Två kvinnor på stan pratar glatt med varandra

Omstartsstrategi stadskärnan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Från handelsplats till mötesplats

Trollhättans stadskärna är viktig för oss alla. Stadskärnan skapar tillhörighet och samhörighet. Den lockar investeringar och talanger, samt lägger grunden för tillväxt. Den är skyltfönstret för vår stads attraktionskraft och välkomnar människor i alla åldrar.

Cityindex 2021 ger oss tydliga indikationer på att den framtida stadskärnan är hållbar och bygger på flexibilitet, delning och mixade funktioner. Det är i den inkluderande kvartersstaden som det urbana livet skapas och där möten över generationer sker. Barnen behöver få en tydligare plats i stadskärnan och ytor bör samnyttjas över fler timmar på dygnet. För att ligga steget före konsumenten behöver stadskärnans aktörer följa människan och skapa insikt genom data. Kommuner som tar avstamp i en stadslivspolicy där ickekommersiella verksamheter som föreningsliv och kulturliv får vara starkt bidragande krafter, kommer att få ett försprång.

Fyra vägval som påverkar och färgar Trollhättans framtid

Världen förändras just nu i rasande fart, där är Trollhättan inget undantag. Utifrån politiska beslut, Agenda 2030 och omvärldsbevakning som beskriver krav, nuläge och trender har vi tagit fram fyra strategiska vägval för stadskärnans utveckling och framtid.

74% av svenskarna är tveksamma på om ”dagens samhällsorganisation är väl rustat för att möta framtidens stora samhällsutmaningar”. Trollhättan ska vara en stad som förbättrar den statistiken. En motståndskraftig och flexibel stadskärnan möter framtidens krav och förväntningar. Den strukturomvandling som sker som en följd av trender, pandemier och det världspolitiska läget har redan förändrat våra behov och beteenden. Den utgör också en möjlighet för stadskärnan att förändras och utvecklas.

Hygienfaktorer

Hygienfaktorer kallar vi sådant vi ska kunna ta för givet - självklara behov som alla är överens om att vi måste tillgodose. Till dem räknar vi tillgänglighet, trygghet, öppenhet och service. Det ska stadskärnan alltid erbjuda alla besökare och invånare.

Agenda 2030

Vi har särskilt fokus på följande mål: 2 (Ingen hunger), 3 (God hälsa och välbefinnande), 4 (God utbildning för alla), 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), 9 (Hållbar industri, innovationer och infrastruktur), 10 (Minskad ojämlikhet), 11 (Hållbara städer och samhällen), 12 (Hållbar konsumtion och produktion), 13 (Bekämpa klimatförändringarna) och 15 (Ekosystem och biologisk mångfald).

De omsätts till fyra strategiska vägval: "Klimatneutral stad", "Den digitala stadskärnan", "Den visuella och flexibla staden" och "Den unga staden".

1. Klimatneutral stad

Klimatfrågan är en av de tre högst prioriterade frågorna för Trollhättans stad mellan 2020 – 2023. Vi vill ta vårt ansvar i alla delar av samhället, och självklart även i utvecklingen av vår stadskärna. Övergången från ett slit- och slängsamhälle till ett där vi vårdar produkterna under lång tid är avgörande för klara klimatomställningen. Klimatneutralitet innebär att vi har balans i vår koldioxidbudget, d.v.s. vi släpper inte ut mer än vad jorden klarar av att hantera – gärna ännu mindre än så. Att uppnå klimatneutralitet är avgörande för att vi ska klara våra klimatmål och hejda den snabba klimatförändring som just nu sker. Genom att jobba smart med klimatfrågan kan vi skapa en framtidssäkrad, attraktiv och hållbar stad där människans – trollhättebons – livsmiljö står i centrum.

För att bli den klimatneutrala staden satsar vi på: Cirkulär stadskärna, Naturen i staden, Hållbar mobilitet, Landsbygden i stadskärnan.

 
Närbild på sko som lagas av skomakare
 

Cirkulär stadskärna

Övergången till en cirkulär ekonomi är ett av våra kraftfullaste verktyg för att nå våra klimatmål och kommunerna är utpekade nyckelaktörer av regeringen i omställningen. Här finns ett ansvar att ta – och det gör vi. För alla – för våra företagare – för stadskärnans kunder.

I en cirkulär stadskärna står Trollhättans företag – såväl små och medelstora som stora - rustade för framtiden; här har fullt linjära affärsmodeller stärkts med cirkulära, vilket ger fler inkomstströmmar och en långsiktig hållbarhet. Här kan besökare, boende och förbiresande hållbart konsumera utifrån behovet som finns just den dagen – oavsett om det är lagning av dragkedjan i skon, hyran av fracken till kvällens festlighet eller en svinnsmart lunch i nedbrytningsbara take away-material.

