna har ett tydligt strategiskt fokus och öppnar upp för idéutbyte och snabbare utveckling. Fler grupperingar kan tillkomma.
• HUB 103 på Innovatumområdet; en miljö för ”co-working”, nätverkande och aktiviteter som driver kompetensutveckling, idéer och samverkan.
• En ny plattform för initiering av samarbeten kring testbäddar och demomiljöer är också under planering.

I Trollhättans företag och på universitet och högskola föds hela tiden nya affärsidéer och embryon till innovationer. Genom att vara mera proaktiva och skapa synergier kan också fler affärsmöjligheter skapas i såväl mindre som större företag. Tätare nätverk och kompetensutbyte mellan företag, akademi och aktörer inom innovationssystemet är grunden för att öka antalet idéer som utvecklas. Fler startups med innovativa, skalbara och hållbara idéer är ett av våra mål inom nyföretagande. Trollhättans Stad har parallellt öppnat upp för att startups ska kunna testa sina tjänster och produkter inom stadens verksamheter.

Trollhättans Stad är beställare av såväl nyföretagarstöd som stöd till befintliga företag. Genom våra investeringar i innovationssystemet kan vi öka möjligheterna för fler nya, lönsamma företag och fler växande företag. Under de närmaste åren kommer vi i tätt samarbete med uppdragstagarna att förstärka kvalitets- och uppföljningsarbetet kring företagarstöd och uppdragsavtal.


 

Text: 3. Företagsklimat. Man som strör socker över bakverk.

 

I Trollhättan är det enkelt att driva företag.

 


 

PRIORITERINGAR

Utvecklingen av Trollhättans näringsliv är helt beroende av bra kommunikation mellan ett stort antal människor inom näringslivet, Trollhättans Stad och andra aktörer i och utanför staden. Det är ett jobb som aldrig tar slut och där var och en alltid kan bli bättre. Under de närmaste åren kommer Trollhättans Stad att arbeta med fler strategiska grupper för att hitta samsyn kring utveckling inom en rad viktiga områden, som exempelvis entreprenörskap, innovationskraft och trygghetsfrågor. Vi kommer även att testa nya koncept för kommunikation med företagare i Trollhättan, både i syfte att stärka befintliga samarbeten och nå ut till fler företagsledare och ägare.

Trollhättans Stad har en tudelad roll som myndighetsutövande organisation och service-organisation åt näringslivet. Professionellservice, engagemang och samarbete är grunden för ett gott företagsklimat. Med andra ord, det ska vara lätt att hitta rätt och göra rätt i kontakten med oss. Vårt fokus framåt är att fortsätta utveckla våra processer och skapa nya digitala tjänster som kan öka tillgängligheten till tjänster för näringslivet. Vårt nya kontakt-center som tas i drift under 2021 har också till syfte att förenkla kontaktvägarna och ge företagare och invånare bättre service.

Trollhättans Stad samverkar i breda konstellationer och samarbetsnätverk med privata och offentliga aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Näringslivets och akademins engagemang i stadens utveckling, och vice versa, blir oerhört viktigt i centrala frågor som exempelvis social hållbarhet, kompetensförsörjning och attraktionskraft. Utvecklingen i vår omvärld kommer framåt att innebära att nya forum behöver formas, men det innebär också att vi måste vara beredda på att omforma eller upplösa forum som redan gjort sitt jobb. För att göra störst nytta behöver alla samverkansparter medverka till utvärderingar och vid behov göra nya prioriteringar. Trollhättans Stad kommer att göra en översyn kring sin roll i olika nätverk och lyssna in var vi kan förstärka utvecklingen på bästa sätt.


 

Text: 4. infrastruktur, markberedskap, fysisk planering. Kvinna på perrong.

Trollhättan har en väl fungerande infrastruktur som ger god tillgänglighet samt erbjuder mark och verksamhetslokaler i konkurrenskraftiga lägen.


 

PRIORITERINGAR

För att vara en intressant kommun för nya företag eller expansion av befintliga företag behöver alla steg i Trollhättans etableringsprocess vara konkurrenskraftiga. En viktig del av arbetet är vår beredskap för att kunna erbjuda verksamhetsmark eller verksamhetslokaler i rätt lägen. Parallellt med framtagning av ny etableringsstrategi kommer en översyn av markberedskapen att ske i samarbete mellan Trollhättans Stad och näringslivet.

Möjligheten att hitta en bostad som passar den egna livssituationen är en oerhört viktig pusselbit för att tacka ja till ett nytt arbete eller en studieplats. Trollhättans bostadsgaranti till studenter är framgångsrik och nu fortsätter vi det strategiska arbetet med andra målgrupper. Vi kommer bland annat att följa upp matchningen mellan bostadsplaneringen i Trollhättan och de olika bostadsönskemål som uppstår vid företagens och andra verksamheters nyrekryteringar.

Trollhättan har en väl utbyggd infrastruktur med väg och dubbelspår till Göteborg och kort avstånd till Trollhättan-Vänersborgs flygplats. Tillsammans med andra regionala aktörer fortsätter vi vårt påverkansarbete kring framtidens infrastrukturbehov, gällande vägnät, tåg och flyg. Trollhättans Stad har även en viktig roll kring byggandet av ny slussled. Under de närmaste åren behöver vi också skapa nya samarbeten och rätt förutsättningar för öka antalet hållbara resor och transporter i, och till och från Trollhättan. Utbyggnad av 5G-nätet, smart och uppkopplad stad, autonoma fordon och plats för delningstjänster är exempel på utvecklingsområden som på olika sätt kan skapa framtida synergier. Det är också troligt att pandemin kommer att påverka var och hur anställda väljer att arbeta i framtiden. Exempelvis kan det finnas behov av fler platser för distansarbete.

Senast granskad 2022-11-29 av JOSÅKEBEN