Vattenskvätt på en grön färgplatta med texten Med sikte på 2030, Besöksnäringsstrategi Trollhättan

Besöksnäringsstrategi Trollhättan

Syftet med strategin för Trollhättans besöksnäring är att den ska fungera som en tydlig karta och kompass i vårt gemensamma arbete med att målmedvetet öka attraktionskraften.

Vi vill locka fler besökare till Trollhättan, få fler att vilja flytta hit, vilket i sin tur genererar fler företagsetableringar och därmed också fler arbetstillfällen. För att lyckas med våra målsättningar krävs samverkan och handlingskraft, såväl inom organisationen som tillsammans med företag och andra aktörer.

Strategin är framtagen i dialog med näringsliv, utbildningsaktörer, regionala aktörer med kopplingar till näringslivet samt stadens politiker och tjänstepersoner. Strategins målbild uttrycker stadens riktning och målsättningar för besöksnäringens utveckling med sikte på 2030. Revision sker i samband med framtagning av ny mål- och resursplan för
Trollhättan.


Strategin utgår från Trollhättans vision, Näringslivsstrategin, stadens mål- och resursplan och översiktsplan samt andra styr- och leddokument på övergripande nivå. Strategin har även flera mer detaljerade strategier och handlingsplaner kopplade till sig (såsom Trollhättans etableringsstrategi, internationella strategin samt omstartstrategin för centrum). Utöver detta finns friluftsplanen samt andra utredningar gjorda
av Kultur- och Fritidsförvaltningen att ta hänsyn till.

Vi ser Trollhättans besöksnäringsstrategi som en modig och innovativ strategi för samverkan och genomförande där vi inte bara uppmuntrar nya, spännande samarbeten utan också tar tillvara på befintliga samarbeten och ger dem ett nytt och handlingskraftigt mandat.

Relaterad information

Läs hela Besöksnäringsstrategin

Senast granskad 2023-03-19 av ANNCHRCAR