En cirkulär stadskärna uppnås genom att:

 • Vi främjar cirkularitet vid byggnationer i stadskärnan.
 • Vi jobbar för en stadskärna med nollvision avfall.
 • Vi använder evenemang om metod för att driva på omställning.
 • Vi ger konsumenten förutsättningar att ställa om till hållbara konsumtionsbeteenden.
Kvarter med "gröna tak", växtlighet
 

Naturen i staden

Vi låter vår stadskärna grönska – här får naturen göra jobbet! Tre av samhällets största utmaningar är klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och urbanisering. Genom att låta naturen ta plats i stadskärnan får vi en mer framtidssäkrad, attraktiv och hållbar stad där naturens egen förmåga att binda koldioxid, hantera stora vattenmängder, sänka temperaturen, rena luften, dämpa buller och mycket blir central. Stadsnaturen är alltså inte bara pynt för oss invånare, den har också många viktiga funktioner! Vistelser i miljöer med naturinslag bidrar till mätbara positiva fysiska förändringar i kroppen, som sänkt puls och blodtryck och minskad muskelanspänning. Det finns även indikationer på ett samband mellan förekomst av astma bland barn och antal gatuträd i deras närmiljö.

Naturen i staden uppnås genom att:

 • Vi använder naturen för att klimatanpassa och framtidssäkra vår stadskärna
 • Vi stärker stadskärnans förmåga att binda kol.
 • Vi motverkar fysisk och psykisk ohälsa genom närvarande natur i stadskärnan
 • Vi ger rum åt en mångfald av flitiga små arbetare.
 
Självkörande buss kör i stadsmiljö
 

Hållbar mobilitet

Vi skapar en stadskärna som präglas av hållbara mobilitetslösningar där människorna ges plats. Mobilitet handlar om människors möjlighet att transportera sig själva och gods till de platser de vill nå, där mikromobilitet löser de sista och första kilometrarna av resan. Under senare år har olika former av nya transportmedel sett dagens ljus, som till exempel lastcykel, hyrcykel, friflytande cykelpooler, elmopedpooler och elsparkcyklar. Mobilitetsfrågan påverkas starkt av digitalisering och elektrifiering och resenärers resvanor förändrats genom nya informationsoch mobilitetstjänster. Genom att ersätta bilen i stadskärna med mikromobilitetslösningar medför ekonomiska vinster. Mikromobilister rör sig mer naturligt i stadsmiljöer än bilister och upptäcker och utnyttjar kaféer, restauranger och butiker. Dessutom minskar buller- och utsläppsnivåerna i stadskärnan.

 • Vi transporterar oss hälsomässigt och klimatmässigt hållbar i stadskärnan.
 • Vi utvecklar varutransporter så att de ger minimal påverkan på människors vardag i stadskärnan.
Två unga personer vid ett marknadsstånd
 

Landsbygden i stadskärnan

Vi synliggör att landsbygden är en självklar del av vår stadskärna. Trollhättan har ett fantastiskt utbud av matkreatörer, livsmedelstillverkare och kulturarbetare med basen utanför vår stadskärna. Genom att stärka kopplingen mellan stad och land och visa på deras odelbara förhållningssätt skapar vi ett dynamiskt utbud av mat, konst och upplevelser i stadskärnan – med landsbygden i centrum. I stadskärnan får hela Trollhättan chans att synas och genom en tydlig lokalt förankrad matprofil bidrar vi till att bygga upp en robust livsmedelsförsörjning i vårt närområde.

Landsbygden i centrum uppnås genom att:

 • Vi jobbar med lokal matmarknad som koncept för att visa upp Trollhättans utbud.
 • Vi stärker det lokala utbudet hos våra restauranger och butiker.
 • Vi visar upp lokala hantverkare och lokal kultur.
 
 

 

Visste du att...

 • Vi köper i genomsnitt 13,7 kg textilier per år – och slänger 7,5 kg.
 • Jeansen du har på dig har krävt ca 12 000 liter vatten att producera.
 • I Sverige så påverkar trafikbuller människors hälsa negativt motsvarande
  totalt 41 033 förlorade livsår.
 • Trollhättan är Sveriges mest biltäta mellanstora stad och att 46 % av
  stadskärnans yta är tillägnad bilen. Enbart 20 % är tillägnad cyklister och
  fotgängare.
 • Vi har över 250 jordbrukare och jordbruksföretag i Trollhättans kommun.
 
