Taxa ishallar Slättbergshallen

Taxor och avgifter för ishallarna från 1 januari 2017.

Person
Anläggningschef SlättbergshallenPatric Engström 0520-49 64 60
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

Taxa under säsong

A-hall (bandyhall) Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 4 Taxa 5
Arrangemang/match
utan entré per tim
150 180 370 550 1 100
Träningshyra per tim 130 160 265 395 840
Träningshyra per tim t.o.m. v 43 inkl. omklädningsrum
(vecka beroende på fastställd säsong, se definitioner)
2 500

 

B-hall (ishall) Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 4 Taxa 5
Arrangemang/match
utan entré per tim
150 180 370 550 1 100
Träningshyra per tim 130 160 265 395 840

 

C-hall Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 4 Taxa 5
Arrangemang/match
utan entré per tim
110 130 210  330 650

 

Omklädningsrum Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 4 Taxa 5
Icke säsong per tim 55 75 95 140 210

 * Trollhättans skolor erhåller taxa 1 i samtliga hallar under bokningsbar tid på vardagar.

Taxdefintioner ishallar Slättbergshallen

Taxa 1

All fritid- och lovverksamhet avsedd för barn och ungdomar upp till 20 år.

Taxa 2

All fritidsverksamhet avsedd för pensionärs- och handikappföreningar.

Taxa 3

Övriga föreningar och sammanslutningar, enskilda, fackliga organisationer och studieförbundens verksamhet. Trollhättans Stads förvaltningar och därmed jämförbar verksamhet.

Taxa 4

Abonnemang av företag och företagsförening, högskolor eller därmed jämförbara utbildningsinstitutioner samt verksamhet av kommersiell karaktär.

Taxa 5

Externa hyresgäster utanför Trollhättans kommun

Arrangemang

Vid arrangemang debiteras enligt ovanstående taxedefinitioner med gällande taxa. Därutöver debiteras tillkommande kostnader föranledda av arrangemanget.
Arrangemang och tävling med entré debiteras med 15 procent av bruttointäkterna, dock minst minimihyra = 3 timmar. Tid över 3 timmar debiteras enligt taxa 3.

För arrangemang av engångskaraktär samt där arrangören har företagssponsring kopplad till entrén kan separata avtal slutas. Utgångspunkten för avtalet ska dock vara 15 procent av bruttointäkterna. Extra kostnader i samband med arrangemanget står arrangören för.

Avbokning

Har avbokning ej skett minst en vecka före tidpunkten för bokat arrangemang, uttages timhyra enligt gällande taxa för bokad tid.

Skadegörelse

För anläggningar gäller att eventuell skadegörelse ersätts av hyresgästen. Vid tillfällen där Trollhättans stad underlåtit att utföra underhåll eller liknande och att det på grund av detta uppkommer skada är ej hyresgästen ersättningsskyldig.

Vaktmästarkostnader

Efter ordinarie öppethållande debiteras kostnader för vaktmästare, 500 kr/ tim exkl. moms.

Kontrakt och abonnemang

För att teckna kontrakt och abonnemang krävs att du fyllt 18 år. För den som ej nått denna ålder får målsman teckna kontrakt och abonnemang.

Säsong

Period som fastställs i anslutning till beslut om öppethållande vid Kultur- och fritidsnämndens anläggningar. På tider utanför fastställd säsong tas driftskostnadstäckning ut.

Övriga villkor

Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas. Uthyrning i andra hand är ej tillåten.

Senast granskad 2018-09-26 av Jenny Persson