Träskyddsbehandlat virke

De träskyddsmedel som används för att impregnera trä är giftiga och kan skada både människors hälsa och miljön. För dig som säljer träskyddsbehandlat virke finns olika regler som du måste följa för att minska riskerna.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Du som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd är skyldig att skaffa sig den kunskap och vidta skyddsåtgärder som behövs för att förebygga, förhindra eller motverka skador på människor och miljö enligt miljöbalken. Därför är det viktigt att du som säljer träskyddsbehandlat virke förvarar och tillhandahåller information på rätt sätt.

Godkända träskyddsmedel

För att ett kemiskt träskyddsmedel ska få användas till impregnering måste det vara godkänt av Kemikalieinspektionen. Du kan söka efter godkända träskyddsmedel i bekämpningsmedelsregistret.

Kemikalieinspektionens hemsida om:

Träskyddsmedel

Bekämpningsmedelsregistret

Sälja träskyddsbehandlat virke

Du som säljer virke måste ge kunden information om hur användning kan minimeras. Det ska också finnas skriftlig information om det träskyddsbehandlade virket. Informationen ska inkludera:

 • vilket medel som använts 
 • de begränsningar i användningen som gäller för virket
 • hälsorisker och skyddsåtgärder vid hantering av virket
 • hur virket bör bearbetas
 • hur avfall från virket ska tas om hand.

Om du säljer buntat virke ska informationen finnas på varje bunt. Om virkes säljs löst ska informationen finnas i anslutning till virket. Det ska också finnas gratis blad till den som köper virket.

Det bör också finnas liknande information vid färdiga varor som till exempel staket och vindskydd.

Förvaring

Du ska förvara det impregnerade virket så att risk för föroreningar på vatten och mark inte uppstår.

Alternativ till träskyddsbehandlat virke

Erbjud gärna alternativ till det träskyddsbehandlade virket. Det kan till exempel vara:

 • Trä som har ett naturligt förhöjt träskydd, som till exempel lärk eller ek.
   
 • Värmebehandlat virke. Värmebehandlingen förbättrar virkets motståndskraft, men minskar hållfastheten. Därför bör virket inte användas i bärande konstruktioner.
   
 • Virke som är impregnerat med linolja.

Impregnerat virke är farligt avfall

Virke som behandlats med giftiga träskyddsmedel är klassat som farligt avfall. Detta virke ska lämnas till återvinningscentralen. Träskyddsbehandlat virke ska inte eldas då det sprider gifter i miljön och kan vara hälsoskadligt för de som andas in röken.

Gamla järnvägssliprar

Gamla järnvägssliprar är oftast impregnerade med kreosot. De känns igen på att de har en brunaktig färg och ofta luktar lite tjära. Kreosot kan vara cancerframkallande vid hudkontakt.

Begagnat kreosotimpregnerat virke som impregnerats före den 18 oktober 1976 får köpas av privatpersoner, men det får endast användas där det inte finns risk för ofta förekommande kontakt med huden. Kreosotbehandlat virke bör inte användas i trädgårdar.

Nyproducerat kreosotimpregnerat virke får inte användas av privatpersoner.

Senast granskad 2022-09-23 av JEAWAD