 

2. Den digitala stadskärnan

Den pågående digitaliseringen påverkar samhällsutvecklingen på flera olika sätt: Hur vi arbetar, hur vi gör våra inköp, studier, samhällsinfo och vård är bara några få exempel. Idag använder hela 97,7% av Sveriges befolkning Bank-id.

En uppkopplad och digital stad ger inte bara en ökad tillgänglighet och trivsel för invånare och besökare. Den ger även plats för vår nya generation. En kombination av offline- och online-tjänster i stadskärnan bidrar till att staden kan tillgodose konsumentens nya behov och förväntningar och vara mer tillgänglig efter individens behov.

Enligt forskarna behövs digitaliseringen för att uppnå en hållbar utveckling både när man ser till ekologisk och social hållbarhet för att samtidigt uppnå bästa möjliga tillväxt.

Digitalisering är verktyget som möjliggör strategins andra insatsområden, såsom cirkulära affärsmodeller och nya flöden för logistik och mobilitet. Digitaisering är dessutom ett eget stort utvecklingsområde och ger såväl platsen som verksamheterna här stora möjligheter för att växa sig starkare.

För att bli den digitala stadskärnan satsar vi på: Det hybrida mötet, den digitala affären och den virituella upplevelsen.

 
Kontrollbord för livesändning
 

Hybrida mötet

Vi främjar mötet mellan digitalt och analogt för att skapa nya mötesplatser och upplevelser i stadskärnan. Det hybrida mötet förutsätter att platsen, rummen och lokalen/verksamheter är anpassad och rustad för tekniken. En stadskärna som är rustat för det hybrida mötet ger oss möjligheten att förstärka våra evenemang med digitala lösningar. Det låter oss inkludera flera besökare oavsett plats och funktionsmöjligheter.

Vi fortsätter satsa på hybrida möten som t ex Smaka på Trollhättan. Första året uppnådde evenemanget hela 900 000 nationella och internationella besökare. (Det är 15 gånger antalet invånare i staden.)

Vi satsar också på Coffice som innebär att vi i större utsträckning delar på affärs- och kontorsytor och skapar nya kontors- och mötesmöjligheter i andras lokaler. Vi ser också stora möjligheter i behovet av konferensanläggningar för globala möten som sker i det digitala rummet.

Att förstärka platser med rätt teknik och flexibla digitala lösningar ger också större möjlighet till hållbart arbete ”hemifrån”. Stadens ”hemma jobbare” kan flytta in på ett uppkopplat kafé, bibliotek, hotell eller annan möjlig och digitalt förberedd arbetsplats.

Cykelbud levererar mat
 

Den digitala affären

Enligt postnords undersökning kommer 50% av handeln 2034 göras i den digitala sfären. Samma undersökning visar också att 8 av 10 e handlade under andra kvartalet 2021.

Att digitalisera en verksamhet öppnar upp möjligheten för att finnas tillgänglig dygnet runt och tillgodose kundens behov när det passar kunden. Det kräver nya, uppdarerade och anpassade affärssystem för bokning, leverans, byten, återlämning, uppdatering, lagning och betalning. Allt som sker i en analog affärstransaktion ska kunna ske digitalt, med lika mycket trivsel och funktion. Den dititala affären förstärker den fysiska och ger nya möjligheter nyttjandet av våra fysiska miljöer. Det ger i själva verket plats för fler verksamheter i en lokal och öppnar platsen för användning under fler timmar på dygnet.

De nya affärsmöjligheterna ger oss också goda förutsättningar att nå våra klimatmål. I den digitala affären byts papperskvitton mot digitala kvitton, matbeställningen görs genom telefonen och inte genom pappersmeny som slängs och byts ut efter tid.

En person testar virtual reality
 

Den virtuella upplevelsen

Vi öppnar ett digitalt skyltfönster som låter fler uppleva och ta del av Trollhättans stadskärnas unika utbud alla tider på dygnet - en digital plattform som utnyttjar metaverse och internet 2.0.

Vi använder den digitala tekniken för att förstärka upplevelser som sker på platsen med hjälp av VR/AR. Vi erbjuder hybrida upplevelser som till exempel escaperoom i en park där deltagarna får en fantastisk berättelse och hela utmaningen via VR-glasögon samtidigt som hen befinner sig i stadsparken eller simma med hajar i Älvhögsborgs trygga bassänger. Det digitala skyltfönstret ger stadskärnans aktörer möjligheten att skapa nya erbjudanden och förstärka upplevelsen av och på platsen.

 
 

 

Visste du att...

 • 8 av 10 e-handlade under Q2 2021
 • 96% av tillfrågade medarbetare vill ha en slags hybridlösning där man fortsätter jobba hemifrån även efter pandemin.
 • Forskning visar att distansarbete 1-3 dagar i veckan kan leda till att vi blir mer engagerade, får mer arbetsglädje och känner en större meningsfullhet.
 
