Cisterner

Har du en cistern för brandfarliga vätskor och spilloljor och som är av en viss storlek ska du se till att den kontrolleras regelbundet. Det är olika storleksgränser om det är inom eller utanför ett vattenskyddsområde. Om du installerar eller skrotar en cistern ska du informera Samhällsbyggnadsförvaltningen om det. Reglerna gäller både för dig som privatperson och för företagare.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Cisterner utanför vattenskyddsområde

Har du en cistern för dieselbrännolja eller eldningsolja med en flampunkt högre än 55°C eller spilloljor som är större än en kubikmeter? Då ska du se till att den kontrolleras regelbundet. Om du installerar eller skrotar en cistern ska du informera Samhällsbyggnadsförvaltningen om det. Reglerna gäller både för dig som privatperson och för företagare.

Cisterner inom vattenskyddsområde

Har du en cistern inom vattenskyddsområde gäller särskilda regler. I Trollhättan gäller detta mark inom Öresjös avrinningsområde och Göta Älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde. Läs mer:

Vattenskyddsområde runt Öresjö

Anmälan om hantering av petroleum inom vattenskyddsområde vid Öresjö

Göta älv och Vänersborgsviken vattenskyddsområde

Hanterar du mer än totalt 150 liter brandfarliga vätskor och spilloljor i cisterner med anslutna rör- och slangledningar och i lösa behållare inom vattenskyddsområde? Då gäller Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 2021:10. Det innebär att det är hårdare krav på invallning och kontroller.

Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 2021:10

Informera om att du vill installera en cistern

Innan du installerar en ny eller begagnad cistern ska du informera Samhällsbyggnadsförvaltningen om det. Det gäller enligt miljöbalken:

För cisterner inomhus behöver du inte informera enligt miljöbalken. Du kan dock behöva göra en anmälan enligt plan- och bygglagen.

Bygga nytt, ändra eller riva

Miljösanktionsavgift

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut en miljösanktionsavgift om du inte informerar om installation av en ny cistern inom vattenskyddsområde.

Kontroll av cisterner

Cisterner för dieselbrännolja eller eldningsolja med en flampunkt högre än 55°C eller spilloljor ska kontrolleras regelbundet enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter, MSBFS 2018:3. Kontrollen är till för att förebygga olyckor och läckage. Liksom miljöfarliga utsläpp till mark och grundvatten. Föreskrifterna gäller både privatpersoner och företag. Det vill säga både villaägare med oljeeldning, jordbruk med gårdscistern och industrier

Du ska lämna in kopia på protokoll från kontroller till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Kontrollerna ska göras enligt de föreskrifter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utfärdat.

Kontrollen ska utföras av ett ackrediterat kontrollföretag. På Swedacs hemsida kan du söka efter ackrediterade företag.

Swedacs hemsida

Spara kontrollrapporten

Efter kontrollen får du en kontrollrapport som du ska spara. Kopia på utförda kontroller, även periodiska kontroller, som utförts enligt föreskrifter meddelade av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, ska du lämna till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Beroende på omständigheterna kan vi besluta om att ta ut en avgift för handläggningen av kontrollrapporten eller ärendet.

Om du inte kontrollerar din cistern

Kontrollerar du inte din cistern kan den på sikt börja läcka och orsaka allvarlig miljöskada. Det kan leda till ett omfattande och kostsamt saneringsarbete. Denna typ av skada ersätts normalt inte fullt ut av försäkringsbolagen. Glöm därför inte att besiktiga din cistern!

Om du inte kontrollerar din oljecistern är det ett brott mot miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter. Det kan leda till förbud att använda cisternen, straff eller miljösanktionsavgift enligt miljöbalken.

Brandfarliga eller explosiva vätskor

Kontroll av en cistern som rymmer mer än 1 kubikmeter och inom vattenskyddsområde mer än 150 liter som innehåller brandfarliga vätskor, spilloljor eller explosiva vätskor regleras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter. Den lokala räddningstjänsten NÄRF är tillsynsmyndighet över dessa.

NÄRF:s hemsida

När du slutar använda din cistern

Om du har en cistern som stadigvarande inte används, tas ur bruk eller skrotas ska du anmäla det till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Anmälan om cistern som varaktigt tagits ur bruk

Senast granskad 2024-01-17 av JEAWAD