Bildkollage med människor i olika åldrar och miljöer

En ny del av din stad – detaljplaner som styr utvecklingen

Detaljplanerna för Vårvik och Hjulkvarnelund var under hösten ute på samråd. Nu har vi tagit till oss av de synpunkter som vi fick till oss, arbetat om planerna och nu är uppdaterade förslag ute på granskning till 20 april.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detaljplaner för utveckling av Vårvik och Hjulkvarnelund

Detaljplaner bestämmer hur mark kan och får användas inom ett visst område. Stadens planarkitekter tar fram förslag på detaljplan i tätt samarbete med andra funktioner både inom stadens organisation och utanför för att se till alla perspektiv som berörs inom planområdet.

Fyra detaljplaner har tagits fram inom projektet som rör Vårvik och Hjulkvarnelund. Tre av planerna var under hösten 2019 ute på samråd där vi fått in synpunkter från medborgare som blir berörda av planändringarna. Därefter har planerna arbetats om för att tillmötesgå synpunkter så långt det är möjligt.  

Sedan tidigare finns det en detaljplan för Stridsbergsbron som är längre fram i processen.

Ytterligare en detaljplan som rör Knorren kommer tas fram senare i projektet. 

 • Den planerade rondellen inklusive vägben kopplat till den har flyttats 20 meter åt sydväst och sänkts 0,5 meter
 • Det innebär att bergsklacken mellan Egna Hem och den nya vägen kan vara kvar
  • Skydd mot buller och trafik
  • Trafiken kommer inte synas lika mycket

Tack vare engagemang och idéer från invånare kopplat till detaljplanen för Hjulkvarnelund har vi lyckats arbeta fram en ännu bättre plan till granskningsskedet. 

Läs mer om den utveckling som planeras i Hjulkvarnelund

Mer information och handlingar kopplat till detaljplanen: 
Del av Hjulkvarn, Stallbacka 4:1 m.fl. Hjulkvarn

Gestaltningsförslaget för stadsdelen har omarbetats. Ett omarbetat kvalitets- och gestaltningsprogram har tagits fram av Sweco.

 • Höga hus i 14 våningar har sänkts till tolv våningar.
 • Placeringen av höga hus har förändrats och antalet höga hus är färre.
 • Den tidigare föreslagna mindre parken norr om det gamla kontoret i kulturmiljön har utgått till förmån för kvartersmark. Ingen befintlig vegetation gick att spara till följd av saneringsarbetet och en bättre disposition av kvarteren blev möjlig. Detta har lett till att parken tagits bort.
 • Fler planbestämmelser som reglerar gestaltningen av byggnaderna har tillkommit, bland annat takutformning.
 • Lägen för områden för tekniska anläggningar; transformatorstationer och nodhus har preciserats.
 • Huvudgatan har inom en del blivit något bredare för att få till en bättre busshållplats och god framkomlighet för gående och cyklister.
 • Delar av den äldre industrimiljön har rivits och planförslaget har fått anpassas efter dessa nya förutsättningar. Nya byggnader ska utformas med hänsyn till kulturmiljön. Fronten mot älven har bedömts som viktig och föreslås därför att återskapas genom ny byggnad.

Läs mer om den utveckling som planeras på Vårvik

Mer information och handlingar kopplat till detaljplanerna: 
Stridsbergsområdet, Del av Källstorp 4:3 m.fl. Vårvik
Knorretorpet, Del av Källstorp 4:5 m.fl. Vårvik

Att ta fram en detaljplan är en demokratisk process i flera olika steg för att säkra att berörda får information och insyn, att beslutsunderlaget ska bli så bra som möjligt och för att förankra förslaget.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Människor som går och cyklar framför Filfabriken på Vårvik

En ny del av din stad - Vårvik och Hjulkvarnelund

En helt ny stadsdel med plats för bostäder, verksamheter och rekreation, en ny bro över Göta älv och en stadspark. Läs mer om helheten kring projektet där vi utvecklar en ny del av din stad.

Senast granskad 2022-08-26 av KLALIW