 

3. Den visuella och flexibla staden

Arkitektur, form, design, konst och kulturarv bidrar på många sätt till människors välbefinnande och hälsa. Det lockar också besökare till stadskärnan och skapar en färgstark, förhöjd besöksupplevelse i hela stadskärnan - dygnet runt.

Att ha ett rikt kulturutbud är en hygienfaktor för en stad. Det förenar människor, skapar gemenskap, attraherar besökare och skapar tillväxt. Den visuella och flexibla staden är öppen, tillgänglig och jämlik för alla – oavsett socioekonomi, kön, funktionsvariation, ålder, ideologi eller etnisk bakgrund.

I den visuella och flexibla staden tas hela platsen till vara, även ytan mellan husen. Permanenta och tillfälliga konst- och utsmyckningsinstallationer tillför upplevelse, mening och värde till platsen.

Parker, trädgårdar, grönskande torg och gaturum bidrar med färg, form och doft. De bjuder in till rekreation och visualiserar naturens hållbara cykler och förmåga till återhämtning.

För att bli den visuella och flexibla staden satsar vi på: Den färgstarka upplevelsen och platsen mellan husen/gröna rummet.

 
Väggmålning ett färgglatt ansike
 

Den färgstarka upplevelsen

För att skapa en färgstark och inbjudande stadskärna låter vi kultur och nöje förhöja upplevelsen av våra gator och torg.

Vi välkomnar pop-up-event och bjuder in eldsjälar, musikanter och konstnärer att ta plats i stadskärnan under dygnets vakna timmar.

Stadskärnan erbjuder konst- och kulturvandringar i stadens parker och kring historiska byggnader.

Vi bejakar konst, grönska och kultur i alla former. Besökare i Trollhättans stadskärna kan vistas i tillfälliga planteringar, njuta av väggmålningar och uppleva säsongsinspierade utsmyckningar på gator och trottoarer.

Uteservering med växtvägg
 

Platsen mellan husen/gröna rummet

Gröna rummet representerar allt från basen och grunden i utemiljön till väggar, staket, tak och himmel i staden. Det är hela utrymmet mellan och över husen och vi utnyttjar varje millimeter för att skapa en attraktiv stadskärna. Det skapar besöksflöde till staden och stolthet hos stadens invånare.

I Trollhättans stadskärna tas formationer, byggnader och variationer tillvara och en trappa kan plötsligt bli en kreativ installation.

Parker, byggnader, Trollhättans kanal och gamla solitärträd berättar om platsens historia. Gröna rummet och lekparker förmedlar både historia och utveckling.

Studier visar att utevistelsen och fysisk aktivitet i gröna och naturlika miljöer stimulerar barns lek och bidrar till bättre motorik. Trollhättan är lekplatsstaden och fler utrymmen för lek, fysisk aktivitet och utforskning - för människor i alla åldrar - ska finnas i stadskärnan.

 
 

 

Visste du att...

 • Studier visar på att utevistelsen och fysisk aktivitet i gröna och naturlika
  miljöer stimulerar barns lek och bidrar till bättre motorik.
 • Gröna tak och väggar på en byggnad gör att byggnaden inte värms upp
  lika mycket av solen och vegetationen kan därmed bidra till att reglera
  temperaturen
 
 

4. Den unga staden

I barnens stadskärna ska vi se staden ur barn och ungas ögon och skapa en plats där unga människor känner sig hemma och vill vistas. Miljöer som är inbjudande för barn är också attraktiva för andra åldersgrupper. På så vis skapar vi en inbjudande plats för människor mellan 0-100 år.

I vår stadskärna ska barn finna en trygg, utvecklande, kreativ och stimulerande miljö att utforska och utvecklas i. Det gäller inte bara platsen mellan husen och de gröna rummen. Hela stadskärnan ska erbjuda aktiviteter i en fysisk miljö anpassad för barns önskemål och behov. Barn och unga är trendkänsliga och det är den generationen som är framtidens vuxna besökare. Dit, där barn och unga trivs, följer mammor, pappor, mostrar, syskon och andra vuxna med. Vi ska inte ha vuxenperspektiv på vad vi tror fungerar, utan inkludera barn och unga i allt som rör fratidens stadskärna: stadsplanering, aktiviteter, etableringar och investeringar. Vi ska respektera och ta vara på den yngre målgruppens önskemål och idéer för att få dem att trivas och vilja vistas i stadskärnan - nu och i framtiden.

För att bli den unga staden satsar vi på: Den aktiva staden och den barnsliga staden.

