Kemikalier och riskinventering

Även om din användning av kemikalier är liten så bidrar den tillsammans med andras användning till stora utsläpp. Det är tyvärr svårt att sluta använda farliga kemikalier, men du kan se till att du inte använder farliga kemikalier mer än nödvändigt.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

När det är möjligt ska kemiska produkter ersättas med mindre farliga produkter. Användaren ska alltså bedöma om samma resultat kan nås med en annan produkt som är mindre riskfylld eller helt ofarlig. Detta är miljöbalkens så kallade produktvalsprincip som finns i 2 kap 4 §.

Företagens skyldigheter

Verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken har vissa skyldigheter på kemikalieområdet. Du ska löpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten. Dessutom ska du ha en uppdaterad förteckning över de hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter som verksamheten använder.

Förteckningen ska minst innehålla följande uppgifter:

  • produkten eller organismens namn
  • omfattning och användning av produkten
  • information om produktens hälso- och miljöskadlighet
  • produktens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet.

Förteckningen är framförallt till för att du ska kunna bedöma riskerna med dina kemiska produkter. Se listan som ett hjälpmedel.

Hälso- och miljöinformation om kemikalier

Säkerhetsdatablad

För alla farliga kemikalier ska det finnas ett säkerhetsdatablad. Bladet innehåller en stor del av den information du behöver. I säkerhetsdatabladet finns information om ämnets farliga egenskaper, åtgärder vid oavsiktliga utsläpp, avfallshantering med mera. Säkerhetsdatablad ska du få av din återförsäljare. Säkerhetsdatabladen ska hållas uppdaterade.

Hitta information om ämnen

För att du ska kunna bedöma riskerna med en produkt behöver du även granska de ämnen som ingår i produkten.

PRIO-databasen

Du kan exempelvis hämta information på Kemikalieinspektionens PRIO-databas. Där kan du söka ämnesvis på CAS-nummer och se om ämnet innehåller utfasningsämnen eller riskminskningsämnen.

PRIO-databasen på Kemikalieinspektionens hemsida

  • Utfasningsämnen har särskilt allvarliga egenskaper och en del av dem är redan förbjudna i olika användningar. Användningen av dessa ämnen ska så långt som möjligt upphöra.
     
  • Riskminskningsämnen ska på grund av dess farliga egenskaper hanteras varsamt och med extra eftertanke. Bedöm hur stor risken är i din användning och överväg att byta ut mot andra ämnen.

Reach

Reach-lagstiftningen har regler kring kemikalier som gäller i hela EU. Där kan du hitta information om kemikalier och om det finns begränsningar, krav på tillstånd eller om ämnen som produkten innehåller är särskilt farliga. De bilagor till Reach-förordningen som är aktuella är:

Kandidatförteckning

Utöver ovan nämnda bilagor finns en kandidatförteckning där ämnen som är särskilt farliga förs in. Ett ämne som står med på kandidatförteckningen omfattas av särskilda krav på information, anmälan och tillstånd.

Kandidatförteckningen på Kemikalieinspektionens hemsida

Ramdirektivet för vatten

EU har även ett vattendirektiv där målsättningen är att vattendrag inom EU ska ha god kvalitet. För att uppnå detta har det bland annat tagits fram en lista på prioriterade ämnen, där särskilt prioriterade ämnen bör fasas ut. Där kan du söka på ämnesgrupp eller CAS-nummer för att se om ämnet i produkten finns med.

Havs- och vattenmyndigheten om ramdirektivet för vatten

Senast granskad 2024-02-26 av JEAWAD