Sedlar av olika valörer

Taxa Torsbohallen och Syltehallen

Taxor för Torsbohallen och Syltehallen, gäller från 1 januari 2024.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

 

Torsbohallen, Syltehallen Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Idrottshall/tim 95 kr 133 kr 198 kr
Idrottshall ungdomsmatch/ tim 144 kr    
Endast omklädningsrum/tim  38 kr 53 kr 75 kr
  • Vid träning/match/arrangemang ingår maximalt två omklädningsrum.
  • Torsbohallen disponeras av Strömslundsskolan och Paradisskolan under skoltid klockan 8-16.
  • Syltehallen disponeras av Sylteskolan under skoltid klockan 8-16.

Torsbohallen Konstgräsplan
träning/match utan entré

Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Vecka 44-15 exklusive
omklädningsrum/tim - enhetstaxa
438 kr 438 kr 438 kr
Vecka 16-43 exklusive
omklädningsrum/tim
125 kr 160 kr 278 kr
  • Konstgräsplanen och idrottshallen disponeras av Strömslundsskolan och Paradisskolan under skoltid klockan 8-16.
  • Fotbollsföreningar utan "egen" konstgräsplan betalar halv taxa vecka 16-43.
  • Vid träning/match/arrangemang ingår maximalt två omklädningsrum.

Taxdefinitioner idrottsanläggningar och idrottshallar

Taxa 1

All fritid- och lovverksamhet avsedd för barn och ungdomar upp till 20 år. Verksamhet av kommersiell karaktär omfattas av särskild taxa. 

Taxa 2

All fritidsverksamhet avsedd för pensionärer och personer med funktionsvariationer. Verksamhet av kommersiell karaktär omfattas av särskild taxa. 

Taxa 3

Övriga föreningar och sammanslutningar, enskilda, fackliga organisationer och studieförbundens verksamhet. Trollhättans Stads förvaltningar och därmed jämförbar verksamhet.

Taxa 4

Abonnemang av företag, högskolor eller därmed jämförbara utbildningsinstitutioner samt verksamhet av kommersiell karaktär betalar enligt taxa 3 plus 50 procent. Utomkommunala hyresgäster betalar taxa 3 plus 100 procent. 

Arrangemang

Vid arrangemang debiteras enligt taxa 3 och 4. Därutöver debiteras tillkommande kostnader föranledda av arrangemanget. Extra kostnader i samband med arrangemanget står arrangören för.

Avbokning

Har avbokning ej skett minst en vecka före tidpunkten för bokat arrangemang, uttages timhyra enligt gällande taxa för bokad tid.

Skadegörelse

För anläggningar gäller att eventuell skadegörelse ersätts av hyresgästen. Vid tillfällen där Trollhättans stad underlåtit att utföra underhåll eller liknande och att det på grunda av detta uppkommer skada är ej hyres-gästen ersättningsskyldig.

Vaktmästarkostnader

Efter ordinarie öppethållande debiteras kostnader för vaktmästare, 675 kr per timma exklusive moms.

Kontrakt och abonnemang

För att teckna kontrakt eller abonnemang krävs att du fyllt 18 år. För den som ej nått denna ålder får målsman teckna kontrakt/ abonnemang.

Övriga villkor

Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas. 

Uthyrning i andra hand är ej tillåten.

Belopp under 50 kronor faktureras ej.

Vi tolererar inte verksamhet med diskriminerande (religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning), främlingsfientliga, rasistiska budskap eller som har anknytning till kriminell verksamhet. Detta medför omedelbar uppsägning och kan innebära polisanmälan. Även uppsättande av symboler och budskap enligt ovan är förbjuden. Kontroll kan komma att ske. 

Senast granskad 2024-01-08 av CARPET