 
En ung person klättrar på klättervägg

Den aktiva, barnsliga staden

Den aktiva, barnsliga staden omfattar hela stadskärnan och allt den rymmer. Det är ett lekfullt men viktigt mindset som vi ska ta med oss i alla event, aktiviteter och initiativ. Men det ska också finnas med i stadsplanering och övergripande utveckling för stadskärnan. Det betyder att vi alla ansvar för att barnens och unga människors perspektiv och behov alltid beaktas och bemöts med största respekt och barnslig glädje.

 
 

 

Visste du att...

 • Barn och Unga under 18 år utgör en femtedel av Sveriges befolkning.
 • Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag i Sverige. Det ökar behovet av fokus på barns rättigheter i samhället.
 
 

Glokala kvarter

Vårt unika erbjudande är fyllt med värden

Med utgångspunkt från våra tre övergripande strategier har vi tagit fram en identitet som beskriver stadskärnans erbjudande och roll i det stora pusslet. Formuleringen beskriver stadskärnas attraktionskraft och erbjudande så som vi vill att våra målgrupper ska uppfatta vårt centrum - En stolt och innovativ stad med plats för framtiden upplever sin stadskärna som:

Glokala kvarter fyllda med liv, puls, själ och hjärta

Våra värdeord liv, puls, själ och hjärta fungerar som riktmärken för allt vårt innehåll och allt vi gör. Det innebär också ett förtydligande kring val och prioriteringar. Ju tydligare vi är desto skarpare blir stadskärnans identitet och erbjudande.

Definitionerna av våra värdeord ska fungera som kompass för all utveckling som sker i stadskärnan. Det vill säga, idéer och förslag på omstart som inte faller inom följande formulering ska inte heller genomföras.

Glokala

Med glokala menar vi: "är måna om att lyfta fram vår lokala unikitet av kultur, produkter, tjänster och entreprenörskap". Det lokala handlar också om närhet och om möjligheten att påverka och känna delaktighet. Det betyder också att våra kvarter har globala influenseroch fångar upp trender i både vårt erbjudande och i hur vi presenterar oss. Viktigast av allt är att det är vi alla tillsammans som skapar och utvecklar Trollhättans stadskärna - tvärs över kulturella och geografiska gränser.

Kvarter

Bara ordet kvarter i sig förmedlar en känsla av mysighet, gemenskap och trygghet. Genom att dela in vår stadskärna kvarter kan vi också fokusera på att renodla och förfina varje kvarters specifika erbjudande utefter förutsättningarna som finns. Samtidigt som gränserna mellan kvarteren behöver vara sömlösa för att få en sammanhängande stadskärna med liv och flöde längs alla gator. I våra kvarter är det minimalt med biltrafik, gott om plats för människor, upplevelser och möten. Här finns närheten till hela Trollhättan och resten av världen världen via kollektivtrafik både på Drottningtorget och Resecentrum.

 
Foodtruck kvällstid
 

Liv

Vi vill naturligtvis att Trollhättans stadskärna ska sjuda med liv och rörelse. Och precis som livet förändras vill vi att vår stadskärna följer med och utvecklas – tillsammans med oss som bor i stan, men också de som bara är hos oss tillfälligt på besök. Liv betyder också driv, lust, engagemang och framåtanda – något som faktiskt kännetecknar hela Trollhättan, men som vi gärna vill ska uttryckas och upplevas i koncentrerad form i vår stadskärna.

DJ spelar på en klubb där publikhavet dansar på ett rökfyllt dansgolv
 

Puls

Puls handlar om att det hela tiden finns något att uppleva i centrum. Det handlar också om att vi behöver hitta en rytm som gör att vi på bästa sätt utnyttjar dygnets alla vakna timmar och årets alla säsonger. Vi behöver vara flexibla, öppna och kreativa för att hela tiden vara lockande. Blandningen av bostäder och olika typer av verksamheter gör att stadskärna är full av liv långt efter att arbetsdagen tagit slut och solen börjar skymma.

 
Kanal med stadsmiljö i bakgrunden
 

Själ

Vår stadskärna är Trollhättans vardagsrum. Här är kulturen, konsten och föreningslivet aktivt närvarande. Här har vi skapat en kreativ blandning av material, gammalt och nytt, höga och låga hus. En dynamik som väcker känslor och som gör hela Trollhättan intressant. Vattnet och kanalen är livsnerven som knyter samman stadskärnan med kanalstaden och fall- och slussområdet. Vattnet som är och har varit en så viktig del i Trollhättans historia och utveckling är fortfarande en del av vår själ.

