Samhällsbyggnadsförvaltningens avgifter för miljöfarlig verksamhet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsyn på företag och verksamheter. För tillsynen tar vi ut en avgift. Nedan kan du läsa mer om den avgiften och varför vi tar betalt för vårt arbete.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

Varför måste man betala för det jobb som vi gör?

Avgifterna har funnits sedan slutet av 1990-talet, då politikerna bestämde att de verksamheter som behöver tillsyn också ska betala för arbetet. Lagstiftningen är tydlig; skattemedel från kommuninvånarna ska inte användas till detta.

Om man driver en verksamhet med små risker – vad betalar man för?

Vi besöker er med längre mellanrum och ni betalar då för den tid som tillsynsarbetet tar. Timpriset är 1037 kronor. Ni får ett avgiftsbeslut där det står hur mycket tid vi har lagt på olika arbetsuppgifter som exempelvis förarbete, kontroll på plats och efterarbete. Om ni på ett enkelt sätt kan förklara vilka risker ni har och hur ni hanterar dem tar tillsynsarbetet kortare tid och då blir avgiften lägre.

Varför är timpriset 1037 kronor?

Våra politiker har sett över avgifterna och kommit fram till att vårt timpris för närvarande behöver vara 1037 kronor för att täcka våra kostnader. Det är ett normalt timpris jämfört med andra kommuner i vår närhet.

Följande frågor och svar riktar sig till er som driver en anmälningspliktig eller tillståndspliktig verksamhet:

Vad betalar man för?

Ni betalar en årlig avgift för den tid det tar att kontrollera er verksamhet, det vill säga allt från förberedelse och besök, till att skriva rapporter och beslut.

Vad avgör hur mycket man ska betala?

Från 1 juli 2013 gäller ett nytt avgiftssystem för den årliga avgiften styrs av två faktorer. Dels en grundläggande avgift som beror på hur omfattande er verksamhet är. Dels en avgift som hänger ihop med hur stora riskerna är att er verksamhet påverkar omgivningen och miljön i stort.

Vi bedömer omfattning och risker utifrån en mall som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram. Med den som grund bedömer vi hur många timmar som krävs för att kontrollera ert företag varje år. Timpriset är för närvarande 1037 kronor.

Varför är avgiften baserad på riskfaktorer?

Det är mer rättvist med ett system där avgiften är tydligt kopplad till var verksamheten är placerad och vilka riskerna för miljöpåverkan är. Systemet gynnar dem som förebygger risker och som väljer att arbeta med miljöfrågor. Däremot blir avgiften högre för verksamheter där man inte förebygger och åtgärdar brister.

Hur kan man påverka den årliga kostnaden?

Det bästa sättet är att arbeta förebyggande så att risken för skadlig miljöpåverkan minskar. Från och med 2014 gör vi en erfarenhetsbedömning där vi bland annat följer upp hur verksamheten sköter sin egenkontroll, åtgärdar brister som upptäcks vid kontroller och hur man arbetar långsiktigt med transport- och energifrågor. Om egenkontroller och åtgärder av brister inte sköts får man betala en extra avgift som täcker vår tid för uppföljning och återbesök. Å andra sidan, kan den årliga avgiften sänkas om man har strategier och arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan inom transport och energi. Det informerar vi mer om när vi besöker er.

Varför kommer vi inte på besök varje år när ni betalar en årlig avgift?

Om er verksamhet kräver få kontrolltimmar, kanske 2-4 timmar per år, är det inte nödvändigt att vi kommer till er varje år. För att göra ett besök krävs tid för förarbete, kontroll på plats och efterarbete. Räcker inte antalet timmar för årligt besök, samlar vi istället ihop timmarna och kommer till er vartannat eller vart tredje år.

Senast granskad 2019-01-30 av Jeanette Wadman