Vatten på lila bakgrund med texten Etableringsstrategi, Invest Trollhättan 2022-2030

Etableringsstrategi

Kommunstyrelsen har antagit en ny etableringsstrategi för Trollhättan. Syftet med etableringsstrategin är att skapa förutsättningar för fler etableringar, investeringar och arbetstillfällen i Trollhättan. Ett hållbart och starkt Trollhättan attraherar människor som vill spendera tiden, pengarna och livet här. Det är så vi växer. Etableringsstrategin kallas för ”Invest Trollhättan” och gäller år 2022–2030

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Med sikte på år 2030 är strategin styrande för Trollhättans Stads etablerings- och investeringsfrämjande arbete. För alla som verkar för stadens attraktionskraft ska strategin fungera inspirerande och vägledande. Etableringsstrategin är framtagen i dialog med näringsliv, akademi och offentliga aktörer med koppling till näringslivet samt diverse enheter och förvaltningar inom Trollhättans Stad. Läs mer via länken.

Etableringsstrategin innehåller tre övergripande vägval som ska genomsyra allt etablerings- och investeringsfrämjande arbete. Trollhättan ska vara digitalt och uppkopplat, klimatneutralt och hållbart samt flexibelt och visualisera stadens innovationskraft. Vägvalen är viktiga att känna till och förklarar våra prioriteringar i etableringsstrategin. Strategin ska inspirera och få styrka från stadens ambition att tänka om och möjliggöra utveckling av ännu mer hållbara, digitala, flexibla och nya idéer.

Vårt erbjudande

Allt hänger ihop och det är vår gemensamma uppgift att se till att vi tillsammans skapar ett starkt och attraktivt helhetserbjudande. Invest Trollhättan har gjort strategiska prioriteringar som är avgörande för ett starkt och växande näringsliv, attraktivt för nya etableringar och investeringar – i linje med strategins övergripande vägval.

Prioriterade näringsgrenar ska stärkas

Invest Trollhättan har valt ut fyra näringsgrenar (som vi kallar kluster) som har särskilt goda förutsättningar att möta utmaningar och hitta nya vägar i linje med stadens övergripande vägval: besöksnäring samt kreativa och kulturella näringar, framtidens mobilitet och digitala innovationer, e-handel och hållbar logistik samt hållbar industri.

12 geografiska kluster

Trollhättan har många attraktiva geografiska områden för olika typer av etableringar. Invest Trollhättan har valt ut 12 geografiska områden som har särskilt goda förutsättningar för framtidens etableringar och investeringar som även bidrar till Trollhättans attraktionskraft. Varje geografiskt område (som vi kallas kluster) ska arbeta fram en riktning, i linje med någon eller några av de fyra prioriterade näringsgrenarna. Riktningen hjälper företagen och klustren att profilera och utveckla etableringsområdet och klustrets unika erbjudande. Strategin ska ge vinster och nya möjligheter för befintliga och nya företag. Trollhättan prioriterar i första hand nyetableringar och investeringar som passar riktningen och stärker de företag som är redan verksamma på platsen.

Samverkansmetoder

För att förtydliga och spetsa till vårt erbjudande toppar vi vårt erbjudande med fyra samverkansmetoder. Vi ska möta framtidens förändringar, trender och krav – ställa om tillsammans i kluster av företag och kompetenser. Den här strategin är en inbjudan till alla aktörer att vara med i det arbetet tillsammans för Trollhättan. För att få till en effektiv och sammanhållen samverkan över alla gränser krävs en gemensam metod som alla kan följa och som skapar struktur i samarbeten på övergripande stadsnivå, men samtidigt går att anpassa till mindre och mer sporadiska samarbeten. Vår metod för samverkan är den karta från vilken alla samarbeten utgår. Metoden är uppdelad i fyra faser som samtliga är avgörande för att Trollhättan ska kunna attrahera ny/ometableringar och investeringar; från att förebygga och förbereda samhället för etableringar, kunna ta vara på prova nya idéer, genomföra marknadsföringsinsatser och möta varje intressent med en trygg och effektiv etableringsprocess.

Relaterad information

Läs hela Etableringsstrategin

 

Senast granskad 2022-11-29 av JOSÅKEBEN