En person tar ett porträtt på en vän på en uteservering
 

Hjärta

Det märks att vi som bor, lever och verkar i centrum älskar både vår stad och det vi håller på med. Vår stadskärna är precis som hela Trollhättan en jämlik och genomtänkt plats skapad för kommers, rekreation, socialt umgänge och livsnjutning. Vi ansvara för vår plats genom att skapa ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Det skapar vi genom medveten strävan efter hållbara lösningar och gränsöverskridande samverkan.

 

Liv, puls, själ och hjärta

Trollhättans stadskärna är en fantastik plats med mysiga gator, paradstråk, vatten och parker, lekplatser, butiker och ert varierat, rikt utbud för människor som vill uppleva, mötas och bo i en glokal stadskärna full av liv och puls.

Stadskärnan ligger nära stora grönområden och Göta älv, centralt finns Resecentrum med tåg- och bussanslutningar, campusområdet för Högskolan Väst, Folkets hus Kulturhuset och en innerstadsgalleria centralt placerade samt ett flertal stadsparker, camping, lekplatser och ett vackert kanalområde. I söder finns mötesplatsen och utvecklingsområdet Innovatum District, ett fall- och slussområde, och i norr en större träningsanläggning (där det löpande hålls stora sport och idrottsevenemang), en snart nyrenoverad stadspark samt nya stadsdelen Vårvik som växer fram. Stadskärnan blir en mittpunkt för många och här samlas människor för shopping, nöje samt besöka olika mötes- och arbetsplatser.

I stadskärnan finns fyrtiotal fastighetsägare och ett hundrafemtiotal kommersiella verksamheter. Inom några minuter tar du dig lätt runt kvarteren och når grönområden med kanalen och vattnet intill. Mixen består av större kedjor, unika butiker, serviceföretag och ett stort utbud av restauranger, krogar och caféer.

 
 

Aktörer och miljöer

 • Folkets Hus
 • Folkets Park
 • Lekplatser
 • Parker och grönområden
 • Älvhögsborg, badplats
 • Trollhättans kanalpark
 • Resecentrum
 • Campus Väst
 • Trollhättans Camping
 • Drottningtorget
 • Filmstaden

Vi ser fram emot

 • En levande stadskärna året om, med liv, puls, själ och hjärta i varje kvarter.
 • En stadskärna som är vaken dygnets alla timmar och delar på utrymmet för att skapa upplevelser och liv från soluppgång till natt.
 • Fler invånare som känner ägarskap och stolthet i platsen
 • Fler besökare som uppfattar Trollhättans stadskärna som ett fantastiskt besöksmål.
 • Fler etableringar av aktörer som motsvarar vår vision och ser möjligheterna och styrkan i gränsöverskridande samverkan.
 • Tydliga profiler på alla stråk med utbud och upplevelser som speglar kvarterets identitet.
 • Pop-up ytor där vi ger plats för och vågar testa nya idéer
 • Fler starka kluster som bildas över branschgränser och utanför stråken som samverkar för att stärka upplevelsen av Trollhättans genuina kvarter.
 • Fler aktivitetsplatser, evenemang, händelser och upplevelser för alla åldrar, året om.
 • En visuell stadskärna med gröna rum där vi tar vara på utrymmet mellan husen och använder parker, gator, byggnader och torg för att uttrycka vår identitet i grönska, konst, installationer och kultur.
 

Fyra glokala kvarter

Storgatan, Strandgatan, Kungsgatan och Resecentrum är modellen för hur vi ska skapa levande och unika kvarter med utgångspunkt ifrån gatornas förutsättningar och identiteter.

Vi bygger alla glokala kvarter utifrån fyra prioriterade stråk

Varje kvarter och gata i vår stadskärnan är viktiga pusselbitar för att Trollhättan ska leva upp till både samtiden och framtidens behov och förväntningar. Tillsammans ska vi som verkar här också bidra till stadskärnans övergripande erbjudande om kvarter fyllda med liv, puls, själ och hjärta – för att vi med ökad attraktionskraft ska generera nyetablering och fler invånare.

Fyra prioriterade stråk

I den här strategin presenterar vi de identiteter som vi ser fram emot för stadskärnans fyra huvudkvarter (Strandgatan, Storgatan, Kungsgatan och Resecentrum). Arbetet framåt blir att förverkliga dessa och även ta fram identiteter för övriga kvarter/gator.

Strandgatan - Det goda livet vid vattnet

Strandgatan sträcker sig längs Göta kanal vilket gör det till ett unikt där naturen och årstiderna alltid är närvarande. Här finns utrymme för skön avkoppling en varm sommardag, en frisk promenad när hösten färgar träden röda och en härlig lunch vid bryggan när vårsolen börjar värma.

