Sedlar av olika valörer

Taxa ishallar Slättbergshallen

Taxor och avgifter för ishallarna från 1 januari 2024.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Taxa under säsong

A-hall (bandyhall) Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 4 Taxa 5
Arrangemang/match
utan entré per tim
188 238 491 729 1 460
Träningshyra per tim 164 212 352 524 1 115
Träningshyra inkl. omklädningsrum beroede på fastställd säsong, se definitioner. 3 318

 

B-hall (ishall) Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 4 Taxa 5
Arrangemang/match
utan entré per tim
188 238 491 729 1 460
Träningshyra per tim 164 212 352 524 1 115

 

C-hall (träningshall) Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 4 Taxa 5
Hyra/tim 139 174 278  438 862

 

Omklädningsrum Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 4 Taxa 5
Icke säsong per tim 68 99 126 186 278

 * Skolor i Trollhättans Stads Utbildningsförvaltning och Kunskapsförbundet Väst erhåller taxa 1 i samtliga hallar under bokningsbar tid på vardagar.

Taxdefinitioner ishallar Slättbergshallen

Taxa 1

All fritid- och lovverksamhet avsedd för barn och ungdomar upp till 20 år. Verksamhet av kommersiell karaktär omfattas av särskild taxa. 

Taxa 2

All fritidsverksamhet avsedd för pensionärer och personer med funktionsvariationer. Verksamhet av kommersiell karaktär omfattas av särskild taxa. 

Taxa 3

Övriga föreningar och sammanslutningar, enskilda, fackliga organisationer och studieförbundens verksamhet. Trollhättans Stads förvaltningar och därmed jämförbar verksamhet.

Taxa 4

Abonnemang av företag och företagsförening, högskolor eller därmed jämförbara utbildningsinstitutioner samt verksamhet av kommersiell karaktär.

Taxa 5

Externa hyresgäster utanför Trollhättans kommun

Arrangemang

Vid arrangemang debiteras enligt ovanstående taxedefinitioner med gällande taxa. Extra kostnader i samband med arrangemanget står arrangören för.

Avbokning

Har avbokning ej skett minst en vecka före tidpunkten för bokat arrangemang, uttages timhyra enligt gällande taxa för bokad tid.

Skadegörelse

För anläggningar gäller att eventuell skadegörelse ersätts av hyresgästen. Vid tillfällen där Trollhättans stad underlåtit att utföra underhåll eller liknande och att det på grund av detta uppkommer skada är ej hyresgästen ersättningsskyldig.

Vaktmästarkostnader

Efter ordinarie öppethållande debiteras kostnader för vaktmästare, 675 kr/ tim exkl. moms.

Kontrakt och abonnemang

För att teckna kontrakt och abonnemang krävs att du fyllt 18 år. För den som ej nått denna ålder får målsman teckna kontrakt och abonnemang.

Säsong

Period som fastställs i anslutning till beslut om öppethållande vid Kultur- och fritidsnämndens anläggningar. På tider utanför fastställd säsong tas driftskostnadstäckning ut.

Övriga villkor

Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas.

Uthyrning i andra hand är ej tillåten.

Vi tolererar inte verksamhet med diskriminerande (religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning), främlingsfientliga, rasistiska budskap eller som har anknytning till kriminell verksamhet. Detta medför omedelbar uppsägning och kan innebära polisanmälan. Även uppsättande av symboler och budskap enligt ovan är förbjuden. Kontroll kan komma att ske. 

Senast granskad 2024-01-08 av CARPET