Miljöfarlig verksamhet

Till miljöfarlig verksamhet räknas bland annat bensinstationer, fordonstvättar, kemtvättar och verkstadsindustrier.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som ger utsläpp till mark, vatten eller luft och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön.

Anmälan

Om du planerar att starta en miljöfarlig verksamhet ska du anmäla det till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vissa verksamheter ska ha tillstånd från Länsstyrelsen.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Inom vattenskyddsområdet för Göta älv behöver du söka tillstånd för ett antal verksamheter och åtgärder. För mer information se

Ansökan om tillstånd inom Göta älvs och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde

Ansvar

Det är ditt ansvar som verksamhetsutövare att visa att lagen följs. Du ska också planera och följa upp så att olägenhet för människors hälsa och påverkan miljön blir så liten som möjligt och förebyggs.

Tillsyn

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör tillsyn på nästan alla miljöfarliga verksamheter i kommunen. Undantaget är ett fåtal stora verksamheter som Länsstyrelsen har tillsyn över. Tillsynen innebär att vi granskar att verksamheten följer lagen och beslut. Detta sker ofta genom besök eller att vi begär in handlingar som vi granskar.

Vid tillsyn på plats tittar vi bland annat på kemikaliehantering, avfallshantering, energi, utsläpp till luft och vatten samt egenkontroll. Tillsynen syftar till att minska verksamhetens risker på miljön.

För våra tillsynsbesök tar vi ut en avgift. Läs mer på:

Samhällsbyggnadsförvaltningens avgifter för miljöfarlig verksamhet

Nedläggning

Om du planerar att lägga ned en miljöfarlig verksamhet ska du kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen så snart som möjligt.

Senast granskad 2023-01-18 av JEAWAD