Storgatan - Trollhättans egna Haga-kvarter mitt i centrum

Kvarteret runt Storgatan är Trollhättans mysiga lilla handelskvarter. På Storgatan sänks farten på trafiken. Det här är ett stråk där man kan hänga, promenera och uppleva året om. Kvarteret har ett unikt utbud av kvalitetshandel, mysiga fik, inredningsbutiker, hi-fibutik, konditorier och restauranger.

Kungsgatan - Park- och paradgatan som får dig att vilja stanna

Trollhättans paradgata, Kungsgatan, gränsar till det nybyggda, öppna och spännande Drottningtorget. Känslan av härlig småstadsidyll med nära till allt, blandas med ett skönt urbana inslag av storstad.

Resecentrum - Här möter Trollhättan världen

Resecentrum i kvarteret Tingvalla är stadens nav för kollektivtrafik. Platsen har en stor långtidsparkering där det är enkelt att ställa bilen och ta sig vidare till fots, med cykel, buss eller tåg.

 
 

Så här jobbar vi

En strategi utan en idé om hur den ska omsättas i verklig handling är inte mycket att hänga i granen. Här kommer några viktiga aspekter på vårt arbete, som är nödvändiga för att vi tillsammans ska lyckas.

Kluster + mandat + action

För att lyckas förflytta Trollhättans stadskärna till en ny och hållbar position som en mittpunkt där människor vill och kan vara, verka och uppleva behöver vi utveckla nödvändiga samarbeten och arbeta på ett målinriktat sätt.

Målet är att attrahera nya etableringar av verksamheter som bidrar till den nya positionen ”Glokala kvarter med liv, puls, själ och hjärta” samt stötta befintliga aktörer i omställningen som krävs för att vi ska möta samtidens och framtidens behov och förväntningar. Samverkan mellan Trollhättan Stad och stadskärnans aktörer (City Trollhättan, fastighetsägare, invånare, föreningar och entreprenörer) är avgörande.

Personer kollar i skyltfönster och pratar

Etableringsstrategi

I Trollhättans etableringsstrategi en etableringsorganisation som bland annat består av drivna representanter från näringslivet, staden, fastighetsägare och kommunala bolag.

Organisationen behandlar frågor kring nyetableringar och investeringar. Den ansvarar för att driva och skapa handling utifrån etableringsstrategins handlingsplan samt främja gränsöverskridande samverkan i staden och mellan alla aktörer.

Kluster i samverkan

För att förverkliga strategin och ta vår valda position jobbar vi i kluster, grupperingar av aktörer från näringslivet, staden och City Trollhättan, som tillsammans driver och agerar i enlighet med Trollhättans Etableringsstrategi. I strategin finns en arbetsmodell som alla kan ta hjälp av.

Klustren har uppdrag och mandat att föreslå och planera projekt och aktiviteter som syftar till och stöttar omstart och etablering i Trollhättans stadskärna. Arbetsmodellen kräver öppenhet, lyhördhet, innovationsförmåga och prestigelöshet från alla parter. Drivkraften för klustren skapas av stadskärnans aktörer och/eller genom initiativ från externa parter som lämnar idéförslag på insatser och aktiviteter.

Mandat ger handlingskraft

En förutsättning för att vår omstartsstrategi ska kunna förverkligas är att stadskärnans strategigrupp får budget och mandat för att ta beslut som bidrar till attraktionskraft och nyetablering i stadskärnan. Strategigruppen ansvarar för att besluten är väl underbyggda, genomförbara och kan redovisas tillbaka till Trollhättan.

Strategigrupp Stadskärnan

För att genomföra insatser skapas en Strategigrupp i stadskärnan som tilldelas mandat och budget för styrning, planering, genomförande av aktiviteter som ingår i Stadskärnans omstartsstrategi och ligger i linje med Trollhättans etableringsstrategi.

För att vår stadskärna ska befinna sig i framkant och bli Glokala kvarter med Liv, Puls, Själ och Hjärta, ska arbetsgrupperna testa nytt, prova sig fram och snabbt skapa spännande, nytänkande insatser i nya och oprövade konstellationer/kluster. Målet är att skapa attraktionskraft och manifestera innovationskraften som finns i Trollhättan.

Stadskärnans strategigrupp har mandat att delegera ansvar och sätta samman grupperingar/kluster av entreprenörer och aktörer som tillsammans ska förverkliga strategiskt utvalda insatser.

Det är Stadskärnans strategigrupp som ansvarar för att bedöma potential och prioritera insatser i relation till resursåtgång och förväntad effekt. Stadskärnans strategigrupp kan fånga upp idéer och föreslå insatser som bidrar till att stadskärnan tar önskad position.

Utöver tilldelad budget kan Stadskärnans strategigrupp söka externa medel i form av utlysningar och samfinansiering med andra aktörer.

Arbetsgrupp stadskärnan

Arbetsgrupper i Stadskärnan deltar i planeringen och ansvarar för genomförande av tilldelade, utvalda strategiska insatser. Arbetsgrupperna tilldelas budget av Stadskärnans strategigrupp.

Action, please!

Centralt i hela strategin och arbetssättet är omställning, nytänk och samarbete. Därför etableras en testarena eller en Think Tank som blir navet för utprovning och testning av nya idéer som främjar omstarten.

THN Think Tank tar emot, behandlar och bedömer förslag på aktiviteter och projekt som ligger i linje med Omstart Stadskärnan och stadens etableringsstrategi. Testarenan delegerar mandatet att planera och genomföra projekt och aktiviteter till stadens strategiska projektgrupper – med stadskärnans strategigrupp som första medlem. Initialt är det därför stadskärnans strategigrupp som ansvarar för testarenan THN Think Tank.

På sikt är målet att testarenan ska inkludera fler strategigrupper från andra stadsdelar och samägas av samtliga kluster tillsammans med etableringsstrategins organisation. Syftet är att skapa en plats där innovationskraft och initiativförmåga tas tillvara och där nya idéer prövas. Målet är att sprida och dela innovationskraft till hela staden.

Tillsammans ska vi hitta nya samband och synergier, upptäcka möjligheter och nya kombinationslösningar. För detta krävs det att vi är prestigelösa, snabbfotade och orädda. Vi behöver ha omvärldskoll, bevaka trender och våga tänka utanför boxen. Vi måste också samverka utanför våra egna väggar och inkludera andra drivkrafter som t ex föreningslivet och enskilda innovativa aktörer. För att synka och kunna ta vara på strategiskt viktiga händelser som t ex event, ska testarenan ha tillgång till övergipande planering för aktiviteter, händelser och möten som förväntas ske i staden.

Framgång föder framgång

Stolthet och boost är avgörande för fortsatt framgång, fler besökare, fler etableringar och fler trollhättebor. Vi ska vara stolta över vår stadskärna och allt som händer här. Och vi ska berätta det så att fler upptäcker och vill uppleva Trollhättans Glokala Kvarter.

Stadskärnans strategigrupp ansvarar för att nya etableringar, goda exempel, bra resultat, goda initiativ, genomförda händelser och positiva nyheter förmedlas och lyfts fram.

Detta ska löpande med återkommande höjdpunkter som till exempel vid #gotrollhattangalan samt genom att framgångsrika case uppmärksammas på platsens och stadskärnans digitala plattform samt genom kampanjer i sociala medier.

Stadskärnans strategigrupp föreslår och instiftar utmärkelser som t ex veckans nyetablering, månadens kluster, årets positionerare osv.

Kunskap är makt

Genom att analysera och utvärdera etableringar och genomförda insatser kan vi dra lärdom av tidigare erfarenheter, effektivisera och optivera framtida insatser. Även befintliga etableringar ska ingå i analysen och utvärderas.

En inventering av befintliga insatser och årshjulshändelser görs för att skapa prioriteringar utifrån vilka insatser som fortsatt bidrar till positioneringen och vilka som eventuellt bör fasas ut.

Alla insatser som sker digitalt ska kopplas till digitala mätverktyg och stadskärnans strategigrupp ansvarar för att ta fram en egen metod för utvärdering av allt som sker i stadskärnan - från etablering till användarupplevelsen av Trollhättans centrum.

Vi tänker stort. Vi tänker nytt. Vi tänker prova.

Vår strategi betyder ingenting utan verkställande och det är stadskärnansstrategigrupp som ansvarar för att en övergripande handlingsplan utarbetas och genomförs – naturligtvis tillsammans med alla som är verksamma inom centrum.

Ska vi klå alla andra stadskärnor, bli ett besöksmål, locka nya entreprenörer, inspirera investeringar och få människor att trivas dygnet om i våra glokala kvarter – då behöver vi folk som tänker stort, tänker nytt och tänker prova.

Vill du vara med och utveckla handlingsplanen för vår glokala stadskärna? Har du en idé som du vill förverkliga tillsammans med andra visionära aktörer? Vill du testa en ny samverkansform; ta in ett café i din butik, placera dina varor i någon annans lokal, klä in fastigheten i murgröna, pryda gatan med konst eller invitera en teknisk innovation för att nå en ny konsumentgrupp? Då är du mycket välkommen!

Senast granskad 2023-08-14 av JOSÅKEBEN